تلوبال هزینه ای بابت استفاده از میزکار و دریافت تماس ورودی به میزکار/سانترال (به غیر از شماره های Toll-Free و چند شهر استثنا) و نیز، تعریف ورودی، دریافت و انتقال فکس به ایمیل شما و انتقال به سامانه های Voip و سایر موارد و امکانات دریافت نمی کند. شما صرفا هزینه راه اندازی (که برای بیشتر شماره ها رایگان است!) و آبونمان ماهانه شماره را پرداخت می کنید و اگر تماس خود را به صورت VOiP و نرم افزار پاسخ دهید، آن نیز رایگان است، ولی اگر به شماره های مخابراتی انتقال دهید، هزینه انتقال تماس به شماره تلفن طبق تعرفه مکالمات بین المللی و به صورت دقیقه ای محاسبه می شود.

نرخ مکالمه با شیلی (Chile)

شبکه پیش شماره هزینه هر دقیقه (دلار)
Landline 56 0.0540
Special Services 5611 0.5040
Special Services 5615 0.5040
Santiago 562 0.0540
Rural 562019 1.0980
Rural 562119 1.0980
Rural 56219 1.0980
Rural 562219 1.0980
Rural 562319 1.0980
Rural 562419 1.0980
Rural 562519 1.0980
Rural 562572 1.0980
Rural 562593 1.0980
Rural 562619 1.0980
Rural 562719 1.0980
Rural 562788 1.0980
Rural 562819 1.0980
Rural 562868 1.0980
Rural 5628905 1.0980
Rural 5628906 1.0980
Rural 5628907 1.0980
Rural 5628908 1.0980
Rural 5628909 1.0980
Rural 562917 1.0980
Rural 562919 1.0980
Rural 562929 1.0980
Rural 562930 1.0980
Rural 562993 1.0980
Rural 562997 1.0980
Rural 563019 1.0980
Rural 563119 1.0980
Rural 563219 1.0980
Easter Island 56322100 0.0540
Easter Island 5632255 0.8640
Rural 563319 1.0980
Rural 563419 1.0980
Rural 563519 1.0980
Rural 563619 1.0980
Rural 563719 1.0980
Rural 563819 1.0980
Rural 563919 1.0980
Rural 564019 1.0980
Rural 564119 1.0980
Rural 564219 1.0980
Rural 564237 1.0980
Rural 564297 1.0980
Rural 564319 1.0980
Rural 564337 1.0980
Rural 564397 1.0980
Rural 5644 1.0980
Rural 564519 1.0980
Rural 564535 1.0980
Rural 564592 1.0980
Rural 564619 1.0980
Rural 564719 1.0980
Rural 564819 1.0980
Rural 564919 1.0980
Rural 565019 1.0980
Rural 565119 1.0980
Rural 565219 1.0980
Rural 565319 1.0980
Rural 565419 1.0980
Rural 565519 1.0980
Rural 565619 1.0980
Rural 565719 1.0980
Rural 565819 1.0980
Rural 565919 1.0980
Rural 566019 1.0980
Rural 566119 1.0980
Rural 566219 1.0980
Rural 566319 1.0980
Rural 566337 1.0980
Rural 566397 1.0980
Rural 566419 1.0980
Rural 566497 1.0980
Rural 566519 1.0980
Rural 566533 1.0980
Rural 5665970 1.0980
Rural 5665971 1.0980
Rural 5665972 1.0980
Rural 566619 1.0980
Southern Chile 5667 0.5580
Rural 566719 1.0980
Rural 566819 1.0980
Rural 566919 1.0980
Rural 567019 1.0980
Rural 567119 1.0980
Rural 567137 1.0980
Rural 567197 1.0980
Rural 567219 1.0980
Rural 567319 1.0980
Rural 567337 1.0980
Rural 567379 1.0980
Rural 567397 1.0980
Rural 567419 1.0980
Rural 567519 1.0980
Rural 567597 1.0980
Rural 567619 1.0980
Rural 567719 1.0980
Rural 567819 1.0980
Rural 567919 1.0980
Mobile 569 0.2160

ما مشتریانمان را داریم!