تلوبال هزینه ای بابت استفاده از میزکار و دریافت تماس ورودی به میزکار/سانترال (به غیر از شماره های Toll-Free و چند شهر استثنا) و نیز، تعریف ورودی، دریافت و انتقال فکس به ایمیل شما و انتقال به سامانه های Voip و سایر موارد و امکانات دریافت نمی کند. شما صرفا هزینه راه اندازی (که برای بیشتر شماره ها رایگان است!) و آبونمان ماهانه شماره را پرداخت می کنید و اگر تماس خود را به صورت VOiP و نرم افزار پاسخ دهید، آن نیز رایگان است، ولی اگر به شماره های مخابراتی انتقال دهید، هزینه انتقال تماس به شماره تلفن طبق تعرفه مکالمات بین المللی و به صورت دقیقه ای محاسبه می شود.

نرخ مکالمه با توگو (Togo)

شبکه پیش شماره هزینه هر دقیقه (دلار)
All 228 0.5040
Mobile 22801 0.5760
Mobile 22802 0.5760
Mobile 22803 0.5760
Mobile 22804 0.5760
Mobile 22805 0.5760
Mobile 22806 0.5760
Mobile 22807 0.5760
Mobile 22808 0.5760
Mobile 22809 0.5760
Space Mobile 228426 0.8820
Space Mobile 228427 0.8820
Info 2285001 0.5580
Space Mobile 228526 0.8820
Space Mobile 228527 0.8820
Space Mobile 228626 0.8820
Space Mobile 228627 0.8820
Space Mobile 228726 0.8820
Space Mobile 228727 0.8820
Mobile 22875 0.5760
Mobile 22876 0.5760
Mobile 22881 0.5760
Mobile 22882 0.5760
Mobile 22883 0.5760
Mobile 22884 0.5760
Mobile 22885 0.5760
Mobile 22886 0.5760
Mobile 22887 0.5760
Mobile 2289 0.5760

ما مشتریانمان را داریم!