تلوبال هزینه ای بابت استفاده از میزکار و دریافت تماس ورودی به میزکار/سانترال (به غیر از شماره های Toll-Free و چند شهر استثنا) و نیز، تعریف ورودی، دریافت و انتقال فکس به ایمیل شما و انتقال به سامانه های Voip و سایر موارد و امکانات دریافت نمی کند. شما صرفا هزینه راه اندازی (که برای بیشتر شماره ها رایگان است!) و آبونمان ماهانه شماره را پرداخت می کنید و اگر تماس خود را به صورت VOiP و نرم افزار پاسخ دهید، آن نیز رایگان است، ولی اگر به شماره های مخابراتی انتقال دهید، هزینه انتقال تماس به شماره تلفن طبق تعرفه مکالمات بین المللی و به صورت دقیقه ای محاسبه می شود.

نرخ مکالمه با انگلستان (United Kingdom)

شبکه پیش شماره هزینه هر دقیقه (دلار)
All 44 0.0400
Special 44118005 0.5200
Special 44118006 0.5200
Special 44118178 0.5200
Special 44118181 0.5200
Special 44118343 0.5200
Wide Calls 443 0.0600
Special 44500 0.0400
Corporate 4455 0.0400
VOIP 4456 0.0400
Mobile 447 0.3600
Personal 4470 0.4800
Others Mobile 4474 0.3600
Hutchinson 3G Mobile 447400 0.1000
Hutchinson 3G Mobile 447401 0.1000
Hutchinson 3G Mobile 447402 0.1000
Hutchinson 3G Mobile 447403 0.1000
Vodafone 447407 0.1400
Orange Mobile 447409 0.1400
Orange Mobile 447410 0.1400
Hutchinson 3G Mobile 447411 0.1000
Hutchinson 3G Mobile 447412 0.1000
Hutchinson 3G Mobile 447413 0.1000
Hutchinson 3G Mobile 447414 0.1000
T Mobile 447415 0.1400
Orange Mobile 447416 0.1400
Hutchinson 3G Mobile 4474170 0.1000
Orange Mobile 447419 0.1400
Orange Mobile 447420 0.1400
Orange Mobile 447421 0.1400
Orange Mobile 447422 0.1400
Vodafone 447423 0.1400
Vodafone 447425 0.1400
Hutchinson 3G Mobile 447426 0.1000
Hutchinson 3G Mobile 447427 0.1000
Hutchinson 3G Mobile 447428 0.1000
Hutchinson 3G Mobile 447429 0.1000
O2 Mobile 447430 0.1400
O2 Mobile 447431 0.1400
T Mobile 447432 0.1400
T Mobile 447433 0.1400
T Mobile 447434 0.1400
Vodafone 447435 0.1400
Vodafone 447436 0.1400
Vodafone 447437 0.1400
Vodafone 447442 0.1400
Vodafone 447443 0.1400
Vodafone 447444 0.1400
Hutchinson 3G Mobile 447445 0.1000
Hutchinson 3G Mobile 447446 0.1000
Hutchinson 3G Mobile 447447 0.1000
Hutchinson 3G Mobile 447449 0.1000
Hutchinson 3G Mobile 447450 0.1000
Hutchinson 3G Mobile 447455 0.1000
Hutchinson 3G Mobile 447456 0.1000
Mobile 4475 0.3600
Vodafone 447500 0.1400
Vodafone 447501 0.1400
Vodafone 447502 0.1400
Vodafone 447503 0.1400
T Mobile 447504 0.1400
T Mobile 447505 0.1400
T Mobile 447506 0.1400
T Mobile 447507 0.1400
T Mobile 447508 0.1400
O2 Mobile 44751 0.1400
O2 Mobile 447521 0.1400
O2 Mobile 447522 0.1400
O2 Mobile 447523 0.1400
O2 Mobile 447525 0.1400
O2 Mobile 447526 0.1400
Orange Mobile 447527 0.1400
Orange Mobile 447528 0.1400
Orange Mobile 447529 0.1400
Hutchinson 3G Mobile 44753 0.1000
Orange Mobile 447530 0.1400
Orange Mobile 447531 0.1400
Orange Mobile 447532 0.1400
Hutchinson 3G Mobile 447533 0.1000
T Mobile 447534 0.1400
T Mobile 447535 0.1400
Orange Mobile 447536 0.1400
Vodafone 4475374 0.1400
T Mobile 447538 0.1400
T Mobile 447539 0.1400
Hutchinson 3G Mobile 44754 0.1000
T Mobile 447550 0.1400
Vodafone 447551 0.1400
Vodafone 447552 0.1400
Vodafone 447553 0.1400
Vodafone 447554 0.1400
Vodafone 447555 0.1400
Orange Mobile 447556 0.1400
Vodafone 447557 0.1400
O2 Mobile 44756 0.1400
Vodafone 447570 0.1400
T Mobile 447572 0.1400
T Mobile 447573 0.1400
T Mobile 447574 0.1400
Hutchinson 3G Mobile 447575 0.1000
Hutchinson 3G Mobile 447576 0.1000
Hutchinson 3G Mobile 447577 0.1000
Hutchinson 3G Mobile 447578 0.1000
Orange Mobile 447579 0.1400
Orange Mobile 447580 0.1400
Orange Mobile 447581 0.1400
Orange Mobile 447582 0.1400
Orange Mobile 447583 0.1400
Vodafone 447584 0.1400
Vodafone 447585 0.1400
Vodafone 447586 0.1400
Vodafone 447587 0.1400
Hutchinson 3G Mobile 447588 0.1000
O2 Mobile 44759 0.1400
Mobile 4477 0.3600
O2 Mobile 447701 0.1400
O2 Mobile 447702 0.1400
O2 Mobile 447703 0.1400
O2 Mobile 447704 0.1400
O2 Mobile 447705 0.1400
O2 Mobile 447706 0.1400
O2 Mobile 447707 0.1400
O2 Mobile 447708 0.1400
O2 Mobile 447709 0.1400
O2 Mobile 447710 0.1400
O2 Mobile 447711 0.1400
O2 Mobile 447712 0.1400
O2 Mobile 447713 0.1400
O2 Mobile 447714 0.1400
O2 Mobile 447715 0.1400
O2 Mobile 447716 0.1400
Vodafone 447717 0.1400
O2 Mobile 447718 0.1400
O2 Mobile 447719 0.1400
O2 Mobile 447720 0.1400
Vodafone 447721 0.1400
T Mobile 447722 0.1400
Hutchinson 3G Mobile 447723 0.1000
O2 Mobile 447724 0.1400
O2 Mobile 447725 0.1400
T Mobile 447726 0.1400
Hutchinson 3G Mobile 447727 0.1000
Hutchinson 3G Mobile 447728 0.1000
O2 Mobile 447729 0.1400
O2 Mobile 447730 0.1400
O2 Mobile 447731 0.1400
O2 Mobile 447732 0.1400
Vodafone 447733 0.1400
O2 Mobile 447734 0.1400
Hutchinson 3G Mobile 447735 0.1000
O2 Mobile 447736 0.1400
Hutchinson 3G Mobile 447737 0.1000
O2 Mobile 447738 0.1400
O2 Mobile 447739 0.1400
O2 Mobile 447740 0.1400
Vodafone 447741 0.1400
O2 Mobile 447742 0.1400
O2 Mobile 447743 0.1400
O2 Mobile 447745 0.1400
O2 Mobile 447746 0.1400
Vodafone 447747 0.1400
Vodafone 447748 0.1400
O2 Mobile 447749 0.1400
O2 Mobile 447750 0.1400
O2 Mobile 447751 0.1400
O2 Mobile 447752 0.1400
O2 Mobile 447753 0.1400
O2 Mobile 447754 0.1400
O2 Mobile 447756 0.1400
T Mobile 447757 0.1400
T Mobile 447758 0.1400
O2 Mobile 447759 0.1400
Vodafone 447760 0.1400
O2 Mobile 447761 0.1400
O2 Mobile 447762 0.1400
O2 Mobile 447763 0.1400
O2 Mobile 447764 0.1400
Vodafone 447765 0.1400
Vodafone 447766 0.1400
Vodafone 447767 0.1400
Vodafone 447768 0.1400
Vodafone 447769 0.1400
Vodafone 447770 0.1400
Vodafone 447771 0.1400
Orange Mobile 447772 0.1400
Orange Mobile 447773 0.1400
Vodafone 447774 0.1400
Vodafone 447775 0.1400
Vodafone 447776 0.1400
Vodafone 447778 0.1400
Orange Mobile 447779 0.1400
Vodafone 447780 0.1400
Hutchinson 3G Mobile 447782 0.1000
O2 Mobile 447783 0.1400
O2 Mobile 447784 0.1400
Vodafone 447785 0.1400
Vodafone 447786 0.1400
Vodafone 447787 0.1400
Vodafone 447788 0.1400
Vodafone 447789 0.1400
Orange Mobile 447790 0.1400
Orange Mobile 447791 0.1400
Orange Mobile 447792 0.1400
O2 Mobile 447793 0.1400
Orange Mobile 447794 0.1400
Vodafone 447795 0.1400
Vodafone 447796 0.1400
Vodafone 447798 0.1400
Vodafone 447799 0.1400
Others Mobile 4478 0.3600
Orange Mobile 447800 0.1400
O2 Mobile 447801 0.1400
O2 Mobile 447802 0.1400
O2 Mobile 447803 0.1400
T Mobile 447804 0.1400
Orange Mobile 447805 0.1400
T Mobile 447806 0.1400
Orange Mobile 447807 0.1400
O2 Mobile 447808 0.1400
O2 Mobile 447809 0.1400
Vodafone 447810 0.1400
Orange Mobile 447811 0.1400
Orange Mobile 447812 0.1400
Orange Mobile 447813 0.1400
Orange Mobile 447814 0.1400
Orange Mobile 447815 0.1400
Orange Mobile 447816 0.1400
Orange Mobile 447817 0.1400
Vodafone 447818 0.1400
O2 Mobile 447819 0.1400
O2 Mobile 447820 0.1400
O2 Mobile 447821 0.1400
Vodafone 447823 0.1400
Vodafone 447824 0.1400
Vodafone 447825 0.1400
Vodafone 447826 0.1400
Vodafone 447827 0.1400
Hutchinson 3G Mobile 447828 0.1000
Hutchinson 3G Mobile 447830 0.1000
Vodafone 447831 0.1400
Hutchinson 3G Mobile 447832 0.1000
Vodafone 447833 0.1400
O2 Mobile 447834 0.1400
O2 Mobile 447835 0.1400
Vodafone 447836 0.1400
Orange Mobile 447837 0.1400
Hutchinson 3G Mobile 447838 0.1000
O2 Mobile 447840 0.1400
O2 Mobile 447841 0.1400
O2 Mobile 447842 0.1400
O2 Mobile 447843 0.1400
O2 Mobile 447844 0.1400
O2 Mobile 447845 0.1400
Hutchinson 3G Mobile 447846 0.1000
T Mobile 447847 0.1400
Hutchinson 3G Mobile 447848 0.1000
O2 Mobile 447849 0.1400
O2 Mobile 447850 0.1400
O2 Mobile 447851 0.1400
T Mobile 447852 0.1400
Hutchinson 3G Mobile 447853 0.1000
Orange Mobile 447854 0.1400
Orange Mobile 447855 0.1400
O2 Mobile 447856 0.1400
O2 Mobile 447857 0.1400
O2 Mobile 447858 0.1400
Hutchinson 3G Mobile 447859 0.1000
O2 Mobile 447860 0.1400
Hutchinson 3G Mobile 447861 0.1000
Hutchinson 3G Mobile 447862 0.1000
Hutchinson 3G Mobile 447863 0.1000
O2 Mobile 4478640 0.1400
O2 Mobile 4478641 0.1400
O2 Mobile 4478642 0.1400
O2 Mobile 4478643 0.1400
O2 Mobile 4478645 0.1400
O2 Mobile 4478646 0.1400
O2 Mobile 4478647 0.1400
O2 Mobile 4478648 0.1400
O2 Mobile 4478649 0.1400
Hutchinson 3G Mobile 447865 0.1000
Orange Mobile 447866 0.1400
Vodafone 447867 0.1400
Hutchinson 3G Mobile 447868 0.1000
Hutchinson 3G Mobile 447869 0.1000
Orange Mobile 447870 0.1400
O2 Mobile 447871 0.1400
O2 Mobile 4478720 0.1400
O2 Mobile 4478721 0.1400
O2 Mobile 4478723 0.1400
O2 Mobile 4478724 0.1400
O2 Mobile 4478725 0.1400
O2 Mobile 4478726 0.1400
O2 Mobile 4478728 0.1400
O2 Mobile 4478729 0.1400
Others Mobile 4478730 0.3600
O2 Mobile 4478731 0.1400
O2 Mobile 4478732 0.1400
O2 Mobile 4478733 0.1400
O2 Mobile 4478734 0.1400
O2 Mobile 4478735 0.1400
O2 Mobile 4478736 0.1400
O2 Mobile 4478737 0.1400
O2 Mobile 4478738 0.1400
O2 Mobile 4478739 0.1400
O2 Mobile 4478740 0.1400
O2 Mobile 4478741 0.1400
O2 Mobile 4478742 0.1400
O2 Mobile 4478743 0.1400
O2 Mobile 4478746 0.1400
O2 Mobile 4478747 0.1400
O2 Mobile 4478748 0.1400
O2 Mobile 4478749 0.1400
Orange Mobile 447875 0.1400
Vodafone 447876 0.1400
Hutchinson 3G Mobile 447877 0.1000
Hutchinson 3G Mobile 447878 0.1000
Vodafone 447879 0.1400
Vodafone 447880 0.1400
Vodafone 447881 0.1400
Hutchinson 3G Mobile 447882 0.1000
Hutchinson 3G Mobile 447883 0.1000
Vodafone 447884 0.1400
O2 Mobile 447885 0.1400
Mobile 447886 0.1000
Vodafone 447887 0.1000
Hutchinson 3G Mobile 447888 0.1000
O2 Mobile 447889 0.1400
Orange Mobile 447890 0.1400
Orange Mobile 447891 0.1400
O2 Mobile 4478923 0.1400
O2 Mobile 4478924 0.1400
O2 Mobile 4478926 0.1400
O2 Mobile 4478927 0.1400
O2 Mobile 4478928 0.1400
O2 Mobile 4478929 0.1400
O2 Mobile 4478932 0.1400
O2 Mobile 4478934 0.1400
O2 Mobile 4478935 0.1400
O2 Mobile 4478936 0.1400
O2 Mobile 4478937 0.1400
O2 Mobile 447894 0.1400
O2 Mobile 447895 0.1400
Orange Mobile 447896 0.1400
Hutchinson 3G Mobile 447897 0.1000
Hutchinson 3G Mobile 447898 0.1000
Vodafone 447899 0.1400
Mobile 4479 0.3600
Vodafone 447900 0.1400
Vodafone 447901 0.1400
O2 Mobile 447902 0.1400
T Mobile 447903 0.1400
T Mobile 447904 0.1400
T Mobile 447905 0.1400
T Mobile 447906 0.1400
O2 Mobile 447907 0.1400
T Mobile 447908 0.1400
Vodafone 447909 0.1400
T Mobile 447910 0.1400
O2 Mobile 447912 0.1400
T Mobile 447913 0.1400
T Mobile 447914 0.1400
Hutchinson 3G Mobile 447915 0.1000
Hutchinson 3G Mobile 447916 0.1000
Vodafone 447917 0.1400
Vodafone 447918 0.1400
Vodafone 447919 0.1400
Vodafone 447920 0.1400
O2 Mobile 447921 0.1400
O2 Mobile 447922 0.1400
O2 Mobile 447923 0.1400
O2 Mobile 447925 0.1400
O2 Mobile 447926 0.1400
O2 Mobile 447927 0.1400
O2 Mobile 447928 0.1400
Orange Mobile 447929 0.1400
T Mobile 447930 0.1400
T Mobile 447931 0.1400
T Mobile 447932 0.1400
O2 Mobile 447933 0.1400
O2 Mobile 447934 0.1400
O2 Mobile 447935 0.1400
O2 Mobile 447936 0.1400
O2 Mobile 447938 0.1400
T Mobile 447939 0.1400
T Mobile 44794 0.1400
T Mobile 447950 0.1400
T Mobile 447951 0.1400
T Mobile 447952 0.1400
T Mobile 447953 0.1400
T Mobile 447954 0.1400
O2 Mobile 447955 0.1400
T Mobile 447956 0.1400
T Mobile 447957 0.1400
T Mobile 447958 0.1400
T Mobile 447959 0.1400
T Mobile 447960 0.1400
T Mobile 447961 0.1400
T Mobile 447962 0.1400
T Mobile 447963 0.1400
Orange Mobile 447964 0.1400
Orange Mobile 447965 0.1400
Orange Mobile 447966 0.1400
Orange Mobile 447967 0.1400
Orange Mobile 447968 0.1400
Orange Mobile 447969 0.1400
Orange Mobile 447970 0.1400
Orange Mobile 447971 0.1400
Orange Mobile 447972 0.1400
Orange Mobile 447973 0.1400
Orange Mobile 447974 0.1400
Orange Mobile 447975 0.1400
Orange Mobile 447976 0.1400
Orange Mobile 447977 0.1400
Vodafone 447979 0.1400
Orange Mobile 447980 0.1400
T Mobile 447981 0.1400
T Mobile 447982 0.1400
T Mobile 447983 0.1400
T Mobile 447984 0.1400
T Mobile 447985 0.1400
T Mobile 447986 0.1400
T Mobile 447987 0.1400
Hutchinson 3G Mobile 447988 0.1000
Orange Mobile 447989 0.1400
Vodafone 447990 0.1400
O2 Mobile 447999 0.1400
Toll Free 4480 0.0400
Local Call Plus 44843 0.2000
Local Call Plus 44844 0.2000
Local Rate 44845 0.1400
Premium 44870 0.1400
Premium 44871 0.2800
National Call Plus 44872 0.2800
logo-samandehi

ما مشتریانمان را داریم!