تلوبال هزینه ای بابت استفاده از میزکار و دریافت تماس ورودی به میزکار/سانترال (به غیر از شماره های Toll-Free و چند شهر استثنا) و نیز، تعریف ورودی، دریافت و انتقال فکس به ایمیل شما و انتقال به سامانه های Voip و سایر موارد و امکانات دریافت نمی کند. شما صرفا هزینه راه اندازی (که برای بیشتر شماره ها رایگان است!) و آبونمان ماهانه شماره را پرداخت می کنید و اگر تماس خود را به صورت VOiP و نرم افزار پاسخ دهید، آن نیز رایگان است، ولی اگر به شماره های مخابراتی انتقال دهید، هزینه انتقال تماس به شماره تلفن طبق تعرفه مکالمات بین المللی و به صورت دقیقه ای محاسبه می شود.

نرخ مکالمه با اتریش (Austria)

شبکه پیش شماره هزینه هر دقیقه (دلار)
Landline 43 0.2304
Mobile 43650 0.4536
Mobile 436550 0.4536
Mobile 436551 0.4536
Mobile 436552 0.4536
Mobile 43660 0.4536
Mobile 43661 0.4536
Mobile 43663 0.4536
Mobile 43664 0.4536
Mobile 43665 0.4536
Mobile 43667 0.4536
Mobile 436688 0.4536
Mobile 43670 0.4536
T Mobile 43676 0.4536
Mobile 43677 0.4536
Mobile 43678 0.4536
Mobile 436781 0.4536
Hutchison 4367833 0.4536
Hutchison 4367890 0.4536
Hutchison 4367891 0.4536
Mobile 43680 0.4536
One Mobile 43681 0.4536
Hutchison 4368183 0.4536
A1 Mobile 43688 0.4536
Mobile 4368860 0.4536
Mobile 4368861 0.4536
Mobile 4368864 0.4536
Mobile 4368877 0.4536
Mobile 436889 0.4536
Mobile 43690 0.4536
One Mobile 43699 0.4536
A1 Mobile 4369981 0.4536
A1 Mobile 4369982 0.4536
A1 Mobile 4369988 0.4536
A1 Mobile 4369989 0.4536
Shared Cost 43821 0.2304
Shared Cost 43828 0.2304

ما مشتریانمان را داریم!