تلوبال هزینه ای بابت استفاده از میزکار و دریافت تماس ورودی به میزکار/سانترال (به غیر از شماره های Toll-Free و چند شهر استثنا) و نیز، تعریف ورودی، دریافت و انتقال فکس به ایمیل شما و انتقال به سامانه های Voip و سایر موارد و امکانات دریافت نمی کند. شما صرفا هزینه راه اندازی (که برای بیشتر شماره ها رایگان است!) و آبونمان ماهانه شماره را پرداخت می کنید و اگر تماس خود را به صورت VOiP و نرم افزار پاسخ دهید، آن نیز رایگان است، ولی اگر به شماره های مخابراتی انتقال دهید، هزینه انتقال تماس به شماره تلفن طبق تعرفه مکالمات بین المللی و به صورت دقیقه ای محاسبه می شود.

نرخ مکالمه با فیلیپین (Philippines)

شبکه پیش شماره هزینه هر دقیقه (دلار)
Landline 63 0.1800
Smart Mobile 63813 0.2340
Globe Mobile 63817 0.1980
Mobile 639 0.2520
Globe Mobile 63905 0.1980
Globe Mobile 63906 0.1980
Smart Mobile 63907 0.2340
Smart Mobile 63908 0.2340
Smart Mobile 63909 0.2340
Smart Mobile 63910 0.2340
Smart Mobile 63912 0.2340
Globe Mobile 63915 0.1980
Mobile 63916 0.1980
Globe Mobile 63917 0.1980
Smart Mobile 63918 0.2340
Smart Mobile 63919 0.2340
Smart Mobile 63920 0.2340
Smart Mobile 63921 0.2340
Globe Mobile 63926 0.1980
Mobile 63927 0.1980
Smart Mobile 63928 0.2340
Smart Mobile 63929 0.2340
Smart Mobile 63930 0.2340
Globe Mobile 63935 0.1980
Globe Mobile 63936 0.1980
Globe Mobile 63937 0.1980
Smart Mobile 63938 0.2340
Smart Mobile 63939 0.2340
Smart Mobile 63946 0.2340
Smart Mobile 63947 0.2340
Smart Mobile 63948 0.2340
Smart Mobile 63949 0.2340
Smart Mobile 6398 0.2340
Smart Mobile 63999 0.2340

ما مشتریانمان را داریم!