تلوبال هزینه ای بابت استفاده از میزکار و دریافت تماس ورودی به میزکار/سانترال (به غیر از شماره های Toll-Free و چند شهر استثنا) و نیز، تعریف ورودی، دریافت و انتقال فکس به ایمیل شما و انتقال به سامانه های Voip و سایر موارد و امکانات دریافت نمی کند. شما صرفا هزینه راه اندازی (که برای بیشتر شماره ها رایگان است!) و آبونمان ماهانه شماره را پرداخت می کنید و اگر تماس خود را به صورت VOiP و نرم افزار پاسخ دهید، آن نیز رایگان است، ولی اگر به شماره های مخابراتی انتقال دهید، هزینه انتقال تماس به شماره تلفن طبق تعرفه مکالمات بین المللی و به صورت دقیقه ای محاسبه می شود.

نرخ مکالمه با اسلوونی (Slovenia)

شبکه پیش شماره هزینه هر دقیقه (دلار)
Landline 386 0.3780
Mobile 38630 0.4374
Mobile 38631 0.4392
Mobile 38640 0.4374
Mobile 38641 0.4392
IPKO Mobile 386433 0.6912
IPKO Mobile 386434 0.6912
IPKO Landline 386437 0.6750
Mobile 38649 0.6912
Mobile 38651 0.4392
Mobile 38664 0.4392
Si Mobil Mobile 38668 0.4374
Mobile 38670 0.4392
Special Services 3868189 1.9800
Special Services 38689130 2.2000
Mobitel Mobile 3869800 0.4392
Si Mobil Mobile 3869801 0.4374
Tusmobil Mobile 3869802 0.4392
Mobitel Mobile 3869803 0.4392
Tusmobil Mobile 3869807 0.4392
Mobile 3869814 0.4392
Mobitel Mobile 3869817 0.4392

ما مشتریانمان را داریم!