تلوبال هزینه ای بابت استفاده از میزکار و دریافت تماس ورودی به میزکار/سانترال (به غیر از شماره های Toll-Free و چند شهر استثنا) و نیز، تعریف ورودی، دریافت و انتقال فکس به ایمیل شما و انتقال به سامانه های Voip و سایر موارد و امکانات دریافت نمی کند. شما صرفا هزینه راه اندازی (که برای بیشتر شماره ها رایگان است!) و آبونمان ماهانه شماره را پرداخت می کنید و اگر تماس خود را به صورت VOiP و نرم افزار پاسخ دهید، آن نیز رایگان است، ولی اگر به شماره های مخابراتی انتقال دهید، هزینه انتقال تماس به شماره تلفن طبق تعرفه مکالمات بین المللی و به صورت دقیقه ای محاسبه می شود.

نرخ مکالمه با اسپانیا (Spain)

شبکه پیش شماره هزینه هر دقیقه (دلار)
Fix 34 0.0400
Premium 34118 20.0000
Premium 3451 0.6200
Mobile 346 0.1200
Vodafone 34600 0.1200
Movistar Mobile 346010 0.1200
Movistar Mobile 346011 0.1200
Movistar Mobile 346012 0.1200
Vodafone 346024 0.1200
Vodafone 346025 0.1200
Vodafone 346026 0.1200
Vodafone 346027 0.1200
Vodafone 346030 0.1200
Vodafone 346031 0.1200
Vodafone 346032 0.1200
Vodafone 346033 0.1200
Vodafone 346034 0.1200
Vodafone 346035 0.1200
Vodafone 346036 0.1200
Vodafone 346037 0.1200
Vodafone 346038 0.1200
Vodafone 346039 0.1200
Orange 34605 0.1200
Movistar Mobile 34606 0.1200
Vodafone 34607 0.1200
Movistar Mobile 34608 0.1200
Movistar Mobile 34609 0.1200
Vodafone 34610 0.1200
Vodafone 346111 0.1200
Vodafone 346116 0.1200
Orange 34615 0.1200
Movistar Mobile 34616 0.1200
Vodafone 34617 0.1200
Movistar Mobile 34618 0.1200
Movistar Mobile 34619 0.1200
Movistar Mobile 34620 0.1200
Xfera Mobile 34622 0.1400
Orange 34625 0.1200
Movistar Mobile 34626 0.1200
Vodafone 34627 0.1200
Movistar Mobile 34628 0.1200
Movistar Mobile 34629 0.1200
Movistar Mobile 34630 0.1200
Orange 346321 0.1200
Orange 346322 0.1200
Orange 346323 0.1200
Orange 346324 0.1200
Orange 346325 0.1200
Orange 346326 0.1200
Orange 346327 0.1200
Orange 346328 0.1200
Xfera Mobile 34633 0.1400
Vodafone 34634 0.1200
Orange 34635 0.1200
Movistar Mobile 34636 0.1200
Vodafone 34637 0.1200
Movistar Mobile 34638 0.1200
Movistar Mobile 34639 0.1200
Orange 346400 0.1200
Orange 346401 0.1200
Movistar Mobile 346422 0.1200
Movistar Mobile 346426 0.1200
Movistar Mobile 346427 0.1200
Movistar Mobile 346428 0.1200
Movistar Mobile 346429 0.1200
Orange 346440 0.1200
Orange 346441 0.1200
Orange 346442 0.1200
Orange 346443 0.1200
Orange 346444 0.1200
Orange 346445 0.1200
Orange 346446 0.1200
Orange 346447 0.1200
Orange 34645 0.1200
Movistar Mobile 34646 0.1200
Vodafone 34647 0.1200
Movistar Mobile 34648 0.1200
Movistar Mobile 34649 0.1200
Movistar Mobile 34650 0.1200
Orange 34651 0.1200
Orange 34652 0.1200
Orange 34653 0.1200
Orange 34654 0.1200
Orange 34655 0.1200
Orange 34656 0.1200
Orange 34657 0.1200
Orange 34658 0.1200
Movistar Mobile 34659 0.1200
Movistar Mobile 34660 0.1200
Vodafone 34661 0.1200
Vodafone 34662 0.1200
Vodafone 34663 0.1200
Vodafone 34664 0.1200
Orange 34665 0.1200
Vodafone 34666 0.1200
Vodafone 34667 0.1200
Orange 346681 0.1200
Orange 346685 0.1200
Movistar Mobile 346686 0.1200
Movistar Mobile 346688 0.1200
Movistar Mobile 34669 0.1200
Vodafone 34670 0.1200
Vodafone 34671 0.1200
Vodafone 34672 0.1200
Vodafone 34673 0.1200
Vodafone 34674 0.1200
Orange 34675 0.1200
Movistar Mobile 34676 0.1200
Vodafone 34677 0.1200
Vodafone 34678 0.1200
Movistar Mobile 34679 0.1200
Movistar Mobile 34680 0.1200
Movistar Mobile 346810 0.1200
Movistar Mobile 346811 0.1200
Movistar Mobile 346812 0.1200
Movistar Mobile 346813 0.1200
Movistar Mobile 346814 0.1200
Movistar Mobile 346815 0.1200
Movistar Mobile 34682 0.1200
Movistar Mobile 34683 0.1200
Movistar Mobile 346840 0.1200
Movistar Mobile 346841 0.1200
Vodafone 346846 0.1200
Orange 34685 0.1200
Movistar Mobile 34686 0.1200
Vodafone 34687 0.1200
Orange 346880 0.1200
Orange 346881 0.1200
Orange 346882 0.1200
Orange 346883 0.1200
Orange 346884 0.1200
Orange 346885 0.1200
Vodafone 346886 0.1200
Vodafone 346888 0.1200
Vodafone 346889 0.1200
Movistar Mobile 34689 0.1200
Movistar Mobile 34690 0.1200
Orange 34691 0.1200
Orange 34692 0.1200
Mobile 34693 0.1200
Orange 34695 0.1200
Movistar Mobile 34696 0.1200
Vodafone 34697 0.1200
Orange 346980 0.1200
Vodafone 346981 0.1200
Orange 346982 0.1200
Orange 346983 0.1200
Orange 346984 0.1200
Orange 346985 0.1200
Orange 346986 0.1200
Orange 346987 0.1200
Orange 346988 0.1200
Vodafone 346989 0.1200
Movistar Mobile 34699 0.1200
Mobile 347 0.1200
Premium 3470 0.6200
Movistar Mobile 347170 0.1200
Vodafone 347171 0.1200
Xfera Mobile 347227 0.1400
Orange 347477 0.1200
Orange 347478 0.1200
Landline 348 0.0400
Premium 3480 0.6200
Landline 349 0.0400
Premium 3490 0.6200
Premium 34902 0.6200
Madrid 3491 0.0400
Barcelona 3493 0.0400
logo-samandehi

ما مشتریانمان را داریم!