تلوبال هزینه ای بابت استفاده از میزکار و دریافت تماس ورودی به میزکار/سانترال (به غیر از شماره های Toll-Free و چند شهر استثنا) و نیز، تعریف ورودی، دریافت و انتقال فکس به ایمیل شما و انتقال به سامانه های Voip و سایر موارد و امکانات دریافت نمی کند. شما صرفا هزینه راه اندازی (که برای بیشتر شماره ها رایگان است!) و آبونمان ماهانه شماره را پرداخت می کنید و اگر تماس خود را به صورت VOiP و نرم افزار پاسخ دهید، آن نیز رایگان است، ولی اگر به شماره های مخابراتی انتقال دهید، هزینه انتقال تماس به شماره تلفن طبق تعرفه مکالمات بین المللی و به صورت دقیقه ای محاسبه می شود.

نرخ مکالمه با سری لانکا (Sri Lanka)

شبکه پیش شماره هزینه هر دقیقه (دلار)
Landline 94 0.1980
On-Net Fixed 94112 0.1800
On-Net Fixed 94113 0.1800
On-Net Fixed 9419733 0.1800
On-Net Fixed 94212 0.1800
On-Net Fixed 94213 0.1800
On-Net Fixed 94232 0.1800
On-Net Fixed 94233 0.1800
On-Net Fixed 94242 0.1800
On-Net Fixed 94243 0.1800
On-Net Fixed 94252 0.1800
On-Net Fixed 94253 0.1800
On-Net Fixed 94262 0.1800
On-Net Fixed 94263 0.1800
On-Net Fixed 94272 0.1800
On-Net Fixed 94273 0.1800
On-Net Fixed 94312 0.1800
On-Net Fixed 94313 0.1800
On-Net Fixed 94322 0.1800
On-Net Fixed 94323 0.1800
On-Net Fixed 94332 0.1800
On-Net Fixed 94333 0.1800
On-Net Fixed 94342 0.1800
On-Net Fixed 94343 0.1800
On-Net Fixed 94352 0.1800
On-Net Fixed 94353 0.1800
On-Net Fixed 94362 0.1800
On-Net Fixed 94363 0.1800
On-Net Fixed 94372 0.1800
On-Net Fixed 94373 0.1800
On-Net Fixed 94382 0.1800
On-Net Fixed 94383 0.1800
On-Net Fixed 94412 0.1800
On-Net Fixed 94413 0.1800
On-Net Fixed 94452 0.1800
On-Net Fixed 94453 0.1800
On-Net Fixed 94472 0.1800
On-Net Fixed 94473 0.1800
On-Net Fixed 94512 0.1800
On-Net Fixed 94513 0.1800
On-Net Fixed 94522 0.1800
On-Net Fixed 94523 0.1800
On-Net Fixed 94542 0.1800
On-Net Fixed 94543 0.1800
On-Net Fixed 94552 0.1800
On-Net Fixed 94553 0.1800
On-Net Fixed 94572 0.1800
On-Net Fixed 94632 0.1800
On-Net Fixed 94633 0.1800
On-Net Fixed 94652 0.1800
On-Net Fixed 94653 0.1800
On-Net Fixed 94662 0.1800
On-Net Fixed 94663 0.1800
On-Net Fixed 94672 0.1800
On-Net Fixed 94673 0.1800
Mobitel Mobile 9471 0.1800
Mobile 9472 0.1800
Mobile 9475 0.1800
Dialog Mobile 9477 0.1980
Mobile 9478 0.1800
On-Net Fixed 94812 0.1800
On-Net Fixed 94813 0.1800
On-Net Fixed 94912 0.1800
On-Net Fixed 94913 0.1800

ما مشتریانمان را داریم!