تلوبال هزینه ای بابت استفاده از میزکار و دریافت تماس ورودی به میزکار/سانترال (به غیر از شماره های Toll-Free و چند شهر استثنا) و نیز، تعریف ورودی، دریافت و انتقال فکس به ایمیل شما و انتقال به سامانه های Voip و سایر موارد و امکانات دریافت نمی کند. شما صرفا هزینه راه اندازی (که برای بیشتر شماره ها رایگان است!) و آبونمان ماهانه شماره را پرداخت می کنید و اگر تماس خود را به صورت VOiP و نرم افزار پاسخ دهید، آن نیز رایگان است، ولی اگر به شماره های مخابراتی انتقال دهید، هزینه انتقال تماس به شماره تلفن طبق تعرفه مکالمات بین المللی و به صورت دقیقه ای محاسبه می شود.

نرخ مکالمه با پرتغال (Portugal)

شبکه پیش شماره هزینه هر دقیقه (دلار)
Landline 351 0.0882
Landline 35121 0.0882
Landline 35122 0.0882
Landline 35123 0.0882
Landline 35124 0.0882
Landline 35125 0.0882
Landline 35126 0.0882
Landline 35127 0.0882
Landline 35128 0.0882
Landline 35129 0.0882
Landline 35130 0.0882
Vodafone Mobile 35160091 0.9720
Vodafone Mobile 3516091 0.9720
Vodafone Mobile 35160920 0.9720
Vodafone Mobile 35160921 0.9720
MEO Mobile 35160922 0.1908
NOS Mobile 35160923 0.1908
MEO Mobile 35160924 0.1908
MEO Mobile 35160925 0.1908
MEO Mobile 35160926 0.1908
MEO Mobile 35160927 0.1908
MEO Mobile 35160928 0.1908
Vodafone Mobile 35160929 0.9720
NOS Mobile 3516093 0.1908
MEO Mobile 3516096 0.1908
Vodafone Mobile 3516391 0.9720
Vodafone Mobile 35163920 0.9720
Vodafone Mobile 35163921 0.9720
MEO Mobile 35163922 0.1908
MEO Mobile 35163924 0.1908
MEO Mobile 35163925 0.1908
MEO Mobile 35163926 0.1908
MEO Mobile 35163927 0.1908
MEO Mobile 35163928 0.1908
Vodafone Mobile 35163929 0.9720
NOS Mobile 3516393 0.1908
MEO Mobile 3516396 0.1908
Vodafone Mobile 3516591 0.9720
Vodafone Mobile 35165920 0.9720
Vodafone Mobile 35165921 0.9720
MEO Mobile 35165922 0.1908
MEO Mobile 35165924 0.1908
MEO Mobile 35165925 0.1908
MEO Mobile 35165926 0.1908
MEO Mobile 35165927 0.1908
MEO Mobile 35165928 0.1908
Vodafone Mobile 35165929 0.9720
NOS Mobile 3516593 0.1908
MEO Mobile 3516596 0.1908
Vodafone Mobile 3516691 0.9720
Vodafone Mobile 35166920 0.9720
Vodafone Mobile 35166921 0.9720
MEO Mobile 35166922 0.1908
NOS Mobile 35166923 0.1908
MEO Mobile 35166924 0.1908
MEO Mobile 35166925 0.1908
MEO Mobile 35166926 0.1908
MEO Mobile 35166927 0.1908
MEO Mobile 35166928 0.1908
Vodafone Mobile 35166929 0.9720
NOS Mobile 3516693 0.1908
MEO Mobile 3516696 0.1908
Premium 351707 0.0882
Landline 35180 0.0882
Mobile 35191 0.9720
Vodafone Mobile 351920 0.9720
Vodafone Mobile 351921 0.9720
MEO Mobile 351922 0.1908
NOS Mobile 351923 0.1908
MEO Mobile 351924 0.1908
MEO Mobile 351925 0.1908
MEO Mobile 351926 0.1908
MEO Mobile 351927 0.1908
MEO Mobile 351928 0.1908
NOS Mobile 351929 0.1908
Mobile 35193 0.1908
Mobile 35196 0.1908

ما مشتریانمان را داریم!