تلوبال هزینه ای بابت استفاده از میزکار و دریافت تماس ورودی به میزکار/سانترال (به غیر از شماره های Toll-Free و چند شهر استثنا) و نیز، تعریف ورودی، دریافت و انتقال فکس به ایمیل شما و انتقال به سامانه های Voip و سایر موارد و امکانات دریافت نمی کند. شما صرفا هزینه راه اندازی (که برای بیشتر شماره ها رایگان است!) و آبونمان ماهانه شماره را پرداخت می کنید و اگر تماس خود را به صورت VOiP و نرم افزار پاسخ دهید، آن نیز رایگان است، ولی اگر به شماره های مخابراتی انتقال دهید، هزینه انتقال تماس به شماره تلفن طبق تعرفه مکالمات بین المللی و به صورت دقیقه ای محاسبه می شود.

نرخ مکالمه با بلژیک (Belgium)

شبکه پیش شماره هزینه هر دقیقه (دلار)
Landline 32 0.1260
Proximus Mobile 32460 0.7920
Mobile 324651 0.7920
Mobile 324652 0.7920
Mobile 324653 0.7920
Mobile 324654 0.7920
Mobile 324655 0.7920
Mobile 324656 0.7920
Mobile 324657 0.7920
Mobile 324658 0.7920
Mobile 324659 0.7920
Mobile 324660 0.7920
Mobile 324661 0.7920
Mobile 324662 0.7920
Mobile 324663 0.7920
Mobile 324664 0.7920
Mobile 324665 0.7920
Mobile 324666 0.7920
Mobile 324667 0.7920
Mobile 324669 0.7920
Mobile 324671 0.7920
Mobile 324672 0.7920
Mobile 324674 0.7920
Mobile 324676 0.7920
Mobile 324677 0.7920
Mobile 324678 0.7920
Mobile 324679 0.7920
Telenet Mobile 324681 0.7920
Telenet Mobile 324682 0.7920
Telenet Mobile 324683 0.7920
Mobile 324684 0.7920
Mobile 324687 0.7920
Mobile 324688 0.7920
Mobile 324689 0.7920
Proximus Mobile 3247 0.7920
Mobile 32483 0.7920
Mobile 32484 0.7920
Mobile 32485 0.7920
Mobile 32486 0.7920
Mobile 32487 0.7920
Mobile 32488 0.7920
Mobile 32489 0.7920
Mobistar Mobile 3249 0.7920
Universal Access 32702 0.7920
Universal Access 32703 0.7920
Universal Access 32704 0.7920
Universal Access 32706 0.7920
Universal Access 32707 0.7920
Others Mobile 3277 0.7920
Proximus Mobile 32770001 0.7920
Mobile 32770002 0.7920
Mobistar Mobile 32770005 0.7920

ما مشتریانمان را داریم!