تلوبال هزینه ای بابت استفاده از میزکار و دریافت تماس ورودی به میزکار/سانترال (به غیر از شماره های Toll-Free و چند شهر استثنا) و نیز، تعریف ورودی، دریافت و انتقال فکس به ایمیل شما و انتقال به سامانه های Voip و سایر موارد و امکانات دریافت نمی کند. شما صرفا هزینه راه اندازی (که برای بیشتر شماره ها رایگان است!) و آبونمان ماهانه شماره را پرداخت می کنید و اگر تماس خود را به صورت VOiP و نرم افزار پاسخ دهید، آن نیز رایگان است، ولی اگر به شماره های مخابراتی انتقال دهید، هزینه انتقال تماس به شماره تلفن طبق تعرفه مکالمات بین المللی و به صورت دقیقه ای محاسبه می شود.

نرخ مکالمه با لیختن اشتاین (Liechtenstein)

شبکه پیش شماره هزینه هر دقیقه (دلار)
Landline 423 0.1260
Mobile 4236 0.8280
Mobile Special 423662 0.5760
Mobile Special 423663 0.5760
Mobile Special 423666 0.5760
Mobile Special 423667 0.5760
Mobile Special 423668 0.5760
Mobile 4237 0.8280
Mobile Special 42380 0.5760
Mobile Special 42384 0.5760
Mobile Special 42387 0.5760
Mobile Special 42390 0.5760

ما مشتریانمان را داریم!