تلوبال هزینه ای بابت استفاده از میزکار و دریافت تماس ورودی به میزکار/سانترال (به غیر از شماره های Toll-Free و چند شهر استثنا) و نیز، تعریف ورودی، دریافت و انتقال فکس به ایمیل شما و انتقال به سامانه های Voip و سایر موارد و امکانات دریافت نمی کند. شما صرفا هزینه راه اندازی (که برای بیشتر شماره ها رایگان است!) و آبونمان ماهانه شماره را پرداخت می کنید و اگر تماس خود را به صورت VOiP و نرم افزار پاسخ دهید، آن نیز رایگان است، ولی اگر به شماره های مخابراتی انتقال دهید، هزینه انتقال تماس به شماره تلفن طبق تعرفه مکالمات بین المللی و به صورت دقیقه ای محاسبه می شود.

نرخ مکالمه با انگلستان (United Kingdom)

شبکه پیش شماره هزینه هر دقیقه (دلار)
All 44 0.0360
Special 44118005 0.4680
Special 44118006 0.4680
Special 44118178 0.4680
Special 44118181 0.4680
Special 44118343 0.4680
Wide Calls 443 0.0540
Special 44500 0.0360
Corporate 4455 0.0360
VOIP 4456 0.0360
Mobile 447 0.3240
Personal 4470 0.4320
Others Mobile 4474 0.1260
Hutchinson 3G Mobile 447400 0.0900
Hutchinson 3G Mobile 447401 0.0900
Hutchinson 3G Mobile 447402 0.0900
Hutchinson 3G Mobile 447403 0.0900
Vodafone 447407 0.1260
Orange Mobile 447409 0.1260
Orange Mobile 447410 0.1260
Hutchinson 3G Mobile 447411 0.0900
Hutchinson 3G Mobile 447412 0.0900
Hutchinson 3G Mobile 447413 0.0900
Hutchinson 3G Mobile 447414 0.0900
T Mobile 447415 0.1260
Orange Mobile 447416 0.1260
Hutchinson 3G Mobile 4474170 0.0900
Orange Mobile 447419 0.1260
Orange Mobile 447420 0.1260
Orange Mobile 447421 0.1260
Orange Mobile 447422 0.1260
Vodafone 447423 0.1260
Vodafone 447425 0.1260
Hutchinson 3G Mobile 447426 0.0900
Hutchinson 3G Mobile 447427 0.0900
Hutchinson 3G Mobile 447428 0.0900
Hutchinson 3G Mobile 447429 0.0900
O2 Mobile 447430 0.1260
O2 Mobile 447431 0.1260
T Mobile 447432 0.1260
T Mobile 447433 0.1260
T Mobile 447434 0.1260
Vodafone 447435 0.1260
Vodafone 447436 0.1260
Vodafone 447437 0.1260
Vodafone 447442 0.1260
Vodafone 447443 0.1260
Vodafone 447444 0.1260
Hutchinson 3G Mobile 447445 0.0900
Hutchinson 3G Mobile 447446 0.0900
Hutchinson 3G Mobile 447447 0.0900
Hutchinson 3G Mobile 447449 0.0900
Hutchinson 3G Mobile 447450 0.0900
Hutchinson 3G Mobile 447455 0.0900
Hutchinson 3G Mobile 447456 0.0900
Mobile 4475 0.3240
Vodafone 447500 0.1260
Vodafone 447501 0.1260
Vodafone 447502 0.1260
Vodafone 447503 0.1260
T Mobile 447504 0.1260
T Mobile 447505 0.1260
T Mobile 447506 0.1260
T Mobile 447507 0.1260
T Mobile 447508 0.1260
O2 Mobile 44751 0.1260
O2 Mobile 447521 0.1260
O2 Mobile 447522 0.1260
O2 Mobile 447523 0.1260
O2 Mobile 447525 0.1260
O2 Mobile 447526 0.1260
Orange Mobile 447527 0.1260
Orange Mobile 447528 0.1260
Orange Mobile 447529 0.1260
Hutchinson 3G Mobile 44753 0.0900
Orange Mobile 447530 0.1260
Orange Mobile 447531 0.1260
Orange Mobile 447532 0.1260
Hutchinson 3G Mobile 447533 0.0900
T Mobile 447534 0.1260
T Mobile 447535 0.1260
Orange Mobile 447536 0.1260
Vodafone 4475374 0.1260
T Mobile 447538 0.1260
T Mobile 447539 0.1260
Hutchinson 3G Mobile 44754 0.0900
T Mobile 447550 0.1260
Vodafone 447551 0.1260
Vodafone 447552 0.1260
Vodafone 447553 0.1260
Vodafone 447554 0.1260
Vodafone 447555 0.1260
Orange Mobile 447556 0.1260
Vodafone 447557 0.1260
O2 Mobile 44756 0.1260
Vodafone 447570 0.1260
T Mobile 447572 0.1260
T Mobile 447573 0.1260
T Mobile 447574 0.1260
Hutchinson 3G Mobile 447575 0.0900
Hutchinson 3G Mobile 447576 0.0900
Hutchinson 3G Mobile 447577 0.0900
Hutchinson 3G Mobile 447578 0.0900
Orange Mobile 447579 0.1260
Orange Mobile 447580 0.1260
Orange Mobile 447581 0.1260
Orange Mobile 447582 0.1260
Orange Mobile 447583 0.1260
Vodafone 447584 0.1260
Vodafone 447585 0.1260
Vodafone 447586 0.1260
Vodafone 447587 0.1260
Hutchinson 3G Mobile 447588 0.0900
O2 Mobile 44759 0.1260
Mobile 4477 0.3240
O2 Mobile 447701 0.1260
O2 Mobile 447702 0.1260
O2 Mobile 447703 0.1260
O2 Mobile 447704 0.1260
O2 Mobile 447705 0.1260
O2 Mobile 447706 0.1260
O2 Mobile 447707 0.1260
O2 Mobile 447708 0.1260
O2 Mobile 447709 0.1260
O2 Mobile 447710 0.1260
O2 Mobile 447711 0.1260
O2 Mobile 447712 0.1260
O2 Mobile 447713 0.1260
O2 Mobile 447714 0.1260
O2 Mobile 447715 0.1260
O2 Mobile 447716 0.1260
Vodafone 447717 0.1260
O2 Mobile 447718 0.1260
O2 Mobile 447719 0.1260
O2 Mobile 447720 0.1260
Vodafone 447721 0.1260
T Mobile 447722 0.1260
Hutchinson 3G Mobile 447723 0.0900
O2 Mobile 447724 0.1260
O2 Mobile 447725 0.1260
T Mobile 447726 0.1260
Hutchinson 3G Mobile 447727 0.0900
Hutchinson 3G Mobile 447728 0.0900
O2 Mobile 447729 0.1260
O2 Mobile 447730 0.1260
O2 Mobile 447731 0.1260
O2 Mobile 447732 0.1260
Vodafone 447733 0.1260
O2 Mobile 447734 0.1260
Hutchinson 3G Mobile 447735 0.0900
O2 Mobile 447736 0.1260
Hutchinson 3G Mobile 447737 0.0900
O2 Mobile 447738 0.1260
O2 Mobile 447739 0.1260
O2 Mobile 447740 0.1260
Vodafone 447741 0.1260
O2 Mobile 447742 0.1260
O2 Mobile 447743 0.1260
O2 Mobile 447745 0.1260
O2 Mobile 447746 0.1260
Vodafone 447747 0.1260
Vodafone 447748 0.1260
O2 Mobile 447749 0.1260
O2 Mobile 447750 0.1260
O2 Mobile 447751 0.1260
O2 Mobile 447752 0.1260
O2 Mobile 447753 0.1260
O2 Mobile 447754 0.1260
O2 Mobile 447756 0.1260
T Mobile 447757 0.1260
T Mobile 447758 0.1260
O2 Mobile 447759 0.1260
Vodafone 447760 0.1260
O2 Mobile 447761 0.1260
O2 Mobile 447762 0.1260
O2 Mobile 447763 0.1260
O2 Mobile 447764 0.1260
Vodafone 447765 0.1260
Vodafone 447766 0.1260
Vodafone 447767 0.1260
Vodafone 447768 0.1260
Vodafone 447769 0.1260
Vodafone 447770 0.1260
Vodafone 447771 0.1260
Orange Mobile 447772 0.1260
Orange Mobile 447773 0.1260
Vodafone 447774 0.1260
Vodafone 447775 0.1260
Vodafone 447776 0.1260
Vodafone 447778 0.1260
Orange Mobile 447779 0.1260
Vodafone 447780 0.1260
Hutchinson 3G Mobile 447782 0.0900
O2 Mobile 447783 0.1260
O2 Mobile 447784 0.1260
Vodafone 447785 0.1260
Vodafone 447786 0.1260
Vodafone 447787 0.1260
Vodafone 447788 0.1260
Vodafone 447789 0.1260
Orange Mobile 447790 0.1260
Orange Mobile 447791 0.1260
Orange Mobile 447792 0.1260
O2 Mobile 447793 0.1260
Orange Mobile 447794 0.1260
Vodafone 447795 0.1260
Vodafone 447796 0.1260
Vodafone 447798 0.1260
Vodafone 447799 0.1260
Others Mobile 4478 0.3240
Orange Mobile 447800 0.1260
O2 Mobile 447801 0.1260
O2 Mobile 447802 0.1260
O2 Mobile 447803 0.1260
T Mobile 447804 0.1260
Orange Mobile 447805 0.1260
T Mobile 447806 0.1260
Orange Mobile 447807 0.1260
O2 Mobile 447808 0.1260
O2 Mobile 447809 0.1260
Vodafone 447810 0.1260
Orange Mobile 447811 0.1260
Orange Mobile 447812 0.1260
Orange Mobile 447813 0.1260
Orange Mobile 447814 0.1260
Orange Mobile 447815 0.1260
Orange Mobile 447816 0.1260
Orange Mobile 447817 0.1260
Vodafone 447818 0.1260
O2 Mobile 447819 0.1260
O2 Mobile 447820 0.1260
O2 Mobile 447821 0.1260
Vodafone 447823 0.1260
Vodafone 447824 0.1260
Vodafone 447825 0.1260
Vodafone 447826 0.1260
Vodafone 447827 0.1260
Hutchinson 3G Mobile 447828 0.0900
Hutchinson 3G Mobile 447830 0.0900
Vodafone 447831 0.1260
Hutchinson 3G Mobile 447832 0.0900
Vodafone 447833 0.1260
O2 Mobile 447834 0.1260
O2 Mobile 447835 0.1260
Vodafone 447836 0.1260
Orange Mobile 447837 0.1260
Hutchinson 3G Mobile 447838 0.0900
O2 Mobile 447840 0.1260
O2 Mobile 447841 0.1260
O2 Mobile 447842 0.1260
O2 Mobile 447843 0.1260
O2 Mobile 447844 0.1260
O2 Mobile 447845 0.1260
Hutchinson 3G Mobile 447846 0.0900
T Mobile 447847 0.1260
Hutchinson 3G Mobile 447848 0.0900
O2 Mobile 447849 0.1260
O2 Mobile 447850 0.1260
O2 Mobile 447851 0.1260
T Mobile 447852 0.1260
Hutchinson 3G Mobile 447853 0.0900
Orange Mobile 447854 0.1260
Orange Mobile 447855 0.1260
O2 Mobile 447856 0.1260
O2 Mobile 447857 0.1260
O2 Mobile 447858 0.1260
Hutchinson 3G Mobile 447859 0.0900
O2 Mobile 447860 0.1260
Hutchinson 3G Mobile 447861 0.0900
Hutchinson 3G Mobile 447862 0.0900
Hutchinson 3G Mobile 447863 0.0900
O2 Mobile 4478640 0.1260
O2 Mobile 4478641 0.1260
O2 Mobile 4478642 0.1260
O2 Mobile 4478643 0.1260
O2 Mobile 4478645 0.1260
O2 Mobile 4478646 0.1260
O2 Mobile 4478647 0.1260
O2 Mobile 4478648 0.1260
O2 Mobile 4478649 0.1260
Hutchinson 3G Mobile 447865 0.0900
Orange Mobile 447866 0.1260
Vodafone 447867 0.1260
Hutchinson 3G Mobile 447868 0.0900
Hutchinson 3G Mobile 447869 0.0900
Orange Mobile 447870 0.1260
O2 Mobile 447871 0.1260
O2 Mobile 4478720 0.1260
O2 Mobile 4478721 0.1260
O2 Mobile 4478723 0.1260
O2 Mobile 4478724 0.1260
O2 Mobile 4478725 0.1260
O2 Mobile 4478726 0.1260
O2 Mobile 4478728 0.1260
O2 Mobile 4478729 0.1260
Others Mobile 4478730 0.3240
O2 Mobile 4478731 0.1260
O2 Mobile 4478732 0.1260
O2 Mobile 4478733 0.1260
O2 Mobile 4478734 0.1260
O2 Mobile 4478735 0.1260
O2 Mobile 4478736 0.1260
O2 Mobile 4478737 0.1260
O2 Mobile 4478738 0.1260
O2 Mobile 4478739 0.1260
O2 Mobile 4478740 0.1260
O2 Mobile 4478741 0.1260
O2 Mobile 4478742 0.1260
O2 Mobile 4478743 0.1260
O2 Mobile 4478746 0.1260
O2 Mobile 4478747 0.1260
O2 Mobile 4478748 0.1260
O2 Mobile 4478749 0.1260
Orange Mobile 447875 0.1260
Vodafone 447876 0.1260
Hutchinson 3G Mobile 447877 0.0900
Hutchinson 3G Mobile 447878 0.0900
Vodafone 447879 0.1260
Vodafone 447880 0.1260
Vodafone 447881 0.1260
Hutchinson 3G Mobile 447882 0.0900
Hutchinson 3G Mobile 447883 0.0900
Vodafone 447884 0.1260
O2 Mobile 447885 0.1260
Mobile 447886 0.0900
Vodafone 447887 0.0900
Hutchinson 3G Mobile 447888 0.0900
O2 Mobile 447889 0.1260
Orange Mobile 447890 0.1260
Orange Mobile 447891 0.1260
O2 Mobile 4478923 0.1260
O2 Mobile 4478924 0.1260
O2 Mobile 4478926 0.1260
O2 Mobile 4478927 0.1260
O2 Mobile 4478928 0.1260
O2 Mobile 4478929 0.1260
O2 Mobile 4478932 0.1260
O2 Mobile 4478934 0.1260
O2 Mobile 4478935 0.1260
O2 Mobile 4478936 0.1260
O2 Mobile 4478937 0.1260
O2 Mobile 447894 0.1260
O2 Mobile 447895 0.1260
Orange Mobile 447896 0.1260
Hutchinson 3G Mobile 447897 0.0900
Hutchinson 3G Mobile 447898 0.0900
Vodafone 447899 0.1260
Mobile 4479 0.3240
Vodafone 447900 0.1260
Vodafone 447901 0.1260
O2 Mobile 447902 0.1260
T Mobile 447903 0.1260
T Mobile 447904 0.1260
T Mobile 447905 0.1260
T Mobile 447906 0.1260
O2 Mobile 447907 0.1260
T Mobile 447908 0.1260
Vodafone 447909 0.1260
T Mobile 447910 0.1260
O2 Mobile 447912 0.1260
T Mobile 447913 0.1260
T Mobile 447914 0.1260
Hutchinson 3G Mobile 447915 0.0900
Hutchinson 3G Mobile 447916 0.0900
Vodafone 447917 0.1260
Vodafone 447918 0.1260
Vodafone 447919 0.1260
Vodafone 447920 0.1260
O2 Mobile 447921 0.1260
O2 Mobile 447922 0.1260
O2 Mobile 447923 0.1260
O2 Mobile 447925 0.1260
O2 Mobile 447926 0.1260
O2 Mobile 447927 0.1260
O2 Mobile 447928 0.1260
Orange Mobile 447929 0.1260
T Mobile 447930 0.1260
T Mobile 447931 0.1260
T Mobile 447932 0.1260
O2 Mobile 447933 0.1260
O2 Mobile 447934 0.1260
O2 Mobile 447935 0.1260
O2 Mobile 447936 0.1260
O2 Mobile 447938 0.1260
T Mobile 447939 0.1260
T Mobile 44794 0.1260
T Mobile 447950 0.1260
T Mobile 447951 0.1260
T Mobile 447952 0.1260
T Mobile 447953 0.1260
T Mobile 447954 0.1260
O2 Mobile 447955 0.1260
T Mobile 447956 0.1260
T Mobile 447957 0.1260
T Mobile 447958 0.1260
T Mobile 447959 0.1260
T Mobile 447960 0.1260
T Mobile 447961 0.1260
T Mobile 447962 0.1260
T Mobile 447963 0.1260
Orange Mobile 447964 0.1260
Orange Mobile 447965 0.1260
Orange Mobile 447966 0.1260
Orange Mobile 447967 0.1260
Orange Mobile 447968 0.1260
Orange Mobile 447969 0.1260
Orange Mobile 447970 0.1260
Orange Mobile 447971 0.1260
Orange Mobile 447972 0.1260
Orange Mobile 447973 0.1260
Orange Mobile 447974 0.1260
Orange Mobile 447975 0.1260
Orange Mobile 447976 0.1260
Orange Mobile 447977 0.1260
Vodafone 447979 0.1260
Orange Mobile 447980 0.1260
T Mobile 447981 0.1260
T Mobile 447982 0.1260
T Mobile 447983 0.1260
T Mobile 447984 0.1260
T Mobile 447985 0.1260
T Mobile 447986 0.1260
T Mobile 447987 0.1260
Hutchinson 3G Mobile 447988 0.0900
Orange Mobile 447989 0.1260
Vodafone 447990 0.1260
O2 Mobile 447999 0.1260
Toll Free 4480 0.0360
Local Call Plus 44843 0.1800
Local Call Plus 44844 0.1800
Local Rate 44845 0.1260
Premium 44870 0.1260
Premium 44871 0.2520
National Call Plus 44872 0.2520

ما مشتریانمان را داریم!