تلوبال هزینه ای بابت استفاده از میزکار و دریافت تماس ورودی به میزکار/سانترال (به غیر از شماره های Toll-Free و چند شهر استثنا) و نیز، تعریف ورودی، دریافت و انتقال فکس به ایمیل شما و انتقال به سامانه های Voip و سایر موارد و امکانات دریافت نمی کند. شما صرفا هزینه راه اندازی (که برای بیشتر شماره ها رایگان است!) و آبونمان ماهانه شماره را پرداخت می کنید و اگر تماس خود را به صورت VOiP و نرم افزار پاسخ دهید، آن نیز رایگان است، ولی اگر به شماره های مخابراتی انتقال دهید، هزینه انتقال تماس به شماره تلفن طبق تعرفه مکالمات بین المللی و به صورت دقیقه ای محاسبه می شود.

نرخ مکالمه با لهستان (Poland)

شبکه پیش شماره هزینه هر دقیقه (دلار)
Landline 48 0.2240
Warsaw 4822 0.0420
Special Services 48221138 2.2000
Special Services 48221180 2.2000
Special Services 48221889 2.2000
Special Services 48333335 2.2000
P4 Mobile 48450 0.3200
Mobile 4850 0.2220
Mobile 4851 0.2220
P4 Mobile 48530 0.2840
P4 Mobile 48531 0.2840
Mobile 48532 0.2800
P4 Mobile 48533 0.2840
P4 Mobile 48534 0.2840
P4 Mobile 48535 0.2840
Mobile P4 485360 0.2840
Mobile P4 485361 0.2840
Mobile P4 485362 0.2840
Mobile P4 485363 0.2840
Mobile P4 485364 0.2840
Mobile P4 485365 0.2840
Mobile 485366 0.2240
Mobile P4 485367 0.2840
Mobile P4 485368 0.2840
Mobile P4 485369 0.2840
Mobile P4 48537 0.2840
Mobile 48538 0.2800
T - Mobile 48539 0.2800
Mobile P4 48570 0.2840
P4 Mobile 485710 0.2840
Mobile Orange 485711 0.2220
Mobile Orange 485712 0.2220
Mobile Orange 485713 0.2220
Mobile Orange 485714 0.2220
P4 Mobile 485715 0.2840
P4 Mobile 485716 0.2840
P4 Mobile 485717 0.2840
P4 Mobile 485718 0.2840
P4 Mobile 485719 0.2840
Mobile Orange 48572 0.2220
Orange Mobile 485730 0.2220
Orange Mobile 485731 0.2220
Orange Mobile 485732 0.2220
Orange Mobile 485733 0.2220
Orange Mobile 485734 0.2220
Orange Mobile 485739 0.2220
Mobile P4 48574 0.2840
Mobile P4 48575 0.2840
Mobile P4 48576 0.2840
Mobile P4 48577 0.2840
P4 Mobile 48578 0.2840
Mobile P4 485790 0.2840
Mobile Plus 485791 0.2240
Mobile Plus 485792 0.2240
Mobile Plus 485793 0.2240
P4 Mobile 4857940 0.2840
Special Services 4857942 2.2000
P4 Mobile 4857943 0.3200
P4 Mobile 4857944 0.3200
P4 Mobile 4857945 0.3200
Polkomtel Mobile 4857947 0.3160
Polkomtel Mobile 4857949 0.3160
Polkomtel Mobile 4857950 0.2240
P4 Mobile 4857951 0.2840
P4 Mobile 4857952 0.2840
Special Services 4857953 2.2000
P4 Mobile 4857954 0.2840
P4 Mobile 4857955 0.2840
P4 Mobile 4857956 0.2840
P4 Mobile 4857957 0.2840
P4 Mobile 4857959 0.2840
P4 Mobile 485796 0.2840
Polkomtel Mobile 485797 0.2240
Mobile P4 485798 0.2840
Mobile P4 485799 0.2840
T - Mobile 48600 0.2800
Mobile Plus 48601 0.2240
T - Mobile 48602 0.2800
Mobile Plus 48603 0.2240
T - Mobile 48604 0.2800
Mobile Plus 48605 0.2240
T - Mobile 48606 0.2800
Mobile Plus 48607 0.2240
T - Mobile 48608 0.2800
Mobile Plus 48609 0.2240
T - Mobile 48660 0.2800
Mobile Plus 48661 0.2240
T - Mobile 48662 0.2800
Mobile Plus 48663 0.2240
T - Mobile 48664 0.2800
Mobile Plus 48665 0.2240
T - Mobile 486660 0.2800
T - Mobile 486661 0.2800
T - Mobile 486662 0.2800
T - Mobile 486663 0.2800
T - Mobile 486664 0.2800
T - Mobile 486665 0.2800
P4 Mobile 486666 0.2840
T - Mobile 486667 0.2800
T - Mobile 486668 0.2800
T - Mobile 486669 0.2800
Mobile Plus 48667 0.2240
T - Mobile 48668 0.2800
Mobile Plus 48669 0.2240
P4 Mobile 486900 0.2840
Orange Mobile 486901 0.2220
Orange Mobile 486902 0.2220
Orange Mobile 486903 0.2220
Orange Mobile 486904 0.2220
Orange Mobile 486905 0.2220
Orange Mobile 486906 0.2220
P4 Mobile 486907 0.2840
P4 Mobile 486908 0.2840
P4 Mobile 486909 0.2840
Mobile Plus 48691 0.2240
T - Mobile 48692 0.2800
Mobile Plus 48693 0.2240
T - Mobile 48694 0.2800
Mobile Plus 48695 0.2240
T - Mobile 48696 0.2800
Mobile Plus 48697 0.2240
T - Mobile 48698 0.2800
Cyfrowy Polsat Mobil 4869900 0.2240
Cyfrowy Polsat Mobil 4869902 0.2240
Cyfrowy Polsat Mobil 4869903 0.2240
Cyfrowy Polsat Mobil 4869904 0.2240
Cyfrowy Polsat Mobil 4869905 0.2240
Cyfrowy Polsat Mobil 4869906 0.2240
Cyfrowy Polsat Mobil 4869907 0.2240
Cyfrowy Polsat Mobil 4869908 0.2240
Cyfrowy Polsat Mobil 4869909 0.2240
Cyfrowy Polsat Mobil 486991 0.2240
Mobile Plus 4869920 0.2240
Mobile Plus 4869921 0.2240
Mobile P4 4869922 0.2840
Mobile Plus 4869923 0.2240
Mobile Plus 4869924 0.2240
Mobile Plus 4869925 0.2240
Mobile Plus 4869926 0.2240
Mobile Plus 4869927 0.2240
Mobile Plus 4869928 0.2240
Mobile Plus 4869929 0.2240
Cyfrowy Polsat Mobil 486993 0.2240
Cyfrowy Polsat Mobil 486994 0.2240
Mobile Plus 486995 0.2240
P4 Mobile 4869960 0.2840
Mobile Plus 4869961 0.2240
Mobile Plus 4869962 0.2240
Mobile Plus 4869963 0.2240
Mobile Plus 4869964 0.2240
Mobile Plus 4869965 0.2240
Mobile Plus 4869966 0.2240
P4 Mobile 4869967 0.2240
Mobile Plus 4869968 0.2240
P4 Mobile 4869969 0.2240
Mobile P4 4869970 0.2840
Mobile Plus 4869971 0.2240
Mobile Plus 4869972 0.2240
Mobile Plus 4869973 0.2240
Mobile Plus 4869975 0.2240
Mobile Plus 4869976 0.2240
Mobile Plus 4869977 0.2240
Mobile P4 4869979 0.2840
Mobile P4 486998 0.2840
Mobile P4 486999 0.2840
Special Services 48700000 2.2000
Special Services 48700001 2.2000
Mobile CenterNet 487200 0.2880
Mobile CenterNet 487201 0.2880
Mobile CenterNet 487202 0.2880
Mobile CenterNet 487203 0.2880
Mobile CenterNet 487204 0.2880
Mobile CenterNet 487205 0.2880
Mobile CenterNet 487206 0.2880
Mobile CenterNet 487207 0.2880
Mobile P4 487208 0.2840
Mobile CenterNet 487209 0.2880
Mobile Plus 48721 0.2240
Mobile Plus 48722 0.2240
Mobile Plus 48723 0.2240
Mobile Plus 48724 0.2240
Mobile Plus 48725 0.2240
Mobile Plus 48726 0.2240
Mobile Plus 487270 0.2240
T - Mobile 487272 0.2800
T - Mobile 487273 0.2800
Mobile Plus 487274 0.2240
Mobile Plus 487275 0.2240
Mobile Plus 487276 0.2240
Mobile Plus 487277 0.2240
Mobile Plus 487278 0.2240
Mobile Plus 487279 0.2240
Mobyland Mobile 487280 0.4980
T - Mobile 487281 0.2800
T - Mobile 487282 0.2800
T - Mobile 487283 0.2800
T - Mobile 487284 0.2800
T - Mobile 487285 0.2800
T - Mobile 487286 0.2800
T - Mobile 487287 0.2800
T - Mobile 487288 0.2800
T - Mobile 487289 0.2800
Mobile P4 487290 0.2840
Mobile P4 487291 0.2840
Mobile Plus 487292 0.2240
Mobile Plus 487293 0.2240
Mobile Plus 487294 0.2240
Mobile Plus 487295 0.2240
Mobile Plus 487296 0.2240
Mobile Plus 4872971 0.2240
Mobile Plus 4872976 0.2240
T - Mobile 487298 0.2800
ERA Mobile 4872990 0.3160
ERA Mobile 4872991 0.3160
ERA Mobile 4872992 0.3160
ERA Mobile 4872993 0.3160
Polkomtel Mobile 4872994 0.3160
Polkomtel Mobile 4872995 0.3160
Polkomtel Mobile 4872996 0.3160
Polkomtel Mobile 4872997 0.3160
Polkomtel Mobile 4872998 0.3160
Polkomtel Mobile 4872999 0.3160
Mobile P4 48730 0.2840
Mobile P4 48731 0.2840
Mobile P4 48732 0.2840
Mobile P4 48733 0.2840
T - Mobile 48734 0.2800
T - Mobile 48735 0.2800
Mobile P4 487360 0.2840
T - Mobile 487361 0.2800
T - Mobile 487362 0.2800
T - Mobile 487363 0.2800
T - Mobile 487364 0.2800
T - Mobile 487365 0.2800
T - Mobile 487366 0.2800
Mobile P4 487367 0.2840
Mobile P4 487368 0.2840
Mobile P4 487369 0.2840
Mobile Plus 487370 0.2240
Mobile Plus 487371 0.2240
Mobile Plus 487372 0.2240
Mobile P4 487373 0.2840
Mobile P4 487374 0.2840
Mobile P4 487375 0.2840
Mobile P4 487376 0.2840
Mobile P4 487377 0.2840
Mobile P4 487378 0.2840
Mobile P4 487379 0.2840
Mobile P4 487390 0.2840
T - Mobile 487391 0.2800
Mobile P4 487392 0.2840
Mobile P4 4873930 0.2840
Mobile Plus 4873931 0.2240
Mobile Plus 4873932 0.2240
Mobile Plus 4873933 0.2240
Mobile Plus 4873934 0.2240
Mobile Plus 4873935 0.2240
Mobile Plus 4873936 0.2240
Mobile Plus 4873937 0.2240
Mobile Plus 4873938 0.2240
Mobile Plus 4873939 0.2240
Mobile Plus 487394 0.2240
Mobile Plus 487395 0.2240
Mobile Plus 487396 0.2240
Mobile Plus 487397 0.2240
Mobile Plus 487398 0.2240
P4 Mobile 4873990 0.2840
Special Services 4873993 2.2000
Polkomtel Mobile 4873995 0.2240
Polkomtel Mobile 4873996 0.2240
P4 Mobile 4873997 0.2840
P4 Mobile 4873998 0.2840
Mobile P4 4873999 0.2840
Mobile Orange 487800 0.2220
Mobile Orange 487801 0.2220
Mobile Orange 4878020 0.2220
Mobile P4 4878021 0.2840
Mobile P4 4878022 0.2840
Mobile P4 4878023 0.2840
Mobile P4 4878024 0.2840
Mobile P4 4878027 0.2840
Mobile P4 4878028 0.2840
Mobile Orange 4878029 0.2220
ERA Mobile 487803 0.2800
P4 Mobile 487804 0.2840
Mobile Orange 487805 0.2220
Mobile Orange 487806 0.2220
T - Mobile 487807 0.2840
T - Mobile 487808 0.2840
T - Mobile 487809 0.2840
Mobile Plus 48781 0.2240
Mobile Plus 48782 0.2240
Mobile Plus 48783 0.2240
T - Mobile 48784 0.2800
Mobile Plus 48785 0.2240
Polkomtel Mobile 4878600 0.2240
Polkomtel Mobile 4878601 0.2240
Polkomtel Mobile 4878602 0.2240
Polkomtel Mobile 4878603 0.2240
Polkomtel Mobile 4878604 0.2240
Polkomtel Mobile 4878605 0.2240
Polkomtel Mobile 4878606 0.2240
P4 Mobile 4878607 0.2840
Mobile P4 4878608 0.2840
Polkomtel Mobile 4878609 0.2240
Mobile P4 487861 0.2840
Mobile P4 487862 0.2840
Mobile Orange 487863 0.2840
Mobile Orange 487864 0.2840
Mobile Orange 487865 0.2220
Mobile Orange 487866 0.2220
Mobile Orange 487868 0.2220
Mobile Orange 487869 0.2220
T - Mobile 48787 0.2800
T - Mobile 48788 0.2800
Mobile Orange 487890 0.2220
Mobile Orange 487891 0.2220
Mobile Orange 487892 0.2220
Mobile Orange 487893 0.2220
Mobile Orange 487894 0.2220
Mobile Plus 487895 0.2240
Mobile Plus 487896 0.2240
Mobile Plus 487897 0.2240
Mobile Plus 487898 0.2240
Mobile Plus 487899 0.2240
P4 Mobile 48790 0.2840
P4 Mobile 48791 0.2840
P4 Mobile 48792 0.2840
P4 Mobile 48793 0.2840
P4 Mobile 48794 0.2840
P4 Mobile 487950 0.2840
T - Mobile 487951 0.2800
T - Mobile 487952 0.2800
T - Mobile 487953 0.2800
T - Mobile 487954 0.2800
T - Mobile 487955 0.2800
P4 Mobile 487956 0.2840
P4 Mobile 487957 0.2840
P4 Mobile 487958 0.2840
P4 Mobile 487959 0.2840
P4 Mobile 48796 0.2840
Orange Mobile 48797 0.2220
Orange Mobile 48798 0.2220
Mobile Orange 487990 0.2220
P4 Mobile 487991 0.2840
P4 Mobile 487992 0.2840
P4 Mobile 487993 0.2840
P4 Mobile 487994 0.2840
P4 Mobile 487995 0.2840
Mobile Orange 487996 0.2220
Mobile P4 487997 0.2840
Mobile P4 487998 0.2840
Mobile P4 487999 0.2840
T - Mobile 48880 0.2800
T - Mobile 488810 0.2800
CenterNet Mobile 488811 0.2880
P4 Mobile 488812 0.2840
P4 Mobile 488813 0.2840
P4 Mobile 488814 0.2840
P4 Mobile 488815 0.2840
P4 Mobile 488816 0.2840
P4 Mobile 488817 0.2840
T - Mobile 488818 0.2800
T - Mobile 488819 0.2800
T - Mobile 48882 0.2800
P4 Mobile 488830 0.2840
P4 Mobile 488831 0.2840
P4 Mobile 488832 0.2840
T - Mobile 488833 0.2800
P4 Mobile 488834 0.2840
P4 Mobile 488835 0.2840
P4 Mobile 488836 0.2840
P4 Mobile 488837 0.2840
T - Mobile 488838 0.2800
P4 Mobile 488839 0.2840
P4 Mobile 488840 0.2840
T - Mobile 488841 0.2800
T - Mobile 488842 0.2800
P4 Mobile 488843 0.2840
Aero2 Mobile 488844 0.2840
Sferia Mobile 488845 0.2840
P4 Mobile 488846 0.2840
P4 Mobile 488847 0.2840
P4 Mobile 488848 0.2840
P4 Mobile 488849 0.2840
Mobile Plus 48885 0.2240
T - Mobile 48886 0.2800
Mobile Plus 48887 0.2240
T - Mobile 48888 0.2800
T - Mobile 48889 0.2800
logo-samandehi

ما مشتریانمان را داریم!