تلوبال هزینه ای بابت استفاده از میزکار و دریافت تماس ورودی به میزکار/سانترال (به غیر از شماره های Toll-Free و چند شهر استثنا) و نیز، تعریف ورودی، دریافت و انتقال فکس به ایمیل شما و انتقال به سامانه های Voip و سایر موارد و امکانات دریافت نمی کند. شما صرفا هزینه راه اندازی (که برای بیشتر شماره ها رایگان است!) و آبونمان ماهانه شماره را پرداخت می کنید و اگر تماس خود را به صورت VOiP و نرم افزار پاسخ دهید، آن نیز رایگان است، ولی اگر به شماره های مخابراتی انتقال دهید، هزینه انتقال تماس به شماره تلفن طبق تعرفه مکالمات بین المللی و به صورت دقیقه ای محاسبه می شود.

نرخ مکالمه با آفریقای جنوبی (South Africa)

شبکه پیش شماره هزینه هر دقیقه (دلار)
Landline 27 0.0800
Special Services 271 0.3160
Johannesburg 2711 0.0800
Special Services 272 0.3160
Landline 2721 0.0800
Special Services 273 0.3160
Special Services 274 0.3160
Special Services 275 0.3160
Mobile 27600 0.3000
South Africa Mobile MTN 27603 0.5200
South Africa Mobile MTN 27604 0.5200
South Africa Mobile MTN 27605 0.5200
Vodacom Mobile 27606 0.1200
Vodacom Mobile 27607 0.1200
Vodacom Mobile 27608 0.1200
Vodacom Mobile 27609 0.1200
Cell C Mobile 27610 0.3000
Cell C Mobile 27611 0.3000
Cell C Mobile 27612 0.3000
Cell C Mobile 27613 0.3000
8TA Mobile 27614 0.3000
Cell C Mobile 27615 0.3000
Cell C Mobile 27616 0.3000
Cell C Mobile 27617 0.3000
Cell C Mobile 27618 0.3000
Cell C Mobile 27619 0.3000
Cell C Mobile 27620 0.3000
Cell C Mobile 27621 0.3000
Cell C Mobile 27622 0.3000
Cell C Mobile 27623 0.3000
Cell C Mobile 27624 0.3000
Cell C Mobile 27625 0.3000
Cell C Mobile 27626 0.3000
Cell C Mobile 27627 0.3000
Cell C Mobile 27628 0.3000
Cell C Mobile 27629 0.3000
South Africa Mobile MTN 27630 0.5200
South Africa Mobile MTN 27631 0.5200
South Africa Mobile MTN 27632 0.5200
MTN Mobile 27633 0.3000
MTN Mobile 27634 0.3000
MTN Mobile 27635 0.3000
MTN Mobile 27710 0.5200
Vodacom Mobile 27711 0.1200
Vodacom Mobile 27712 0.1200
Vodacom Mobile 27713 0.1200
Vodacom Mobile 27714 0.1200
Vodacom Mobile 27715 0.1200
Vodacom Mobile 27716 0.1200
MTN Mobile 27717 0.5200
MTN Mobile 27718 0.5200
MTN Mobile 27719 0.5200
Vodacom Mobile 2772 0.1200
MTN Mobile 2773 0.5200
Mobile 2774 0.2200
Vodacom Mobile 2776 0.1200
MTN Mobile 2778 0.5200
Vodacom Mobile 2779 0.1200
Special Services 278 0.3160
South Africa Mobile MTN 27810 0.5200
8TA Mobile 27811 0.3000
8TA Mobile 27812 0.3000
8TA Mobile 27813 0.3000
8TA Mobile 27814 0.3000
8TA Mobile 27815 0.3000
Mobile 27816 0.3000
8TA Mobile 27817 0.3000
Vodacom Mobile 27818 0.1200
Mobile 278190 0.3000
Mobile 278191 0.3000
Mobile 2781915 0.3000
Mobile 27819159 0.3000
Mobile 2781916 0.3000
Mobile 2781917 0.3000
Mobile 2781918 0.3000
Mobile 2781919 0.3000
Mobile 278192 0.3000
Vodacom Mobile 2782 0.1200
MTN Mobile 2783 0.5200
Mobile 2784 0.2200
Mobile 27863200 0.3000
MTN Mobile 2787260 0.3000
Vodacom 2787288 0.3000
Mobile 27874760 0.3000
MTN Mobile 2787740 0.3000
MTN Mobile 2787741 0.3000
MTN Mobile 2787742 0.3000
MTN Mobile 2787743 0.3000
MTN Mobile 27878450 0.3000
MTN Mobile 27878451 0.3000
logo-samandehi

ما مشتریانمان را داریم!