تلوبال هزینه ای بابت استفاده از میزکار و دریافت تماس ورودی به میزکار/سانترال (به غیر از شماره های Toll-Free و چند شهر استثنا) و نیز، تعریف ورودی، دریافت و انتقال فکس به ایمیل شما و انتقال به سامانه های Voip و سایر موارد و امکانات دریافت نمی کند. شما صرفا هزینه راه اندازی (که برای بیشتر شماره ها رایگان است!) و آبونمان ماهانه شماره را پرداخت می کنید و اگر تماس خود را به صورت VOiP و نرم افزار پاسخ دهید، آن نیز رایگان است، ولی اگر به شماره های مخابراتی انتقال دهید، هزینه انتقال تماس به شماره تلفن طبق تعرفه مکالمات بین المللی و به صورت دقیقه ای محاسبه می شود.

نرخ مکالمه با هلند (Netherlands)

شبکه پیش شماره هزینه هر دقیقه (دلار)
Landline 31 0.0220
Mobile 316 0.1780
KPN Mobile 31610 0.0896
Vodafone Mobile 31611 0.0896
KPN Mobile 31612 0.0896
KPN Mobile 31613 0.0896
Vodafone Mobile 31615 0.0896
Telfor Mobile 31616 0.0896
Telfor Mobile 31617 0.0896
Telfor Mobile 31619 0.0896
KPN Mobile 31620 0.0896
Vodafone Mobile 31621 0.0896
KPN Mobile 31622 0.0896
KPN Mobile 31623 0.0896
Vodafone Mobile 31625 0.0896
Telfor Mobile 31626 0.0896
Vodafone Mobile 31627 0.0896
Vodafone Mobile 31629 0.0896
KPN Mobile 31630 0.0896
Vodafone Mobile 31631 0.0896
Telfor Mobile 31633 0.0896
Tismi Mobile 316352 0.0896
Vodafone Mobile 316357 0.0896
Vodafone Mobile 316358 0.0896
Vodafone Mobile 316359 0.0896
Tele2 Mobile 31636 0.0896
Tele2 Mobile 31640 0.0896
Telfor Mobile 31644 0.0896
Telfor Mobile 31645 0.0896
Vodafone Mobile 31646 0.0896
Telfor Mobile 31647 0.0896
Telfor Mobile 31649 0.0896
Vodafone Mobile 31650 0.0896
KPN Mobile 31651 0.0896
Vodafone Mobile 31652 0.0896
KPN Mobile 31653 0.0896
Vodafone Mobile 31654 0.0896
Vodafone Mobile 31655 0.0896
KPN Mobile 31657 0.0896
KPN Mobile 316587 0.0896
KPN Mobile 316588 0.0896
KPN Mobile 316589 0.0896
Special Services 31660 2.4033
Special Services 31670 2.4033
Special Services 31671 2.4033
Special Services 31672 2.4033
Special Services 31673 2.4033
Special Services 31674 2.4033
Special Services 31675 2.4033
Special Services 316760 2.4033
Special Services 31677 2.4033
Special Services 31678 2.4033
Special Services 31679 2.4033
KPN Mobile 31682 0.0896
KPN Mobile 31683 0.0896
Special Services 3184 2.4033
Special Services 3185 2.4033
Special Services 3187 2.4033
Premium 31900 2.2000
Premium 31906 2.2000
Premium 31909 2.2000
Vodafone Mobile 3197001 0.0896
KPN Mobile 3197002 0.0896
KPN Mobile 3197003 0.0896
Vodafone Mobile 3197004 0.0896
logo-samandehi

ما مشتریانمان را داریم!