تلوبال هزینه ای بابت استفاده از میزکار و دریافت تماس ورودی به میزکار/سانترال (به غیر از شماره های Toll-Free و چند شهر استثنا) و نیز، تعریف ورودی، دریافت و انتقال فکس به ایمیل شما و انتقال به سامانه های Voip و سایر موارد و امکانات دریافت نمی کند. شما صرفا هزینه راه اندازی (که برای بیشتر شماره ها رایگان است!) و آبونمان ماهانه شماره را پرداخت می کنید و اگر تماس خود را به صورت VOiP و نرم افزار پاسخ دهید، آن نیز رایگان است، ولی اگر به شماره های مخابراتی انتقال دهید، هزینه انتقال تماس به شماره تلفن طبق تعرفه مکالمات بین المللی و به صورت دقیقه ای محاسبه می شود.

نرخ مکالمه با هندوستان (India)

شبکه پیش شماره هزینه هر دقیقه (دلار)
Landline 91 0.0540
Mobile 91720 0.0360
Mobile 91725 0.0360
Mobile 91727 0.0360
Mobile 91729 0.0360
Mobile 91730 0.0360
Mobile 91735 0.0360
Mobile 91737 0.0360
Mobile 94 917376 0.0540
Mobile 91738 0.0360
Mobile 94 917380 0.0540
Mobile 94 9173820 0.0540
Mobile 94 9173821 0.0540
Mobile 94 9173822 0.0540
Mobile 91739 0.0360
Mobile 91740 0.0360
Mobile 91741 0.0360
Mobile 91742 0.0360
Mobile 91743 0.0360
Mobile 91748 0.0360
Mobile 91749 0.0360
Mobile 91750 0.0360
Mobile 91752 0.0360
Mobile 91754 0.0360
Mobile 91756 0.0360
Mobile 94 91757 0.0540
Mobile 94 91758 0.0540
Mobile 94 91759 0.0540
Mobile 9176 0.0360
Mobile 9177 0.0360
Mobile 91780 0.0360
Mobile 91781 0.0360
Mobile 91782 0.0360
Mobile 91783 0.0360
Mobile 94 917839 0.0540
Mobile 91784 0.0360
Mobile 91786 0.0360
Mobile 91787 0.0360
Mobile 91789 0.0360
Mobile 91800 0.0360
Mobile 94 918004 0.0540
Mobile 94 918005 0.0540
Mobile 91801 0.0360
Mobile 91805 0.0360
Mobile 91808 0.0360
Mobile 91809 0.0360
Mobile 91810 0.0360
Mobile 91811 0.0360
Mobile 91812 0.0360
Mobile 91813 0.0360
Mobile 91814 0.0360
Mobile 91817 0.0360
Mobile 91819 0.0360
Mobile 91822 0.0360
Mobile 91823 0.0360
Mobile 91825 0.0360
Mobile 91826 0.0360
Mobile 91827 0.0360
Mobile 94 918275 0.0540
Mobile 94 918277 0.0540
Mobile 94 918278 0.0540
Mobile 94 918279 0.0540
Mobile 91828 0.0360
Mobile 94 918280 0.0540
Mobile 94 918281 0.0540
Mobile 91829 0.0360
Mobile 91830 0.0360
Mobile 94 918300 0.0540
Mobile 91834 0.0360
Mobile 91837 0.0360
Mobile 91839 0.0360
Mobile 91840 0.0360
Mobile 91841 0.0360
Mobile 91842 0.0360
Mobile 91843 0.0360
Mobile 91844 0.0360
Mobile 91845 0.0360
Mobile 91846 0.0360
Mobile 91848 0.0360
Mobile 94 918480 0.0540
Mobile 91850 0.0360
Mobile 94 918500 0.0540
Mobile 91851 0.0360
Mobile 91852 0.0360
Mobile 91853 0.0360
Mobile 94 91854 0.0540
Mobile 91855 0.0360
Mobile 91857 0.0360
Mobile 94 918580 0.0540
Mobile 91859 0.0360
Mobile 91860 0.0360
Mobile 91865 0.0360
Mobile 91867 0.0360
Mobile 91868 0.0360
Mobile 91869 0.0360
Mobile 91871 0.0360
Mobile 91872 0.0360
Mobile 91875 0.0360
Mobile 91876 0.0360
Mobile 94 918762 0.0540
Mobile 94 918763 0.0540
Mobile 94 918764 0.0540
Mobile 94 918765 0.0540
Mobile 91879 0.0360
Mobile 91880 0.0360
Mobile 91881 0.0360
Mobile 91882 0.0360
Mobile 91885 0.0360
Mobile 91886 0.0360
Mobile 91887 0.0360
Mobile 91888 0.0360
Mobile 94 918887 0.0540
Mobile 91889 0.0360
Mobile 94 918895 0.0540
Mobile 91890 0.0360
Mobile 94 918900 0.0540
Mobile 94 918901 0.0540
Mobile 94 918902 0.0540
Mobile 94 918903 0.0540
Mobile 91892 0.0360
Mobile 91893 0.0360
Mobile 91894 0.0360
Mobile 91895 0.0360
Mobile 91896 0.0360
Mobile 91897 0.0360
Mobile 91898 0.0360
Mobile 94 918985 0.0540
Mobile 94 918986 0.0540
Mobile 94 918987 0.0540
Mobile 94 918988 0.0540
Mobile 94 918989 0.0540
Mobile 9190 0.0360
Mobile 9191 0.0360
Mobile 94 919180 0.0540
Mobile 94 919181 0.0540
Mobile 94 919182 0.0540
Mobile 94 919183 0.0540
Mobile 94 919184 0.0540
Mobile 94 919185 0.0540
Mobile 94 919186 0.0540
Mobile 94 919187 0.0540
Mobile 94 919188 0.0540
Mobile 94 919189 0.0540
Mobile 94 919190 0.0540
Mobile 94 919191 0.0540
Mobile 94 919192 0.0540
Mobile 94 919193 0.0540
Mobile 94 919194 0.0540
Mobile 94 919195 0.0540
Mobile 94 919196 0.0540
Mobile 94 919197 0.0540
Mobile 9192 0.0360
Mobile 9193 0.0360
Mobile 94 9194 0.0540
Mobile 9195 0.0360
Mobile 94 919530 0.0540
Mobile 94 919531 0.0540
Mobile 94 919532 0.0540
Mobile 9196 0.0360
Mobile 94 919682 0.0540
Mobile 94 919683 0.0540
Mobile 94 919684 0.0540
Mobile 9197 0.0360
Mobile 9198 0.0360
Mobile 9199 0.0360

ما مشتریانمان را داریم!