تلوبال هزینه ای بابت استفاده از میزکار و دریافت تماس ورودی به میزکار/سانترال (به غیر از شماره های Toll-Free و چند شهر استثنا) و نیز، تعریف ورودی، دریافت و انتقال فکس به ایمیل شما و انتقال به سامانه های Voip و سایر موارد و امکانات دریافت نمی کند. شما صرفا هزینه راه اندازی (که برای بیشتر شماره ها رایگان است!) و آبونمان ماهانه شماره را پرداخت می کنید و اگر تماس خود را به صورت VOiP و نرم افزار پاسخ دهید، آن نیز رایگان است، ولی اگر به شماره های مخابراتی انتقال دهید، هزینه انتقال تماس به شماره تلفن طبق تعرفه مکالمات بین المللی و به صورت دقیقه ای محاسبه می شود.

نرخ مکالمه با هندوستان (India)

شبکه پیش شماره هزینه هر دقیقه (دلار)
Landline 91 0.0600
Mobile 91720 0.0400
Mobile 91725 0.0400
Mobile 91727 0.0400
Mobile 91729 0.0400
Mobile 91730 0.0400
Mobile 91735 0.0400
Mobile 91737 0.0400
Mobile 94 917376 0.0600
Mobile 91738 0.0400
Mobile 94 917380 0.0600
Mobile 94 9173820 0.0600
Mobile 94 9173821 0.0600
Mobile 94 9173822 0.0600
Mobile 91739 0.0400
Mobile 91740 0.0400
Mobile 91741 0.0400
Mobile 91742 0.0400
Mobile 91743 0.0400
Mobile 91748 0.0400
Mobile 91749 0.0400
Mobile 91750 0.0400
Mobile 91752 0.0400
Mobile 91754 0.0400
Mobile 91756 0.0400
Mobile 94 91757 0.0600
Mobile 94 91758 0.0600
Mobile 94 91759 0.0600
Mobile 9176 0.0400
Mobile 9177 0.0400
Mobile 91780 0.0400
Mobile 91781 0.0400
Mobile 91782 0.0400
Mobile 91783 0.0400
Mobile 94 917839 0.0600
Mobile 91784 0.0400
Mobile 91786 0.0400
Mobile 91787 0.0400
Mobile 91789 0.0400
Mobile 91800 0.0400
Mobile 94 918004 0.0600
Mobile 94 918005 0.0600
Mobile 91801 0.0400
Mobile 91805 0.0400
Mobile 91808 0.0400
Mobile 91809 0.0400
Mobile 91810 0.0400
Mobile 91811 0.0400
Mobile 91812 0.0400
Mobile 91813 0.0400
Mobile 91814 0.0400
Mobile 91817 0.0400
Mobile 91819 0.0400
Mobile 91822 0.0400
Mobile 91823 0.0400
Mobile 91825 0.0400
Mobile 91826 0.0400
Mobile 91827 0.0400
Mobile 94 918275 0.0600
Mobile 94 918277 0.0600
Mobile 94 918278 0.0600
Mobile 94 918279 0.0600
Mobile 91828 0.0400
Mobile 94 918280 0.0600
Mobile 94 918281 0.0600
Mobile 91829 0.0400
Mobile 91830 0.0400
Mobile 94 918300 0.0600
Mobile 91834 0.0400
Mobile 91837 0.0400
Mobile 91839 0.0400
Mobile 91840 0.0400
Mobile 91841 0.0400
Mobile 91842 0.0400
Mobile 91843 0.0400
Mobile 91844 0.0400
Mobile 91845 0.0400
Mobile 91846 0.0400
Mobile 91848 0.0400
Mobile 94 918480 0.0600
Mobile 91850 0.0400
Mobile 94 918500 0.0600
Mobile 91851 0.0400
Mobile 91852 0.0400
Mobile 91853 0.0400
Mobile 94 91854 0.0600
Mobile 91855 0.0400
Mobile 91857 0.0400
Mobile 94 918580 0.0600
Mobile 91859 0.0400
Mobile 91860 0.0400
Mobile 91865 0.0400
Mobile 91867 0.0400
Mobile 91868 0.0400
Mobile 91869 0.0400
Mobile 91871 0.0400
Mobile 91872 0.0400
Mobile 91875 0.0400
Mobile 91876 0.0400
Mobile 94 918762 0.0600
Mobile 94 918763 0.0600
Mobile 94 918764 0.0600
Mobile 94 918765 0.0600
Mobile 91879 0.0400
Mobile 91880 0.0400
Mobile 91881 0.0400
Mobile 91882 0.0400
Mobile 91885 0.0400
Mobile 91886 0.0400
Mobile 91887 0.0400
Mobile 91888 0.0400
Mobile 94 918887 0.0600
Mobile 91889 0.0400
Mobile 94 918895 0.0600
Mobile 91890 0.0400
Mobile 94 918900 0.0600
Mobile 94 918901 0.0600
Mobile 94 918902 0.0600
Mobile 94 918903 0.0600
Mobile 91892 0.0400
Mobile 91893 0.0400
Mobile 91894 0.0400
Mobile 91895 0.0400
Mobile 91896 0.0400
Mobile 91897 0.0400
Mobile 91898 0.0400
Mobile 94 918985 0.0600
Mobile 94 918986 0.0600
Mobile 94 918987 0.0600
Mobile 94 918988 0.0600
Mobile 94 918989 0.0600
Mobile 9190 0.0400
Mobile 9191 0.0400
Mobile 94 919180 0.0600
Mobile 94 919181 0.0600
Mobile 94 919182 0.0600
Mobile 94 919183 0.0600
Mobile 94 919184 0.0600
Mobile 94 919185 0.0600
Mobile 94 919186 0.0600
Mobile 94 919187 0.0600
Mobile 94 919188 0.0600
Mobile 94 919189 0.0600
Mobile 94 919190 0.0600
Mobile 94 919191 0.0600
Mobile 94 919192 0.0600
Mobile 94 919193 0.0600
Mobile 94 919194 0.0600
Mobile 94 919195 0.0600
Mobile 94 919196 0.0600
Mobile 94 919197 0.0600
Mobile 9192 0.0400
Mobile 9193 0.0400
Mobile 94 9194 0.0600
Mobile 9195 0.0400
Mobile 94 919530 0.0600
Mobile 94 919531 0.0600
Mobile 94 919532 0.0600
Mobile 9196 0.0400
Mobile 94 919682 0.0600
Mobile 94 919683 0.0600
Mobile 94 919684 0.0600
Mobile 9197 0.0400
Mobile 9198 0.0400
Mobile 9199 0.0400
logo-samandehi

ما مشتریانمان را داریم!