تلوبال هزینه ای بابت استفاده از میزکار و دریافت تماس ورودی به میزکار/سانترال (به غیر از شماره های Toll-Free و چند شهر استثنا) و نیز، تعریف ورودی، دریافت و انتقال فکس به ایمیل شما و انتقال به سامانه های Voip و سایر موارد و امکانات دریافت نمی کند. شما صرفا هزینه راه اندازی (که برای بیشتر شماره ها رایگان است!) و آبونمان ماهانه شماره را پرداخت می کنید و اگر تماس خود را به صورت VOiP و نرم افزار پاسخ دهید، آن نیز رایگان است، ولی اگر به شماره های مخابراتی انتقال دهید، هزینه انتقال تماس به شماره تلفن طبق تعرفه مکالمات بین المللی و به صورت دقیقه ای محاسبه می شود.

نرخ مکالمه با مالت (Malta)

شبکه پیش شماره هزینه هر دقیقه (دلار)
Landline 356 0.0252
Mobile 356217 0.0324
Mobile 35671 0.0324
Mobile 35672 0.0324
Mobile 35677 0.0324
Mobile 35679 0.0324
Mobile 3569 0.0324
Vodafone Mobile 35692 0.0324
Vodafone Mobile 35694 0.0324
Vodafone Mobile 3569696 0.0324
Vodafone Mobile 3569697 0.0324
Vodafone Mobile 3569811 0.0324
Vodafone Mobile 3569812 0.0324
Vodafone Mobile 3569813 0.0324
Mobile 3569889 0.0324
Vodafone Mobile 3569897 0.0324

ما مشتریانمان را داریم!