تلوبال هزینه ای بابت استفاده از میزکار و دریافت تماس ورودی به میزکار/سانترال (به غیر از شماره های Toll-Free و چند شهر استثنا) و نیز، تعریف ورودی، دریافت و انتقال فکس به ایمیل شما و انتقال به سامانه های Voip و سایر موارد و امکانات دریافت نمی کند. شما صرفا هزینه راه اندازی (که برای بیشتر شماره ها رایگان است!) و آبونمان ماهانه شماره را پرداخت می کنید و اگر تماس خود را به صورت VOiP و نرم افزار پاسخ دهید، آن نیز رایگان است، ولی اگر به شماره های مخابراتی انتقال دهید، هزینه انتقال تماس به شماره تلفن طبق تعرفه مکالمات بین المللی و به صورت دقیقه ای محاسبه می شود.

نرخ مکالمه با جمهوری آفریقای مرکزی (Central African Republic)

شبکه پیش شماره هزینه هر دقیقه (دلار)
All 236 0.5400
Special Services 23621 0.5040
Special Services 23622 0.5040
Special Services 23636 0.5040
Special Services 2367 0.5040
Mobile 23670 0.5220
Mobile 23672 0.5220
Mobile 23675 0.9000
Mobile 23677 0.5220
Special Services 2368 0.5040

ما مشتریانمان را داریم!