تلوبال هزینه ای بابت استفاده از میزکار و دریافت تماس ورودی به میزکار/سانترال (به غیر از شماره های Toll-Free و چند شهر استثنا) و نیز، تعریف ورودی، دریافت و انتقال فکس به ایمیل شما و انتقال به سامانه های Voip و سایر موارد و امکانات دریافت نمی کند. شما صرفا هزینه راه اندازی (که برای بیشتر شماره ها رایگان است!) و آبونمان ماهانه شماره را پرداخت می کنید و اگر تماس خود را به صورت VOiP و نرم افزار پاسخ دهید، آن نیز رایگان است، ولی اگر به شماره های مخابراتی انتقال دهید، هزینه انتقال تماس به شماره تلفن طبق تعرفه مکالمات بین المللی و به صورت دقیقه ای محاسبه می شود.

نرخ مکالمه با کلمبیا (Colombia)

شبکه پیش شماره هزینه هر دقیقه (دلار)
Landline 57 0.0720
Bogota 5712 0.0540
Bogota 5713 0.0540
Bogota 5714 0.0540
Bogota 5715 0.0540
Bogota 5716 0.0540
Bogota 5717 0.0540
Bogota 57190 0.0540
Bogota 57191 0.0540
Bogota 57192 0.0540
Bogota 57193 0.0540
Cali 57231 0.0540
Cali 57232 0.0540
Cali 57233 0.0540
Cali 57239 0.0540
Cali 57240 0.0540
Cali 57241 0.0540
Cali 57242 0.0540
Cali 57243 0.0540
Cali 57244 0.0540
Cali 57245 0.0540
Cali 57250 0.0540
Cali 57251 0.0540
Cali 57252 0.0540
Cali 57255 0.0540
Cali 57260 0.0540
Cali 57261 0.0540
Cali 57262 0.0540
Cali 57263 0.0540
Cali 57264 0.0540
Cali 57265 0.0540
Cali 57266 0.0540
Cali 57267 0.0540
Cali 57268 0.0540
Cali 57288 0.0540
Cali 57289 0.0540
Mobile 573 0.1440
Ola Mobile 57300 0.1440
Ola Mobile 57301 0.1440
Ola Mobile 57304 0.1440
Comcel Mobile 57310 0.0900
Comcel Mobile 57311 0.0900
Comcel Mobile 57312 0.0900
Comcel Mobile 57313 0.0900
Comcel Mobile 57314 0.0900
Movistar Mobile 57315 0.1440
Mobile 57316 0.1440
Movistar Mobile 57317 0.1440
Movistar Mobile 57318 0.1440
Comcel Mobile 57320 0.0900
Comcel Mobile 57321 0.0900
Medellin 57421 0.0540
Medellin 57422 0.0540
Medellin 57423 0.0540
Medellin 57424 0.0540
Medellin 57425 0.0540
Medellin 57426 0.0540
Medellin 57427 0.0540
Medellin 57428 0.0540
Medellin 57429 0.0540
Medellin 5743 0.0540
Medellin 5744 0.0540
Medellin 5745 0.0540
Medellin 574913 0.0540
Medellin 5749140 0.0540
Medellin 5749141 0.0540
Medellin 5749142 0.0540
Medellin 5749143 0.0540
Medellin 5749144 0.0540
Medellin 5749145 0.0540
Medellin 5749172 0.0540
Medellin 5749173 0.0540
Medellin 5749256 0.0540
Medellin 5749257 0.0540
مشاهده موبایل های تلوبال
با امکان دریافت پیامک رایگان
enamad

ما مشتریانمان را داریم!