تلوبال هزینه ای بابت استفاده از میزکار و دریافت تماس ورودی به میزکار/سانترال (به غیر از شماره های Toll-Free و چند شهر استثنا) و نیز، تعریف ورودی، دریافت و انتقال فکس به ایمیل شما و انتقال به سامانه های Voip و سایر موارد و امکانات دریافت نمی کند. شما صرفا هزینه راه اندازی (که برای بیشتر شماره ها رایگان است!) و آبونمان ماهانه شماره را پرداخت می کنید و اگر تماس خود را به صورت VOiP و نرم افزار پاسخ دهید، آن نیز رایگان است، ولی اگر به شماره های مخابراتی انتقال دهید، هزینه انتقال تماس به شماره تلفن طبق تعرفه مکالمات بین المللی و به صورت دقیقه ای محاسبه می شود.

نرخ مکالمه با روسیه (Russian Federation)

شبکه پیش شماره هزینه هر دقیقه (دلار)
Landline 73 0.0810
Perm 73422 0.0432
Yekaterinburg 73432 0.0432
Yekaterinburg 73433 0.0432
Zone 4 Fix 7347 0.0720
Ufa 73472 0.0756
Landline 7365 0.1134
Omsk 73812 0.0540
Zone 4 Fix 7394 0.0720
Irkutsk 73952 0.0630
Landline 74 0.0810
Zone 3 Fix 7411 0.1134
Zone 3 Fix 7413 0.1134
Zone 4 Fix 7427 0.1134
Voronez 74732 0.0432
Moscow 7495 0.0324
Moscow 7499 0.0324
Landline 78 0.0810
St Petersburg 7812 0.0306
Abkhazia 7840 0.4122
Kazan 7843 0.1134
Kazan 78432 0.0846
Kazan 78435 0.0846
Saratov 78452 0.0522
Samara 78462 0.0540
Samara 78463 0.0540
Samara 78469 0.0540
Zone 4 Fix 7855 0.1134
Landline Zone 5 7869 0.1134
Zone 4 Fix 7871 0.1134
Zone 4 Fix 7873 0.1134
Mobile 79 0.3096
Beeline Mobile 7900 0.3654
Rostelecom Mobile 79012 0.3114
Rostelecom Mobile 79019 0.3114
Beeline Mobile 79020 0.3474
Rostelecom Mobile 79021 0.3114
Rostelecom Mobile 79022 0.3114
Rostelecom Mobile 79024 0.3114
Rostelecom Mobile 790250 0.3114
Beeline Mobile 790252 0.3474
Beeline Mobile 790255 0.3474
Rostelecom Mobile 790258 0.3114
Rostelecom Mobile 79026 0.3114
Rostelecom Mobile 790279 0.3114
Rostelecom Mobile 79028 0.3114
Beeline Mobile 7903 0.3474
Rostelecom Mobile 79044 0.3114
Beeline Mobile 790462 0.3474
Rostelecom Mobile 79048 0.3114
Rostelecom Mobile 79049 0.3114
Beeline Mobile 7905 0.3474
Beeline Mobile 7906 0.3474
Rostelecom Mobile 79080 0.3114
Rostelecom Mobile 79082 0.3114
Beeline Mobile 790844 0.3474
Beeline Mobile 790845 0.3474
Beeline Mobile 790846 0.3474
Rostelecom Mobile 7908497 0.3114
Rostelecom Mobile 7908498 0.3114
Rostelecom Mobile 7908499 0.3114
Rostelecom Mobile 79088 0.3114
Beeline Mobile 79089 0.3474
Beeline Mobile 7909 0.3474
Mobile 791 0.2790
Megafon 792 0.3510
Megafon 793 0.3510
Abkhazia-A Mobile 79407 0.4122
Abkhazia Aquafon Mob 79409 0.4122
Rostelecom Mobile 79504 0.3114
Rostelecom Mobile 79505 0.3114
Beeline Mobile 79510 0.3474
Rostelecom Mobile 79512 0.3114
Rostelecom Mobile 795143 0.3114
Rostelecom Mobile 79519 0.3114
Rostelecom Mobile 79523 0.3114
Rostelecom Mobile 79526 0.3114
Rostelecom Mobile 79527 0.3114
Beeline Mobile 79532 0.3474
Rostelecom Mobile 795382 0.3114
GlobalTel Satellite 7954 2.8800
MVNO Mobile 7958 0.5220
Beeline Mobile 796 0.3474
MTS Mobile 79780 0.2790
MTS Mobile 79781 0.2790
MTS Mobile 79782 0.2790
Beeline Mobile 79786 0.3474
MTS Mobile 79787 0.2790
MTS Mobile 79788 0.2790
MTS 798 0.2790
Rostelecom Mobile 7992 0.3114
Rostelecom Mobile 7996 0.3114
Megafon Mobile 799744 0.3510
Megafon Mobile 7999 0.3510

ما مشتریانمان را داریم!