تلوبال هزینه ای بابت استفاده از میزکار و دریافت تماس ورودی به میزکار/سانترال (به غیر از شماره های Toll-Free و چند شهر استثنا) و نیز، تعریف ورودی، دریافت و انتقال فکس به ایمیل شما و انتقال به سامانه های Voip و سایر موارد و امکانات دریافت نمی کند. شما صرفا هزینه راه اندازی (که برای بیشتر شماره ها رایگان است!) و آبونمان ماهانه شماره را پرداخت می کنید و اگر تماس خود را به صورت VOiP و نرم افزار پاسخ دهید، آن نیز رایگان است، ولی اگر به شماره های مخابراتی انتقال دهید، هزینه انتقال تماس به شماره تلفن طبق تعرفه مکالمات بین المللی و به صورت دقیقه ای محاسبه می شود.

نرخ مکالمه با قبرس (Cyprus)

شبکه پیش شماره هزینه هر دقیقه (دلار)
Landline 357 0.0162
VoiceMail 35712 0.0306
Landline 3571881 0.0216
Landline 3571882 0.0216
Landline 3571883 0.0216
Landline 35722 0.0162
Landline 35722222 0.0216
Landline 35723 0.0216
Landline 35723232 0.0216
Landline 35724 0.0216
Landline 35724024 0.0216
Landline 35724242 0.0216
Landline 35725 0.0216
Landline 35725262 0.0216
Landline 35726 0.0216
Landline 35726026 0.0216
Landline 35726262 0.0216
Landline 35727 0.0216
Mobile Special 357700 0.2358
Special Services Mobile 35777 0.2358
Landline 3578000 0.0756
Landline 3578002 0.0756
Landline 3578004 0.0756
Landline 3578005 0.0756
Landline 3578006 0.0756
Landline 3578008 0.0756
Landline 3579009 0.0324
Mobile Lemontel 35794 0.0756
Mobile MTN 357942 0.0630
Mobile Primetel 35795 0.0756
MTN Mobile 35796 0.0522
Mobile 35797 0.0522
Mobile 35799 0.0522

ما مشتریانمان را داریم!