تلوبال هزینه ای بابت استفاده از میزکار و دریافت تماس ورودی به میزکار/سانترال (به غیر از شماره های Toll-Free و چند شهر استثنا) و نیز، تعریف ورودی، دریافت و انتقال فکس به ایمیل شما و انتقال به سامانه های Voip و سایر موارد و امکانات دریافت نمی کند. شما صرفا هزینه راه اندازی (که برای بیشتر شماره ها رایگان است!) و آبونمان ماهانه شماره را پرداخت می کنید و اگر تماس خود را به صورت VOiP و نرم افزار پاسخ دهید، آن نیز رایگان است، ولی اگر به شماره های مخابراتی انتقال دهید، هزینه انتقال تماس به شماره تلفن طبق تعرفه مکالمات بین المللی و به صورت دقیقه ای محاسبه می شود.

نرخ مکالمه با آفریقای جنوبی (South Africa)

شبکه پیش شماره هزینه هر دقیقه (دلار)
Landline 27 0.2160
Special Services 271 0.3600
Johannesburg 2711 0.2160
Special Services 272 0.3600
Landline 2721 0.2160
Special Services 273 0.3600
Special Services 274 0.3600
Special Services 275 0.3600
Mobile 27600 0.3420
South Africa Mobile MTN 27603 0.2880
South Africa Mobile MTN 27604 0.2880
South Africa Mobile MTN 27605 0.2880
Vodacom Mobile 27606 0.2880
Vodacom Mobile 27607 0.2880
Vodacom Mobile 27608 0.2880
Vodacom Mobile 27609 0.2880
Cell C Mobile 27610 0.3420
Cell C Mobile 27611 0.3420
Cell C Mobile 27612 0.3420
Cell C Mobile 27613 0.3420
8TA Mobile 27614 0.3420
Cell C Mobile 27615 0.3420
Cell C Mobile 27616 0.3420
Cell C Mobile 27617 0.3420
Cell C Mobile 27618 0.3420
Cell C Mobile 27619 0.3420
Cell C Mobile 27620 0.3420
Cell C Mobile 27621 0.3420
Cell C Mobile 27622 0.3420
Cell C Mobile 27623 0.3420
Cell C Mobile 27624 0.3420
Cell C Mobile 27625 0.3420
Cell C Mobile 27626 0.3420
Cell C Mobile 27627 0.3420
Cell C Mobile 27628 0.3420
Cell C Mobile 27629 0.3420
South Africa Mobile MTN 27630 0.2880
South Africa Mobile MTN 27631 0.2880
South Africa Mobile MTN 27632 0.2880
MTN Mobile 27633 0.2880
MTN Mobile 27634 0.2880
MTN Mobile 27635 0.2880
MTN Mobile 27710 0.2880
Vodacom Mobile 27711 0.2880
Vodacom Mobile 27712 0.2880
Vodacom Mobile 27713 0.2880
Vodacom Mobile 27714 0.2880
Vodacom Mobile 27715 0.2880
Vodacom Mobile 27716 0.2880
MTN Mobile 27717 0.2880
MTN Mobile 27718 0.2880
MTN Mobile 27719 0.2880
Vodacom Mobile 2772 0.2880
MTN Mobile 2773 0.2880
Mobile 2774 0.3420
Vodacom Mobile 2776 0.2880
MTN Mobile 2778 0.2880
Vodacom Mobile 2779 0.2880
Special Services 278 0.3600
South Africa Mobile MTN 27810 0.2880
8TA Mobile 27811 0.3420
8TA Mobile 27812 0.3420
8TA Mobile 27813 0.3420
8TA Mobile 27814 0.3420
8TA Mobile 27815 0.3420
Mobile 27816 0.3420
8TA Mobile 27817 0.3420
Vodacom Mobile 27818 0.2880
Mobile 278190 0.3420
Mobile 278191 0.3420
Mobile 2781915 0.3420
Mobile 27819159 0.3420
Mobile 2781916 0.3420
Mobile 2781917 0.3420
Mobile 2781918 0.3420
Mobile 2781919 0.3420
Mobile 278192 0.3420
Vodacom Mobile 2782 0.2880
MTN Mobile 2783 0.2880
Mobile 2784 0.3420
Mobile 27863200 0.3420
MTN Mobile 2787260 0.2880
Vodacom 2787288 0.2880
Mobile 27874760 0.3420
MTN Mobile 2787740 0.2880
MTN Mobile 2787741 0.2880
MTN Mobile 2787742 0.2880
MTN Mobile 2787743 0.2880
MTN Mobile 27878450 0.2880
MTN Mobile 27878451 0.2880

ما مشتریانمان را داریم!