تلوبال هزینه ای بابت استفاده از میزکار و دریافت تماس ورودی به میزکار/سانترال (به غیر از شماره های Toll-Free و چند شهر استثنا) و نیز، تعریف ورودی، دریافت و انتقال فکس به ایمیل شما و انتقال به سامانه های Voip و سایر موارد و امکانات دریافت نمی کند. شما صرفا هزینه راه اندازی (که برای بیشتر شماره ها رایگان است!) و آبونمان ماهانه شماره را پرداخت می کنید و اگر تماس خود را به صورت VOiP و نرم افزار پاسخ دهید، آن نیز رایگان است، ولی اگر به شماره های مخابراتی انتقال دهید، هزینه انتقال تماس به شماره تلفن طبق تعرفه مکالمات بین المللی و به صورت دقیقه ای محاسبه می شود.

نرخ مکالمه با برزیل (Brazil)

شبکه پیش شماره هزینه هر دقیقه (دلار)
Landline 55 0.0360
Sao Paulo 5511 0.0360
Brazil Mobile 551153 0.2160
Brazil Mobile 551154 0.2160
Brazil Mobile 551157 0.2160
Mobile 55116 0.2160
Mobile 55117 0.2160
Mobile 55118 0.2160
Mobile 55119 0.2160
Brazil Mobile 55126 0.2160
Mobile 55127 0.2160
Mobile 55128 0.2160
Mobile 55129 0.2160
Brazil Mobile 55136 0.2160
Mobile 55137 0.2160
Mobile 55138 0.2160
Mobile 55139 0.2160
Brazil Mobile 55146 0.2160
Mobile 55147 0.2160
Mobile 55148 0.2160
Mobile 55149 0.2160
Brazil Mobile 55156 0.2160
Mobile 55157 0.2160
Mobile 55158 0.2160
Mobile 55159 0.2160
Brazil Mobile 55166 0.2160
Mobile 55167 0.2160
Mobile 55168 0.2160
Mobile 55169 0.2160
Brazil Mobile 55176 0.2160
Mobile 55177 0.2160
Mobile 55178 0.2160
Mobile 55179 0.2160
Brazil Mobile 55186 0.2160
Mobile 55187 0.2160
Mobile 55188 0.2160
Mobile 55189 0.2160
Brazil Mobile 55196 0.2160
Mobile 55197 0.2160
Mobile 55198 0.2160
Mobile 55199 0.2160
Rio de Janeiro 5521 0.0360
Brazil Mobile 55216 0.2160
Mobile 55217 0.2160
Mobile 55218 0.2160
Mobile 55219 0.2160
Brazil Mobile 55226 0.2160
Mobile 55227 0.2160
Mobile 55228 0.2160
Mobile 55229 0.2160
Brazil Mobile 55246 0.2160
Mobile 55247 0.2160
Mobile 55248 0.2160
Mobile 55249 0.2160
Brazil Mobile 55276 0.2160
Mobile 55277 0.2160
Mobile 55278 0.2160
Mobile 55279 0.2160
Brazil Mobile 55286 0.2160
Mobile 55287 0.2160
Mobile 55288 0.2160
Mobile 55289 0.2160
Belo Horizonte 5531 0.0360
Brazil Mobile 55316 0.2160
Mobile 55317 0.2160
Mobile 55318 0.2160
Mobile 55319 0.2160
Brazil Mobile 55326 0.2160
Mobile 55327 0.2160
Mobile 55328 0.2160
Mobile 55329 0.2160
Brazil Mobile 55336 0.2160
Mobile 55337 0.2160
Mobile 55338 0.2160
Mobile 55339 0.2160
Brazil Mobile 55346 0.2160
Mobile 55347 0.2160
Mobile 55348 0.2160
Mobile 55349 0.2160
Brazil Mobile 55356 0.2160
Mobile 55357 0.2160
Mobile 55358 0.2160
Mobile 55359 0.2160
Brazil Mobile 55376 0.2160
Mobile 55377 0.2160
Mobile 55378 0.2160
Mobile 55379 0.2160
Brazil Mobile 55386 0.2160
Mobile 55387 0.2160
Mobile 55388 0.2160
Mobile 55389 0.2160
Brazil Mobile 55416 0.2160
Mobile 55417 0.2160
Mobile 55418 0.2160
Mobile 55419 0.2160
Brazil Mobile 55426 0.2160
Mobile 55427 0.2160
Mobile 55428 0.2160
Mobile 55429 0.2160
Brazil Mobile 55436 0.2160
Mobile 55437 0.2160
Mobile 55438 0.2160
Mobile 55439 0.2160
Brazil Mobile 55446 0.2160
Mobile 55447 0.2160
Mobile 55448 0.2160
Mobile 55449 0.2160
Brazil Mobile 55456 0.2160
Mobile 55457 0.2160
Mobile 55458 0.2160
Mobile 55459 0.2160
Brazil Mobile 55466 0.2160
Mobile 55467 0.2160
Mobile 55468 0.2160
Mobile 55469 0.2160
Brazil Mobile 55476 0.2160
Mobile 55477 0.2160
Mobile 55478 0.2160
Mobile 55479 0.2160
Brazil Mobile 55486 0.2160
Mobile 55487 0.2160
Mobile 55488 0.2160
Mobile 55489 0.2160
Brazil Mobile 55496 0.2160
Mobile 55497 0.2160
Mobile 55498 0.2160
Mobile 55499 0.2160
Premium 55500 18.0000
Brazil Mobile 55516 0.2160
Mobile 55517 0.2160
Mobile 55518 0.2160
Mobile 55519 0.2160
Brazil Mobile 55536 0.2160
Mobile 55537 0.2160
Mobile 55538 0.2160
Mobile 55539 0.2160
Brazil Mobile 55546 0.2160
Mobile 55547 0.2160
Mobile 55548 0.2160
Mobile 55549 0.2160
Brazil Mobile 55556 0.2160
Mobile 55557 0.2160
Mobile 55558 0.2160
Mobile 55559 0.2160
Brazil Mobile 55616 0.2160
Mobile 55617 0.2160
Mobile 55618 0.2160
Mobile 55619 0.2160
Brazil Mobile 55626 0.2160
Mobile 55627 0.2160
Mobile 55628 0.2160
Mobile 55629 0.2160
Brazil Mobile 55636 0.2160
Mobile 55637 0.2160
Mobile 55638 0.2160
Mobile 55639 0.2160
Brazil Mobile 55646 0.2160
Mobile 55647 0.2160
Mobile 55648 0.2160
Mobile 55649 0.2160
Brazil Mobile 55656 0.2160
Mobile 55657 0.2160
Mobile 55658 0.2160
Mobile 55659 0.2160
Brazil Mobile 55666 0.2160
Mobile 55667 0.2160
Mobile 55668 0.2160
Mobile 55669 0.2160
Mobile 55676 0.2160
Mobile 55677 0.2160
Mobile 55678 0.2160
Mobile 55679 0.2160
Mobile 55686 0.2160
Mobile 55687 0.2160
Mobile 55688 0.2160
Mobile 55689 0.2160
Mobile 55696 0.2160
Mobile 55697 0.2160
Mobile 55698 0.2160
Mobile 55699 0.2160
Mobile 55716 0.2160
Mobile 55717 0.2160
Mobile 55718 0.2160
Mobile 55719 0.2160
Mobile 55736 0.2160
Mobile 55737 0.2160
Mobile 55738 0.2160
Mobile 55739 0.2160
Mobile 55746 0.2160
Mobile 55747 0.2160
Mobile 55748 0.2160
Mobile 55749 0.2160
Mobile 55756 0.2160
Mobile 55757 0.2160
Mobile 55758 0.2160
Mobile 55759 0.2160
Mobile 55776 0.2160
Mobile 55777 0.2160
Mobile 55778 0.2160
Mobile 55779 0.2160
Mobile 55786 0.2160
Mobile 55787 0.2160
Mobile 55788 0.2160
Mobile 55789 0.2160
Mobile 55796 0.2160
Mobile 55797 0.2160
Mobile 55798 0.2160
Mobile 55799 0.2160
Mobile 55816 0.2160
Mobile 55817 0.2160
Mobile 55818 0.2160
Mobile 55819 0.2160
Mobile 55826 0.2160
Mobile 55827 0.2160
Mobile 55828 0.2160
Mobile 55829 0.2160
Mobile 55836 0.2160
Mobile 55837 0.2160
Mobile 55838 0.2160
Mobile 55839 0.2160
Mobile 55846 0.2160
Mobile 55847 0.2160
Mobile 55848 0.2160
Mobile 55849 0.2160
Mobile 55856 0.2160
Mobile 55857 0.2160
Mobile 55858 0.2160
Mobile 55859 0.2160
Mobile 55866 0.2160
Mobile 55867 0.2160
Mobile 55868 0.2160
Mobile 55869 0.2160
Mobile 55876 0.2160
Mobile 55877 0.2160
Mobile 55878 0.2160
Mobile 55879 0.2160
Mobile 55886 0.2160
Mobile 55887 0.2160
Mobile 55888 0.2160
Mobile 55889 0.2160
Mobile 55896 0.2160
Mobile 55897 0.2160
Mobile 55898 0.2160
Mobile 55899 0.2160
Premium 55900 18.0000
Mobile 55916 0.2160
Mobile 55917 0.2160
Mobile 55918 0.2160
Mobile 55919 0.2160
Mobile 55926 0.2160
Mobile 55927 0.2160
Mobile 55928 0.2160
Mobile 55929 0.2160
Mobile 55936 0.2160
Mobile 55937 0.2160
Mobile 55938 0.2160
Mobile 55939 0.2160
Mobile 55946 0.2160
Mobile 55947 0.2160
Mobile 55948 0.2160
Mobile 55949 0.2160
Mobile 55956 0.2160
Mobile 55957 0.2160
Mobile 55958 0.2160
Mobile 55959 0.2160
Mobile 55966 0.2160
Mobile 55967 0.2160
Mobile 55968 0.2160
Mobile 55969 0.2160
Mobile 55976 0.2160
Mobile 55977 0.2160
Mobile 55978 0.2160
Mobile 55979 0.2160
Mobile 55986 0.2160
Mobile 55987 0.2160
Mobile 55988 0.2160
Mobile 55989 0.2160
Mobile 55996 0.2160
Mobile 55997 0.2160
Mobile 55998 0.2160
Mobile 55999 0.2160

ما مشتریانمان را داریم!