تلوبال هزینه ای بابت استفاده از میزکار و دریافت تماس ورودی به میزکار/سانترال (به غیر از شماره های Toll-Free و چند شهر استثنا) و نیز، تعریف ورودی، دریافت و انتقال فکس به ایمیل شما و انتقال به سامانه های Voip و سایر موارد و امکانات دریافت نمی کند. شما صرفا هزینه راه اندازی (که برای بیشتر شماره ها رایگان است!) و آبونمان ماهانه شماره را پرداخت می کنید و اگر تماس خود را به صورت VOiP و نرم افزار پاسخ دهید، آن نیز رایگان است، ولی اگر به شماره های مخابراتی انتقال دهید، هزینه انتقال تماس به شماره تلفن طبق تعرفه مکالمات بین المللی و به صورت دقیقه ای محاسبه می شود.

نرخ مکالمه با کنگو (Congo the Democratic Republic of the)

شبکه پیش شماره هزینه هر دقیقه (دلار)
All 243 0.7020
Space Mobile1 243123 0.5040
Space Mobile1 243127 0.5040
Space Mobile1 24342 0.5040
Space Mobile1 24343 0.5040
Mobile 24373 0.9900
Space Mobile2 243770 1.0980
Mobile 24378 0.9900
Mobile 2438 0.9900
Vodacom Mobile 24381 0.4500
Vodacom Mobile 24382 0.4680
Space Mobile3 24387 0.8280
Celtel Mobile 24397 0.6300
Mobile 24398 0.9900
Celtel Mobile 24399 0.6300

ما مشتریانمان را داریم!