تلوبال هزینه ای بابت استفاده از میزکار و دریافت تماس ورودی به میزکار/سانترال (به غیر از شماره های Toll-Free و چند شهر استثنا) و نیز، تعریف ورودی، دریافت و انتقال فکس به ایمیل شما و انتقال به سامانه های Voip و سایر موارد و امکانات دریافت نمی کند. شما صرفا هزینه راه اندازی (که برای بیشتر شماره ها رایگان است!) و آبونمان ماهانه شماره را پرداخت می کنید و اگر تماس خود را به صورت VOiP و نرم افزار پاسخ دهید، آن نیز رایگان است، ولی اگر به شماره های مخابراتی انتقال دهید، هزینه انتقال تماس به شماره تلفن طبق تعرفه مکالمات بین المللی و به صورت دقیقه ای محاسبه می شود.

نرخ مکالمه با کانادا (Canada)

شبکه پیش شماره هزینه هر دقیقه (دلار)
Manitoba 1204 0.0200
Ontario 1226 0.0200
CANADA 1236 0.0200
British Columbia 1250 0.0200
Ontario 1289 0.0200
Saskatchewan 1306 0.0200
Ontario 1343 0.0200
Alberta 1403 0.0200
CANADA 1407 0.0200
Ontario 1416 0.0200
Quebec 1418 0.0200
CANADA 1437 0.0200
Quebec 1438 0.0200
Quebec 1450 0.0200
New Brunswick 1506 0.0200
Quebec 1514 0.0200
Ontario 1519 0.0200
Quebec 1579 0.0200
Quebec 1581 0.0200
Alberta 1587 0.0200
National 1600 0.0200
British Columbia 1604 0.0200
Ontario 1613 0.0200
Ontario 1647 0.0200
Ontario 1705 0.0200
Newfoundland 1709 0.0200
British Columbia 1778 0.0200
Alberta 1780 0.0200
Ontario 1807 0.0200
Quebec 1819 0.0200
Northwest Teritories 1867 0.0200
Nova Scotia 1902 0.0200
Ontario 1905 0.0200

ما مشتریانمان را داریم!