تلوبال هزینه ای بابت استفاده از میزکار و دریافت تماس ورودی به میزکار/سانترال (به غیر از شماره های Toll-Free و چند شهر استثنا) و نیز، تعریف ورودی، دریافت و انتقال فکس به ایمیل شما و انتقال به سامانه های Voip و سایر موارد و امکانات دریافت نمی کند. شما صرفا هزینه راه اندازی (که برای بیشتر شماره ها رایگان است!) و آبونمان ماهانه شماره را پرداخت می کنید و اگر تماس خود را به صورت VOiP و نرم افزار پاسخ دهید، آن نیز رایگان است، ولی اگر به شماره های مخابراتی انتقال دهید، هزینه انتقال تماس به شماره تلفن طبق تعرفه مکالمات بین المللی و به صورت دقیقه ای محاسبه می شود.

نرخ مکالمه با کلمبیا (Colombia)

شبکه پیش شماره هزینه هر دقیقه (دلار)
Landline 57 0.0800
Bogota 5712 0.0600
Bogota 5713 0.0600
Bogota 5714 0.0600
Bogota 5715 0.0600
Bogota 5716 0.0600
Bogota 5717 0.0600
Bogota 57190 0.0600
Bogota 57191 0.0600
Bogota 57192 0.0600
Bogota 57193 0.0600
Cali 57231 0.0600
Cali 57232 0.0600
Cali 57233 0.0600
Cali 57239 0.0600
Cali 57240 0.0600
Cali 57241 0.0600
Cali 57242 0.0600
Cali 57243 0.0600
Cali 57244 0.0600
Cali 57245 0.0600
Cali 57250 0.0600
Cali 57251 0.0600
Cali 57252 0.0600
Cali 57255 0.0600
Cali 57260 0.0600
Cali 57261 0.0600
Cali 57262 0.0600
Cali 57263 0.0600
Cali 57264 0.0600
Cali 57265 0.0600
Cali 57266 0.0600
Cali 57267 0.0600
Cali 57268 0.0600
Cali 57288 0.0600
Cali 57289 0.0600
Mobile 573 0.1600
Ola Mobile 57300 0.1600
Ola Mobile 57301 0.1600
Ola Mobile 57304 0.1600
Comcel Mobile 57310 0.1000
Comcel Mobile 57311 0.1000
Comcel Mobile 57312 0.1000
Comcel Mobile 57313 0.1000
Comcel Mobile 57314 0.1000
Movistar Mobile 57315 0.1600
Mobile 57316 0.1600
Movistar Mobile 57317 0.1600
Movistar Mobile 57318 0.1600
Comcel Mobile 57320 0.1000
Comcel Mobile 57321 0.1000
Medellin 57421 0.0600
Medellin 57422 0.0600
Medellin 57423 0.0600
Medellin 57424 0.0600
Medellin 57425 0.0600
Medellin 57426 0.0600
Medellin 57427 0.0600
Medellin 57428 0.0600
Medellin 57429 0.0600
Medellin 5743 0.0600
Medellin 5744 0.0600
Medellin 5745 0.0600
Medellin 574913 0.0600
Medellin 5749140 0.0600
Medellin 5749141 0.0600
Medellin 5749142 0.0600
Medellin 5749143 0.0600
Medellin 5749144 0.0600
Medellin 5749145 0.0600
Medellin 5749172 0.0600
Medellin 5749173 0.0600
Medellin 5749256 0.0600
Medellin 5749257 0.0600
logo-samandehi

ما مشتریانمان را داریم!