تلوبال هزینه ای بابت استفاده از میزکار و دریافت تماس ورودی به میزکار/سانترال (به غیر از شماره های Toll-Free و چند شهر استثنا) و نیز، تعریف ورودی، دریافت و انتقال فکس به ایمیل شما و انتقال به سامانه های Voip و سایر موارد و امکانات دریافت نمی کند. شما صرفا هزینه راه اندازی (که برای بیشتر شماره ها رایگان است!) و آبونمان ماهانه شماره را پرداخت می کنید و اگر تماس خود را به صورت VOiP و نرم افزار پاسخ دهید، آن نیز رایگان است، ولی اگر به شماره های مخابراتی انتقال دهید، هزینه انتقال تماس به شماره تلفن طبق تعرفه مکالمات بین المللی و به صورت دقیقه ای محاسبه می شود.

نرخ مکالمه با سومالی (Somalia)

شبکه پیش شماره هزینه هر دقیقه (دلار)
All 252 0.9000
Hormud 25215 0.6660
Hormud 25216 0.6660
Hormud 25218 0.6660
Premium Rate Mobile 252302 0.7200
Hormud 25234 0.6660
Hormud 25239 0.6660
Premium Rate Mobile 252402 0.7200
Hormud 25243 0.6660
Premium Rate Mobile 252523 0.7200
Premium Rate Mobile 252524 0.7200

ما مشتریانمان را داریم!