تلوبال هزینه ای بابت استفاده از میزکار و دریافت تماس ورودی به میزکار/سانترال (به غیر از شماره های Toll-Free و چند شهر استثنا) و نیز، تعریف ورودی، دریافت و انتقال فکس به ایمیل شما و انتقال به سامانه های Voip و سایر موارد و امکانات دریافت نمی کند. شما صرفا هزینه راه اندازی (که برای بیشتر شماره ها رایگان است!) و آبونمان ماهانه شماره را پرداخت می کنید و اگر تماس خود را به صورت VOiP و نرم افزار پاسخ دهید، آن نیز رایگان است، ولی اگر به شماره های مخابراتی انتقال دهید، هزینه انتقال تماس به شماره تلفن طبق تعرفه مکالمات بین المللی و به صورت دقیقه ای محاسبه می شود.

نرخ مکالمه با گواتمالا (Guatemala)

شبکه پیش شماره هزینه هر دقیقه (دلار)
All 502 0.2600
PCS Mobile 5022222 0.1800
PCS Mobile 5022223 0.1800
Telefonica Mobile 5022229 0.2200
Telefonica Mobile 5022267 0.2200
Telefonica Mobile 5022268 0.2200
Telefonica Mobile 5022269 0.2200
Telefonica Mobile 5022277 0.2200
Telefonica Mobile 5022278 0.2200
Telefonica Mobile 5022279 0.2200
Comcel Mobile 502231 0.2600
PCS Mobile 5022320 0.1800
PCS Mobile 5022321 0.1800
PCS Mobile 5022322 0.1800
PCS Mobile 5022323 0.1800
PCS Mobile 5022324 0.1800
Comcel Mobile 5022326 0.2600
Comcel Mobile 5022327 0.2600
Comcel Mobile 5022328 0.2600
Comcel Mobile 5022329 0.2600
Telefonica Mobile 5022375 0.2200
Telefonica Mobile 5022376 0.2200
Telefonica Mobile 5022377 0.2200
Telefonica Mobile 5022378 0.2200
Telefonica Mobile 5022379 0.2200
PCS Mobile 502241 0.1800
PCS Mobile 5022420 0.1800
PCS Mobile 5022421 0.1800
PCS Mobile 5022422 0.1800
PCS Mobile 5022423 0.1800
PCS Mobile 5022424 0.1800
PCS Mobile 5022425 0.1800
PCS Mobile 5022426 0.1800
Comcel Mobile 5022427 0.2600
Comcel Mobile 5022428 0.2600
Comcel Mobile 5022429 0.2600
Telefonica Mobile 5022450 0.2200
Telefonica Mobile 5022459 0.2200
Telefonica Mobile 5022470 0.2200
Comcel Mobile 502300 0.2600
Comcel Mobile 502301 0.2600
Comcel Mobile 5023020 0.2600
Comcel Mobile 5023021 0.2600
Comcel Mobile 5023022 0.2600
Comcel Mobile 5023023 0.2600
Comcel Mobile 5023024 0.2600
Comcel Mobile 5023025 0.2600
Comcel Mobile 5023026 0.2600
Comcel Mobile 5023027 0.2600
Comcel Mobile 5023028 0.2600
Comcel Mobile 50240 0.2600
PCS Mobile 50241 0.1800
PCS Mobile 50242 0.1800
Telefonica Mobile 50243 0.2200
Telefonica Mobile 502440 0.2200
Telefonica Mobile 502441 0.2200
Telefonica Mobile 502442 0.2200
Telefonica Mobile 502443 0.2200
Telefonica Mobile 502444 0.2200
Telefonica Mobile 502445 0.2200
Telefonica Mobile 502446 0.2200
Telefonica Mobile 5024470 0.2200
Telefonica Mobile 5024471 0.2200
Telefonica Mobile 5024472 0.2200
Telefonica Mobile 5024473 0.2200
Telefonica Mobile 5024474 0.2200
Telefonica Mobile 5024475 0.2200
Comcel Mobile 5024476 0.2600
Comcel Mobile 5024477 0.2600
Comcel Mobile 5024478 0.2600
Comcel Mobile 5024479 0.2600
Comcel Mobile 502448 0.2600
Comcel Mobile 502449 0.2600
Comcel Mobile 50245 0.2600
Comcel Mobile 50246 0.2600
PCS Mobile 502470 0.1800
PCS Mobile 502471 0.1800
PCS Mobile 502472 0.1800
PCS Mobile 502473 0.1800
PCS Mobile 502474 0.1800
PCS Mobile 502475 0.1800
PCS Mobile 502476 0.1800
PCS Mobile 5024770 0.1800
PCS Mobile 5024771 0.1800
PCS Mobile 5024772 0.1800
Comcel Mobile 5024773 0.2600
Comcel Mobile 5024774 0.2600
Comcel Mobile 5024775 0.2600
Comcel Mobile 5024776 0.2600
Comcel Mobile 5024777 0.2600
Comcel Mobile 5024778 0.2600
Comcel Mobile 5024779 0.2600
Comcel Mobile 502478 0.2600
Comcel Mobile 502479 0.2600
Comcel Mobile 502480 0.2600
Comcel Mobile 502481 0.2600
Comcel Mobile 5024822 0.2600
Comcel Mobile 5024823 0.2600
Comcel Mobile 5024824 0.2600
Comcel Mobile 5024825 0.2600
Comcel Mobile 5024826 0.2600
Comcel Mobile 5024827 0.2600
Comcel Mobile 5024828 0.2600
Comcel Mobile 5024829 0.2600
Comcel Mobile 502483 0.2600
Comcel Mobile 502484 0.2600
Comcel Mobile 502485 0.2600
Comcel Mobile 502486 0.2600
Comcel Mobile 502487 0.2600
Comcel Mobile 502488 0.2600
Comcel Mobile 502489 0.2600
Comcel Mobile 50249 0.2600
Comcel Mobile 502500 0.2600
PCS Mobile 502501 0.1800
Telefonica Mobile 502502 0.2200
Comcel Mobile 502503 0.2600
Comcel Mobile 502504 0.2600
Comcel Mobile 502505 0.2600
Comcel Mobile 502506 0.2600
Telefonica Mobile 502507 0.2200
Telefonica Mobile 502508 0.2200
Telefonica Mobile 502509 0.2200
Telefonica Mobile 502510 0.2200
PCS Mobile 502511 0.1800
PCS Mobile 502512 0.1800
PCS Mobile 502513 0.1800
Telefonica Mobile 502514 0.2200
Comcel Mobile 502515 0.2600
Comcel Mobile 502516 0.2600
Comcel Mobile 502517 0.2600
Comcel Mobile 502518 0.2600
Comcel Mobile 502519 0.2600
Comcel Mobile 502520 0.2600
Telefonica Mobile 502521 0.2200
Telefonica Mobile 502522 0.2200
Telefonica Mobile 502523 0.2200
Telefonica Mobile 502524 0.2200
Telefonica Mobile 502525 0.2200
Telefonica Mobile 502526 0.2200
Telefonica Mobile 502527 0.2200
Telefonica Mobile 502528 0.2200
Telefonica Mobile 502529 0.2200
Comcel Mobile 502530 0.2600
PCS Mobile 5025310 0.1800
PCS Mobile 5025311 0.1800
Telefonica Mobile 5025312 0.2200
Telefonica Mobile 5025313 0.2200
Comcel Mobile 5025314 0.2600
Comcel Mobile 5025315 0.2600
Comcel Mobile 5025316 0.2600
Comcel Mobile 5025317 0.2600
Comcel Mobile 5025318 0.2600
Comcel Mobile 5025319 0.2600
Comcel Mobile 502532 0.2600
Comcel Mobile 502533 0.2600
Comcel Mobile 502534 0.2600
Comcel Mobile 502535 0.2600
Comcel Mobile 502536 0.2600
Comcel Mobile 502537 0.2600
Comcel Mobile 502538 0.2600
Telefonica Mobile 502539 0.2200
Telefonica Mobile 502540 0.2200
PCS Mobile 502541 0.1800
PCS Mobile 502542 0.1800
PCS Mobile 502543 0.1800
PCS Mobile 502544 0.1800
PCS Mobile 502545 0.1800
PCS Mobile 502546 0.1800
PCS Mobile 502547 0.1800
PCS Mobile 502548 0.1800
PCS Mobile 502549 0.1800
Telefonica Mobile 502550 0.2200
PCS Mobile 5025510 0.1800
PCS Mobile 5025511 0.1800
PCS Mobile 5025512 0.1800
PCS Mobile 5025513 0.1800
PCS Mobile 5025514 0.1800
PCS Mobile 5025515 0.1800
PCS Mobile 5025516 0.1800
PCS Mobile 5025517 0.1800
Telefonica Mobile 5025518 0.2200
Telefonica Mobile 5025519 0.2200
Comcel Mobile 502552 0.2600
PCS Mobile 5025531 0.1800
PCS Mobile 5025532 0.1800
PCS Mobile 5025533 0.1800
PCS Mobile 5025534 0.1800
PCS Mobile 5025535 0.1800
PCS Mobile 5025536 0.1800
PCS Mobile 5025537 0.1800
PCS Mobile 5025538 0.1800
PCS Mobile 5025539 0.1800
Telefonica Mobile 5025540 0.2200
Telefonica Mobile 5025541 0.2200
Telefonica Mobile 5025542 0.2200
PCS Mobile 5025543 0.1800
PCS Mobile 5025544 0.1800
Telefonica Mobile 5025545 0.2200
Telefonica Mobile 5025546 0.2200
Telefonica Mobile 5025547 0.2200
Telefonica Mobile 5025548 0.2200
Telefonica Mobile 5025549 0.2200
Comcel Mobile 5025550 0.2600
Comcel Mobile 5025551 0.2600
Comcel Mobile 5025552 0.2600
Comcel Mobile 5025553 0.2600
PCS Mobile 5025554 0.1800
PCS Mobile 5025555 0.1800
PCS Mobile 5025556 0.1800
PCS Mobile 5025557 0.1800
PCS Mobile 5025558 0.1800
PCS Mobile 5025559 0.1800
PCS Mobile 502556 0.1800
PCS Mobile 502557 0.1800
Comcel Mobile 5025580 0.2600
Comcel Mobile 5025581 0.2600
PCS Mobile 5025582 0.1800
PCS Mobile 5025583 0.1800
PCS Mobile 5025584 0.1800
PCS Mobile 5025585 0.1800
PCS Mobile 5025586 0.1800
PCS Mobile 5025587 0.1800
PCS Mobile 5025588 0.1800
PCS Mobile 5025589 0.1800
PCS Mobile 502559 0.1800
Telefonica Mobile 502560 0.2200
PCS Mobile 502561 0.1800
PCS Mobile 502562 0.1800
PCS Mobile 502563 0.1800
Telefonica Mobile 502564 0.2200
Telefonica Mobile 502565 0.2200
Telefonica Mobile 502566 0.2200
Telefonica Mobile 502567 0.2200
Telefonica Mobile 502568 0.2200
PCS Mobile 502569 0.1800
Comcel Mobile 502570 0.2600
PCS Mobile 5025710 0.1800
PCS Mobile 5025711 0.1800
PCS Mobile 5025712 0.1800
PCS Mobile 5025713 0.1800
PCS Mobile 5025714 0.1800
PCS Mobile 5025715 0.1800
PCS Mobile 5025716 0.1800
PCS Mobile 5025717 0.1800
PCS Mobile 5025718 0.1800
Comcel Mobile 5025719 0.2600
Comcel Mobile 502572 0.2600
Comcel Mobile 502573 0.2600
Comcel Mobile 502574 0.2600
Comcel Mobile 502575 0.2600
Comcel Mobile 502576 0.2600
Comcel Mobile 502577 0.2600
Comcel Mobile 502578 0.2600
Telefonica Mobile 502579 0.2200
Comcel Mobile 502580 0.2600
PCS Mobile 5025810 0.1800
PCS Mobile 5025811 0.1800
PCS Mobile 5025812 0.1800
PCS Mobile 5025813 0.1800
PCS Mobile 5025814 0.1800
PCS Mobile 5025815 0.1800
PCS Mobile 5025816 0.1800
PCS Mobile 5025817 0.1800
PCS Mobile 5025818 0.1800
Comcel Mobile 5025819 0.2600
PCS Mobile 502582 0.1800
PCS Mobile 502583 0.1800
PCS Mobile 502584 0.1800
PCS Mobile 502585 0.1800
PCS Mobile 502586 0.1800
PCS Mobile 502587 0.1800
Comcel Mobile 502588 0.2600
Comcel Mobile 502589 0.2600
Comcel Mobile 502590 0.2600
PCS Mobile 5025910 0.1800
PCS Mobile 5025911 0.1800
PCS Mobile 5025912 0.1800
PCS Mobile 5025913 0.1800
PCS Mobile 5025914 0.1800
Telefonica Mobile 5025915 0.2200
Telefonica Mobile 5025916 0.2200
Telefonica Mobile 5025917 0.2200
Comcel Mobile 5025918 0.2600
Comcel Mobile 5025919 0.2600
PCS Mobile 502592 0.1800
PCS Mobile 502593 0.1800
PCS Mobile 502594 0.1800
PCS Mobile 502595 0.1800
PCS Mobile 502596 0.1800
PCS Mobile 502597 0.1800
PCS Mobile 502598 0.1800
Comcel Mobile 502599 0.2600
PCS Mobile 5026620 0.1800
PCS Mobile 5026621 0.1800
PCS Mobile 5026623 0.1800
Comcel Mobile 5026624 0.2600
Comcel Mobile 5026625 0.2600
Comcel Mobile 5026626 0.2600
Comcel Mobile 5026627 0.2600
Comcel Mobile 5026628 0.2600
Comcel Mobile 5026638 0.2600
Telefonica Mobile 5026648 0.2200
Telefonica Mobile 5026649 0.2200
Telefonica Mobile 5026659 0.2200
Telefonica Mobile 5026660 0.2200
Telefonica Mobile 5026677 0.2200
Telefonica Mobile 5026679 0.2200
Telefonica Mobile 5027462 0.2200
PCS Mobile 5027723 0.1800
Comcel Mobile 5027728 0.2600
Telefonica Mobile 5027740 0.2200
Telefonica Mobile 5027741 0.2200
Telefonica Mobile 5027742 0.2200
Telefonica Mobile 5027743 0.2200
Telefonica Mobile 5027744 0.2200
Telefonica Mobile 5027759 0.2200
Telefonica Mobile 5027779 0.2200
PCS Mobile 5027820 0.1800
PCS Mobile 5027821 0.1800
PCS Mobile 5027822 0.1800
PCS Mobile 5027823 0.1800
Comcel Mobile 5027828 0.2600
Telefonica Mobile 5027859 0.2200
Telefonica Mobile 5027879 0.2200
PCS Mobile 5027920 0.1800
Comcel Mobile 5027929 0.2600
Telefonica Mobile 5027959 0.2200
Telefonica Mobile 5027968 0.2200
Telefonica Mobile 5027969 0.2200
Telefonica Mobile 5027979 0.2200
logo-samandehi

ما مشتریانمان را داریم!