تلوبال هزینه ای بابت استفاده از میزکار و دریافت تماس ورودی به میزکار/سانترال (به غیر از شماره های Toll-Free و چند شهر استثنا) و نیز، تعریف ورودی، دریافت و انتقال فکس به ایمیل شما و انتقال به سامانه های Voip و سایر موارد و امکانات دریافت نمی کند. شما صرفا هزینه راه اندازی (که برای بیشتر شماره ها رایگان است!) و آبونمان ماهانه شماره را پرداخت می کنید و اگر تماس خود را به صورت VOiP و نرم افزار پاسخ دهید، آن نیز رایگان است، ولی اگر به شماره های مخابراتی انتقال دهید، هزینه انتقال تماس به شماره تلفن طبق تعرفه مکالمات بین المللی و به صورت دقیقه ای محاسبه می شود.

نرخ مکالمه با استونی (Estonia)

شبکه پیش شماره هزینه هر دقیقه (دلار)
Landline 372 0.0420
Mobile 3725 0.7280
EMT Mobile 37250 0.7280
EMT Mobile 37251 0.7280
EMT Mobile 37252 0.7280
EMT Mobile 372530 0.7280
EMT Mobile 37253225 0.7280
EMT Mobile 37253226 0.7280
EMT Mobile 37253229 0.7280
EMT Mobile 3725323 0.7280
EMT Mobile 3725324 0.7280
EMT Mobile 37253264 0.7280
EMT Mobile 37253267 0.7280
EMT Mobile 37253268 0.7280
EMT Mobile 37253269 0.7280
EMT Mobile 37253284 0.7280
EMT Mobile 37253285 0.7280
EMT Mobile 37253292 0.7280
EMT Mobile 3725330 0.7280
EMT Mobile 3725331 0.7280
EMT Mobile 3725332 0.7280
EMT Mobile 37253330 0.7280
EMT Mobile 37253331 0.7280
EMT Mobile 37253332 0.7280
EMT Mobile 37253333 0.7280
EMT Mobile 37253334 0.7280
EMT Mobile 37253335 0.7280
EMT Mobile 37253337 0.7280
EMT Mobile 37253338 0.7280
EMT Mobile 37253339 0.7280
EMT Mobile 37253340 0.7280
EMT Mobile 37253341 0.7280
EMT Mobile 37253345 0.7280
EMT Mobile 37253358 0.7280
EMT Mobile 37253359 0.7280
EMT Mobile 37253363 0.7280
EMT Mobile 37253364 0.7280
EMT Mobile 37253365 0.7280
EMT Mobile 37253366 0.7280
EMT Mobile 372534 0.7280
EMT Mobile 372535 0.7280
EMT Mobile 3725360 0.7280
EMT Mobile 3725361 0.7280
EMT Mobile 3725362 0.7280
EMT Mobile 3725363 0.7280
EMT Mobile 3725364 0.7280
EMT Mobile 3725365 0.7280
EMT Mobile 3725366 0.7280
EMT Mobile 3725367 0.7280
EMT Mobile 37253680 0.7280
EMT Mobile 37253681 0.7280
EMT Mobile 37253682 0.7280
EMT Mobile 372537 0.7280
EMT Mobile 372538 0.7280
EMT Mobile 372539 0.7280
EMT Mobile 37254004 0.7280
EMT Mobile 37254005 0.7280
EMT Mobile 37254501 0.7280
EMT Mobile 37254502 0.7280
Elisa Mobile 3725456 0.7280
Elisa Mobile 3725457 0.7280
Elisa Mobile 3725458 0.7280
Elisa Mobile 3725459 0.7280
Elisa Mobile 3725461 0.7280
Elisa Mobile 3725462 0.7280
Tele2 Mobile 37255 0.7280
Elisa Mobile 37256 0.7280
EMT Mobile 3725740 0.7280
EMT Mobile 3725741 0.7280
EMT Mobile 3725742 0.7280
EMT Mobile 3725743 0.7280
EMT Mobile 3725744 0.7280
EMT Mobile 37257450 0.7280
EMT Mobile 37257493 0.7280
EMT Mobile 37257494 0.7280
EMT Mobile 37257501 0.7280
EMT Mobile 37257502 0.7280
EMT Mobile 37257503 0.7280
EMT Mobile 37257570 0.7280
EMT Mobile 37257702 0.7280
EMT Mobile 37257703 0.7280
EMT Mobile 37257704 0.7280
EMT Mobile 37257705 0.7280
EMT Mobile 3725780 0.7280
EMT Mobile 3725781 0.7280
EMT Mobile 3725782 0.7280
EMT Mobile 3725783 0.7280
EMT Mobile 3725784 0.7280
EMT Mobile 3725785 0.7280
EMT Mobile 3725786 0.7280
EMT Mobile 3725787 0.7280
EMT Mobile 37257880 0.7280
Tele2 Mobile 372580 0.7280
Tele2 Mobile 372581 0.7280
Tele2 Mobile 372582 0.7280
Tele2 Mobile 372583 0.7280
Tele2 Mobile 372584 0.7280
Tele2 Mobile 372585 0.7280
EMT Mobile 3725854 0.7280
EMT Mobile 3725855 0.7280
EMT Mobile 3725856 0.7280
EMT Mobile 3725857 0.7280
EMT Mobile 3725859 0.7280
EMT Mobile 3725860 0.7280
EMT Mobile 3725861 0.7280
EMT Mobile 3725863 0.7280
EMT Mobile 3725864 0.7280
EMT Mobile 3725865 0.7280
EMT Mobile 3725866 0.7280
EMT Mobile 3725867 0.7280
EMT Mobile 3725868 0.7280
EMT Mobile 3725869 0.7280
EMT Mobile 372587 0.7280
Tele2 Mobile 3725880 0.7280
Tele2 Mobile 37258888 0.7280
Tele2 Mobile 37258889 0.7280
Tele2 Mobile 3725889 0.7280
Tele2 Mobile 3725890 0.7280
Elisa Mobile 3725891 0.7280
Elisa Mobile 3725892 0.7280
Elisa Mobile 3725893 0.7280
Elisa Mobile 3725894 0.7280
Elisa Mobile 3725895 0.7280
EMT Mobile 372590 0.7280
EMT Mobile 3725910 0.7280
EMT Mobile 3725911 0.7280
EMT Mobile 37259123 0.7280
EMT Mobile 37259124 0.7280
EMT Mobile 37259125 0.7280
EMT Mobile 37259126 0.7280
EMT Mobile 37259127 0.7280
EMT Mobile 37259128 0.7280
EMT Mobile 37259129 0.7280
EMT Mobile 37259145 0.7280
EMT Mobile 37259146 0.7280
EMT Mobile 37259147 0.7280
EMT Mobile 37259148 0.7280
EMT Mobile 37259149 0.7280
EMT Mobile 3725915 0.7280
EMT Mobile 3725916 0.7280
EMT Mobile 3725917 0.7280
EMT Mobile 3725918 0.7280
EMT Mobile 3725919 0.7280
Mobile 37281 0.7280
Mobile 37282 0.7280
logo-samandehi

ما مشتریانمان را داریم!