تلوبال هزینه ای بابت استفاده از میزکار و دریافت تماس ورودی به میزکار/سانترال (به غیر از شماره های Toll-Free و چند شهر استثنا) و نیز، تعریف ورودی، دریافت و انتقال فکس به ایمیل شما و انتقال به سامانه های Voip و سایر موارد و امکانات دریافت نمی کند. شما صرفا هزینه راه اندازی (که برای بیشتر شماره ها رایگان است!) و آبونمان ماهانه شماره را پرداخت می کنید و اگر تماس خود را به صورت VOiP و نرم افزار پاسخ دهید، آن نیز رایگان است، ولی اگر به شماره های مخابراتی انتقال دهید، هزینه انتقال تماس به شماره تلفن طبق تعرفه مکالمات بین المللی و به صورت دقیقه ای محاسبه می شود.

نرخ مکالمه با نروژ (Norway)

شبکه پیش شماره هزینه هر دقیقه (دلار)
Landline 47 0.0216
Special Services 4702 1.9800
Special Services 4703 1.9800
Special Services 4704 1.9800
Special Services 4705 1.9800
Special Services 4706 1.9800
Special Services 4707 1.9800
Special Services 4708 1.9800
Special Services 4709 1.9800
Special Services 471881 1.9800
Special Services 471882 1.9800
Mobile 474 0.0360
Mobile 4758 0.0360
Mobile 4759 0.0360
Special Services 47810 1.9800
Special Services 47811 1.9800
Special Services 47812 1.9800
Special Services 47813 1.9800
Special Services 47814 1.9800
Special Services 47815 1.9800
Special Services 4785 1.9800
Special Services 47880 1.9800
Mobile 479 0.0360

ما مشتریانمان را داریم!