تلوبال هزینه ای بابت استفاده از میزکار و دریافت تماس ورودی به میزکار/سانترال (به غیر از شماره های Toll-Free و چند شهر استثنا) و نیز، تعریف ورودی، دریافت و انتقال فکس به ایمیل شما و انتقال به سامانه های Voip و سایر موارد و امکانات دریافت نمی کند. شما صرفا هزینه راه اندازی (که برای بیشتر شماره ها رایگان است!) و آبونمان ماهانه شماره را پرداخت می کنید و اگر تماس خود را به صورت VOiP و نرم افزار پاسخ دهید، آن نیز رایگان است، ولی اگر به شماره های مخابراتی انتقال دهید، هزینه انتقال تماس به شماره تلفن طبق تعرفه مکالمات بین المللی و به صورت دقیقه ای محاسبه می شود.

نرخ مکالمه با لبنان (Lebanon)

شبکه پیش شماره هزینه هر دقیقه (دلار)
Landline 961 0.1620
Mobile 9613 0.2700
Mobile 96170 0.2700
Mobile 96171 0.2700
Mobile 961760 0.2700
Mobile 961761 0.2700
Mobile 961763 0.2700
Mobile 961764 0.2700
Mobile 961765 0.2700
Mobile 961766 0.2700
Mobile 961767 0.2700
Mobile 961768 0.2700
Mobile 961769 0.2700
Mobile 961788 0.2700
Lebanon Mobile 961812 0.3096

ما مشتریانمان را داریم!