تلوبال هزینه ای بابت استفاده از میزکار و دریافت تماس ورودی به میزکار/سانترال (به غیر از شماره های Toll-Free و چند شهر استثنا) و نیز، تعریف ورودی، دریافت و انتقال فکس به ایمیل شما و انتقال به سامانه های Voip و سایر موارد و امکانات دریافت نمی کند. شما صرفا هزینه راه اندازی (که برای بیشتر شماره ها رایگان است!) و آبونمان ماهانه شماره را پرداخت می کنید و اگر تماس خود را به صورت VOiP و نرم افزار پاسخ دهید، آن نیز رایگان است، ولی اگر به شماره های مخابراتی انتقال دهید، هزینه انتقال تماس به شماره تلفن طبق تعرفه مکالمات بین المللی و به صورت دقیقه ای محاسبه می شود.

نرخ مکالمه با ارمنستان (Armenia)

شبکه پیش شماره هزینه هر دقیقه (دلار)
Landline 374 0.3474
Yerevan 37410 0.3438
Orange Mobile 37441 0.4374
Armentel Mobile 37443 0.4374
Karabakh 37447 0.3924
K-Telecom Mobile 37449 0.4374
Mobile 3745 0.4212
Orange Mobile 37455 0.4374
Premium 37460 1.1736
Viva Cell Mobile 37477 0.4374
Mobile 3749 0.4194
Mobile 37491 0.4374
Viva Cell Mobile 37493 0.4374
Viva Cell Mobile 37494 0.4374
Orange Mobile 37495 0.4374
Armentel Mobile 37496 0.4374
Karabakh Mobile 37497 0.2988
Viva Cell Mobile 37498 0.4374
Mobile 37499 0.4374

ما مشتریانمان را داریم!