تلوبال هزینه ای بابت استفاده از میزکار و دریافت تماس ورودی به میزکار/سانترال (به غیر از شماره های Toll-Free و چند شهر استثنا) و نیز، تعریف ورودی، دریافت و انتقال فکس به ایمیل شما و انتقال به سامانه های Voip و سایر موارد و امکانات دریافت نمی کند. شما صرفا هزینه راه اندازی (که برای بیشتر شماره ها رایگان است!) و آبونمان ماهانه شماره را پرداخت می کنید و اگر تماس خود را به صورت VOiP و نرم افزار پاسخ دهید، آن نیز رایگان است، ولی اگر به شماره های مخابراتی انتقال دهید، هزینه انتقال تماس به شماره تلفن طبق تعرفه مکالمات بین المللی و به صورت دقیقه ای محاسبه می شود.

نرخ مکالمه با هلند (Netherlands)

شبکه پیش شماره هزینه هر دقیقه (دلار)
Landline 31 0.0198
Mobile 316 0.1602
KPN Mobile 31610 0.0738
Vodafone Mobile 31611 0.0738
KPN Mobile 31612 0.0738
KPN Mobile 31613 0.0738
Vodafone Mobile 31615 0.0738
Telfor Mobile 31616 0.0738
Telfor Mobile 31617 0.0738
Telfor Mobile 31619 0.0738
KPN Mobile 31620 0.0738
Vodafone Mobile 31621 0.0738
KPN Mobile 31622 0.0738
KPN Mobile 31623 0.0738
Vodafone Mobile 31625 0.0738
Telfor Mobile 31626 0.0738
Vodafone Mobile 31627 0.0738
Vodafone Mobile 31629 0.0738
KPN Mobile 31630 0.0738
Vodafone Mobile 31631 0.0738
Telfor Mobile 31633 0.0738
Tismi Mobile 316352 0.0738
Vodafone Mobile 316357 0.0738
Vodafone Mobile 316358 0.0738
Vodafone Mobile 316359 0.0738
Tele2 Mobile 31636 0.0738
Tele2 Mobile 31640 0.0738
Telfor Mobile 31644 0.0738
Telfor Mobile 31645 0.0738
Vodafone Mobile 31646 0.0738
Telfor Mobile 31647 0.0738
Telfor Mobile 31649 0.0738
Vodafone Mobile 31650 0.0738
KPN Mobile 31651 0.0738
Vodafone Mobile 31652 0.0738
KPN Mobile 31653 0.0738
Vodafone Mobile 31654 0.0738
Vodafone Mobile 31655 0.0738
KPN Mobile 31657 0.0738
KPN Mobile 316587 0.0738
KPN Mobile 316588 0.0738
KPN Mobile 316589 0.0738
Special Services 31660 1.9800
Special Services 31670 1.9800
Special Services 31671 1.9800
Special Services 31672 1.9800
Special Services 31673 1.9800
Special Services 31674 1.9800
Special Services 31675 1.9800
Special Services 316760 1.9800
Special Services 31677 1.9800
Special Services 31678 1.9800
Special Services 31679 1.9800
KPN Mobile 31682 0.0738
KPN Mobile 31683 0.0738
Special Services 3184 1.9800
Special Services 3185 1.9800
Special Services 3187 1.9800
Premium 31900 1.9800
Premium 31906 1.9800
Premium 31909 1.9800
Vodafone Mobile 3197001 0.0738
KPN Mobile 3197002 0.0738
KPN Mobile 3197003 0.0738
Vodafone Mobile 3197004 0.0738
مشاهده موبایل های تلوبال
با امکان دریافت پیامک رایگان
enamad

ما مشتریانمان را داریم!