تلوبال هزینه ای بابت استفاده از میزکار و دریافت تماس ورودی به میزکار/سانترال (به غیر از شماره های Toll-Free و چند شهر استثنا) و نیز، تعریف ورودی، دریافت و انتقال فکس به ایمیل شما و انتقال به سامانه های Voip و سایر موارد و امکانات دریافت نمی کند. شما صرفا هزینه راه اندازی (که برای بیشتر شماره ها رایگان است!) و آبونمان ماهانه شماره را پرداخت می کنید و اگر تماس خود را به صورت VOiP و نرم افزار پاسخ دهید، آن نیز رایگان است، ولی اگر به شماره های مخابراتی انتقال دهید، هزینه انتقال تماس به شماره تلفن طبق تعرفه مکالمات بین المللی و به صورت دقیقه ای محاسبه می شود.

نرخ مکالمه با اوکراین (Ukraine)

شبکه پیش شماره هزینه هر دقیقه (دلار)
All 380 0.2340
Landline 38044 0.2340
Odessa 380482 0.2340
Odessa 380487 0.2340
Mobile 38050 0.4068
Dnepropetrovsk 380562 0.2340
Dnepropetrovsk 3805637 0.2340
Dnepropetrovsk 380567 0.2340
Kharkiv 380572 0.2340
Kharkiv 380573 0.2340
Kharkiv 380577 0.2340
Mobile 38063 0.4410
Mobile 38066 0.4068
Mobile 38067 0.4392
Mobile 38068 0.4392
Life Mobile 38073 0.4410
Special Services 3808929 1.9800
Special Services 38090030 1.9800
Ukrtelecom Mobile 38091 0.4536
Telesystems Mobile 38092 0.4140
Astelite Mobile 38093 0.4410
Intertelecom Mobile 38094 0.4572
Mobile 38095 0.4068
Mobile 38096 0.4392
Mobile 38097 0.4392
Mobile 38098 0.4392
Mobile 38099 0.4068

ما مشتریانمان را داریم!