ما در حال مهاجرت نرم افزاری به پورتال جدید تلوبال هستیم و همکاران ما تلاش می کنند این روند مهاجرت به آرامی و با کمترین خطا انجام شود اما این موضوع ممکن است موجب بروز خطا در سیستم و فرآیندهای وابسته به آن شود.
پیشاپیش بابت اختلالات و مشکلات احتمالی از شما عذرخواهی می کنیم و از صبر شما در تکمیل این فرآیند سپاسگذاریم.
شایان ذکر است تا پایان فرآیند مهاجرت نرم افزاری، امکان ثبت نام در سایت و ثبت سفارش جدید وجود ندارد.

تلوبال هزینه ای بابت استفاده از میزکار و دریافت تماس ورودی به میزکار/سانترال (به غیر از شماره های Toll-Free و چند شهر استثنا) و نیز، تعریف ورودی، دریافت و انتقال فکس به ایمیل شما و انتقال به سامانه های Voip و سایر موارد و امکانات دریافت نمی کند. شما صرفا هزینه راه اندازی (که برای بیشتر شماره ها رایگان است!) و آبونمان ماهانه شماره را پرداخت می کنید و اگر تماس خود را به صورت VOiP و نرم افزار پاسخ دهید، آن نیز رایگان است، ولی اگر به شماره های مخابراتی انتقال دهید، هزینه انتقال تماس به شماره تلفن طبق تعرفه مکالمات بین المللی و به صورت دقیقه ای محاسبه می شود.

نرخ مکالمه با گواتمالا (Guatemala)

شبکه پیش شماره هزینه هر دقیقه (دلار)
All 502 0.2340
PCS Mobile 5022222 0.1620
PCS Mobile 5022223 0.1620
Telefonica Mobile 5022229 0.1980
Telefonica Mobile 5022267 0.1980
Telefonica Mobile 5022268 0.1980
Telefonica Mobile 5022269 0.1980
Telefonica Mobile 5022277 0.1980
Telefonica Mobile 5022278 0.1980
Telefonica Mobile 5022279 0.1980
Comcel Mobile 502231 0.2340
PCS Mobile 5022320 0.1620
PCS Mobile 5022321 0.1620
PCS Mobile 5022322 0.1620
PCS Mobile 5022323 0.1620
PCS Mobile 5022324 0.1620
Comcel Mobile 5022326 0.2340
Comcel Mobile 5022327 0.2340
Comcel Mobile 5022328 0.2340
Comcel Mobile 5022329 0.2340
Telefonica Mobile 5022375 0.1980
Telefonica Mobile 5022376 0.1980
Telefonica Mobile 5022377 0.1980
Telefonica Mobile 5022378 0.1980
Telefonica Mobile 5022379 0.1980
PCS Mobile 502241 0.1620
PCS Mobile 5022420 0.1620
PCS Mobile 5022421 0.1620
PCS Mobile 5022422 0.1620
PCS Mobile 5022423 0.1620
PCS Mobile 5022424 0.1620
PCS Mobile 5022425 0.1620
PCS Mobile 5022426 0.1620
Comcel Mobile 5022427 0.2340
Comcel Mobile 5022428 0.2340
Comcel Mobile 5022429 0.2340
Telefonica Mobile 5022450 0.1980
Telefonica Mobile 5022459 0.1980
Telefonica Mobile 5022470 0.1980
Comcel Mobile 502300 0.2340
Comcel Mobile 502301 0.2340
Comcel Mobile 5023020 0.2340
Comcel Mobile 5023021 0.2340
Comcel Mobile 5023022 0.2340
Comcel Mobile 5023023 0.2340
Comcel Mobile 5023024 0.2340
Comcel Mobile 5023025 0.2340
Comcel Mobile 5023026 0.2340
Comcel Mobile 5023027 0.2340
Comcel Mobile 5023028 0.2340
Comcel Mobile 50240 0.2340
PCS Mobile 50241 0.1620
PCS Mobile 50242 0.1620
Telefonica Mobile 50243 0.1980
Telefonica Mobile 502440 0.1980
Telefonica Mobile 502441 0.1980
Telefonica Mobile 502442 0.1980
Telefonica Mobile 502443 0.1980
Telefonica Mobile 502444 0.1980
Telefonica Mobile 502445 0.1980
Telefonica Mobile 502446 0.1980
Telefonica Mobile 5024470 0.1980
Telefonica Mobile 5024471 0.1980
Telefonica Mobile 5024472 0.1980
Telefonica Mobile 5024473 0.1980
Telefonica Mobile 5024474 0.1980
Telefonica Mobile 5024475 0.1980
Comcel Mobile 5024476 0.2340
Comcel Mobile 5024477 0.2340
Comcel Mobile 5024478 0.2340
Comcel Mobile 5024479 0.2340
Comcel Mobile 502448 0.2340
Comcel Mobile 502449 0.2340
Comcel Mobile 50245 0.2340
Comcel Mobile 50246 0.2340
PCS Mobile 502470 0.1620
PCS Mobile 502471 0.1620
PCS Mobile 502472 0.1620
PCS Mobile 502473 0.1620
PCS Mobile 502474 0.1620
PCS Mobile 502475 0.1620
PCS Mobile 502476 0.1620
PCS Mobile 5024770 0.1620
PCS Mobile 5024771 0.1620
PCS Mobile 5024772 0.1620
Comcel Mobile 5024773 0.2340
Comcel Mobile 5024774 0.2340
Comcel Mobile 5024775 0.2340
Comcel Mobile 5024776 0.2340
Comcel Mobile 5024777 0.2340
Comcel Mobile 5024778 0.2340
Comcel Mobile 5024779 0.2340
Comcel Mobile 502478 0.2340
Comcel Mobile 502479 0.2340
Comcel Mobile 502480 0.2340
Comcel Mobile 502481 0.2340
Comcel Mobile 5024822 0.2340
Comcel Mobile 5024823 0.2340
Comcel Mobile 5024824 0.2340
Comcel Mobile 5024825 0.2340
Comcel Mobile 5024826 0.2340
Comcel Mobile 5024827 0.2340
Comcel Mobile 5024828 0.2340
Comcel Mobile 5024829 0.2340
Comcel Mobile 502483 0.2340
Comcel Mobile 502484 0.2340
Comcel Mobile 502485 0.2340
Comcel Mobile 502486 0.2340
Comcel Mobile 502487 0.2340
Comcel Mobile 502488 0.2340
Comcel Mobile 502489 0.2340
Comcel Mobile 50249 0.2340
Comcel Mobile 502500 0.2340
PCS Mobile 502501 0.1620
Telefonica Mobile 502502 0.1980
Comcel Mobile 502503 0.2340
Comcel Mobile 502504 0.2340
Comcel Mobile 502505 0.2340
Comcel Mobile 502506 0.2340
Telefonica Mobile 502507 0.1980
Telefonica Mobile 502508 0.1980
Telefonica Mobile 502509 0.1980
Telefonica Mobile 502510 0.1980
PCS Mobile 502511 0.1620
PCS Mobile 502512 0.1620
PCS Mobile 502513 0.1620
Telefonica Mobile 502514 0.1980
Comcel Mobile 502515 0.2340
Comcel Mobile 502516 0.2340
Comcel Mobile 502517 0.2340
Comcel Mobile 502518 0.2340
Comcel Mobile 502519 0.2340
Comcel Mobile 502520 0.2340
Telefonica Mobile 502521 0.1980
Telefonica Mobile 502522 0.1980
Telefonica Mobile 502523 0.1980
Telefonica Mobile 502524 0.1980
Telefonica Mobile 502525 0.1980
Telefonica Mobile 502526 0.1980
Telefonica Mobile 502527 0.1980
Telefonica Mobile 502528 0.1980
Telefonica Mobile 502529 0.1980
Comcel Mobile 502530 0.2340
PCS Mobile 5025310 0.1620
PCS Mobile 5025311 0.1620
Telefonica Mobile 5025312 0.1980
Telefonica Mobile 5025313 0.1980
Comcel Mobile 5025314 0.2340
Comcel Mobile 5025315 0.2340
Comcel Mobile 5025316 0.2340
Comcel Mobile 5025317 0.2340
Comcel Mobile 5025318 0.2340
Comcel Mobile 5025319 0.2340
Comcel Mobile 502532 0.2340
Comcel Mobile 502533 0.2340
Comcel Mobile 502534 0.2340
Comcel Mobile 502535 0.2340
Comcel Mobile 502536 0.2340
Comcel Mobile 502537 0.2340
Comcel Mobile 502538 0.2340
Telefonica Mobile 502539 0.1980
Telefonica Mobile 502540 0.1980
PCS Mobile 502541 0.1620
PCS Mobile 502542 0.1620
PCS Mobile 502543 0.1620
PCS Mobile 502544 0.1620
PCS Mobile 502545 0.1620
PCS Mobile 502546 0.1620
PCS Mobile 502547 0.1620
PCS Mobile 502548 0.1620
PCS Mobile 502549 0.1620
Telefonica Mobile 502550 0.1980
PCS Mobile 5025510 0.1620
PCS Mobile 5025511 0.1620
PCS Mobile 5025512 0.1620
PCS Mobile 5025513 0.1620
PCS Mobile 5025514 0.1620
PCS Mobile 5025515 0.1620
PCS Mobile 5025516 0.1620
PCS Mobile 5025517 0.1620
Telefonica Mobile 5025518 0.1980
Telefonica Mobile 5025519 0.1980
Comcel Mobile 502552 0.2340
PCS Mobile 5025531 0.1620
PCS Mobile 5025532 0.1620
PCS Mobile 5025533 0.1620
PCS Mobile 5025534 0.1620
PCS Mobile 5025535 0.1620
PCS Mobile 5025536 0.1620
PCS Mobile 5025537 0.1620
PCS Mobile 5025538 0.1620
PCS Mobile 5025539 0.1620
Telefonica Mobile 5025540 0.1980
Telefonica Mobile 5025541 0.1980
Telefonica Mobile 5025542 0.1980
PCS Mobile 5025543 0.1620
PCS Mobile 5025544 0.1620
Telefonica Mobile 5025545 0.1980
Telefonica Mobile 5025546 0.1980
Telefonica Mobile 5025547 0.1980
Telefonica Mobile 5025548 0.1980
Telefonica Mobile 5025549 0.1980
Comcel Mobile 5025550 0.2340
Comcel Mobile 5025551 0.2340
Comcel Mobile 5025552 0.2340
Comcel Mobile 5025553 0.2340
PCS Mobile 5025554 0.1620
PCS Mobile 5025555 0.1620
PCS Mobile 5025556 0.1620
PCS Mobile 5025557 0.1620
PCS Mobile 5025558 0.1620
PCS Mobile 5025559 0.1620
PCS Mobile 502556 0.1620
PCS Mobile 502557 0.1620
Comcel Mobile 5025580 0.2340
Comcel Mobile 5025581 0.2340
PCS Mobile 5025582 0.1620
PCS Mobile 5025583 0.1620
PCS Mobile 5025584 0.1620
PCS Mobile 5025585 0.1620
PCS Mobile 5025586 0.1620
PCS Mobile 5025587 0.1620
PCS Mobile 5025588 0.1620
PCS Mobile 5025589 0.1620
PCS Mobile 502559 0.1620
Telefonica Mobile 502560 0.1980
PCS Mobile 502561 0.1620
PCS Mobile 502562 0.1620
PCS Mobile 502563 0.1620
Telefonica Mobile 502564 0.1980
Telefonica Mobile 502565 0.1980
Telefonica Mobile 502566 0.1980
Telefonica Mobile 502567 0.1980
Telefonica Mobile 502568 0.1980
PCS Mobile 502569 0.1620
Comcel Mobile 502570 0.2340
PCS Mobile 5025710 0.1620
PCS Mobile 5025711 0.1620
PCS Mobile 5025712 0.1620
PCS Mobile 5025713 0.1620
PCS Mobile 5025714 0.1620
PCS Mobile 5025715 0.1620
PCS Mobile 5025716 0.1620
PCS Mobile 5025717 0.1620
PCS Mobile 5025718 0.1620
Comcel Mobile 5025719 0.2340
Comcel Mobile 502572 0.2340
Comcel Mobile 502573 0.2340
Comcel Mobile 502574 0.2340
Comcel Mobile 502575 0.2340
Comcel Mobile 502576 0.2340
Comcel Mobile 502577 0.2340
Comcel Mobile 502578 0.2340
Telefonica Mobile 502579 0.1980
Comcel Mobile 502580 0.2340
PCS Mobile 5025810 0.1620
PCS Mobile 5025811 0.1620
PCS Mobile 5025812 0.1620
PCS Mobile 5025813 0.1620
PCS Mobile 5025814 0.1620
PCS Mobile 5025815 0.1620
PCS Mobile 5025816 0.1620
PCS Mobile 5025817 0.1620
PCS Mobile 5025818 0.1620
Comcel Mobile 5025819 0.2340
PCS Mobile 502582 0.1620
PCS Mobile 502583 0.1620
PCS Mobile 502584 0.1620
PCS Mobile 502585 0.1620
PCS Mobile 502586 0.1620
PCS Mobile 502587 0.1620
Comcel Mobile 502588 0.2340
Comcel Mobile 502589 0.2340
Comcel Mobile 502590 0.2340
PCS Mobile 5025910 0.1620
PCS Mobile 5025911 0.1620
PCS Mobile 5025912 0.1620
PCS Mobile 5025913 0.1620
PCS Mobile 5025914 0.1620
Telefonica Mobile 5025915 0.1980
Telefonica Mobile 5025916 0.1980
Telefonica Mobile 5025917 0.1980
Comcel Mobile 5025918 0.2340
Comcel Mobile 5025919 0.2340
PCS Mobile 502592 0.1620
PCS Mobile 502593 0.1620
PCS Mobile 502594 0.1620
PCS Mobile 502595 0.1620
PCS Mobile 502596 0.1620
PCS Mobile 502597 0.1620
PCS Mobile 502598 0.1620
Comcel Mobile 502599 0.2340
PCS Mobile 5026620 0.1620
PCS Mobile 5026621 0.1620
PCS Mobile 5026623 0.1620
Comcel Mobile 5026624 0.2340
Comcel Mobile 5026625 0.2340
Comcel Mobile 5026626 0.2340
Comcel Mobile 5026627 0.2340
Comcel Mobile 5026628 0.2340
Comcel Mobile 5026638 0.2340
Telefonica Mobile 5026648 0.1980
Telefonica Mobile 5026649 0.1980
Telefonica Mobile 5026659 0.1980
Telefonica Mobile 5026660 0.1980
Telefonica Mobile 5026677 0.1980
Telefonica Mobile 5026679 0.1980
Telefonica Mobile 5027462 0.1980
PCS Mobile 5027723 0.1620
Comcel Mobile 5027728 0.2340
Telefonica Mobile 5027740 0.1980
Telefonica Mobile 5027741 0.1980
Telefonica Mobile 5027742 0.1980
Telefonica Mobile 5027743 0.1980
Telefonica Mobile 5027744 0.1980
Telefonica Mobile 5027759 0.1980
Telefonica Mobile 5027779 0.1980
PCS Mobile 5027820 0.1620
PCS Mobile 5027821 0.1620
PCS Mobile 5027822 0.1620
PCS Mobile 5027823 0.1620
Comcel Mobile 5027828 0.2340
Telefonica Mobile 5027859 0.1980
Telefonica Mobile 5027879 0.1980
PCS Mobile 5027920 0.1620
Comcel Mobile 5027929 0.2340
Telefonica Mobile 5027959 0.1980
Telefonica Mobile 5027968 0.1980
Telefonica Mobile 5027969 0.1980
Telefonica Mobile 5027979 0.1980
مشاهده موبایل های تلوبال
با امکان دریافت پیامک رایگان
enamad

ما مشتریانمان را داریم!