تلوبال هزینه ای بابت استفاده از میزکار و دریافت تماس ورودی به میزکار/سانترال (به غیر از شماره های Toll-Free و چند شهر استثنا) و نیز، تعریف ورودی، دریافت و انتقال فکس به ایمیل شما و انتقال به سامانه های Voip و سایر موارد و امکانات دریافت نمی کند. شما صرفا هزینه راه اندازی (که برای بیشتر شماره ها رایگان است!) و آبونمان ماهانه شماره را پرداخت می کنید و اگر تماس خود را به صورت VOiP و نرم افزار پاسخ دهید، آن نیز رایگان است، ولی اگر به شماره های مخابراتی انتقال دهید، هزینه انتقال تماس به شماره تلفن طبق تعرفه مکالمات بین المللی و به صورت دقیقه ای محاسبه می شود.

نرخ مکالمه با دانمارک (Denmark)

شبکه پیش شماره هزینه هر دقیقه (دلار)
All 45 0.0198
Mobile 452 0.0360
TDC Mobile 4529 0.0360
Mobile 4530 0.0360
Mobile 4531 0.0360
Mobile 4532 0.0360
Mobile 4540 0.0360
Mobile 4541 0.0360
Mobile 4542 0.0360
Mobile 4550 0.0360
Mobile 4551 0.0360
Mobile 4552 0.0360
Mobile 4553 0.0360
Mobile 4560 0.0360
Mobile 4561 0.0360
Mobile 4569 0.0360
Mobile 4571 0.0360
Telia Mobile 4578 0.0360
Special Services 45802 0.0306
Special Services 45803 0.0306
Special Services 45804 0.0306
Special Services 45805 0.0306
Special Services 45806 0.0306
Special Services 45807 0.0306
Special Services 45808 0.0306
Special Services 45809 0.0306
Mobile 4581 0.0360
Mobile 4591 0.0360
Mobile 4592 0.0360
Mobile 4593 0.0360

ما مشتریانمان را داریم!