تلوبال هزینه ای بابت استفاده از میزکار و دریافت تماس ورودی به میزکار/سانترال (به غیر از شماره های Toll-Free و چند شهر استثنا) و نیز، تعریف ورودی، دریافت و انتقال فکس به ایمیل شما و انتقال به سامانه های Voip و سایر موارد و امکانات دریافت نمی کند. شما صرفا هزینه راه اندازی (که برای بیشتر شماره ها رایگان است!) و آبونمان ماهانه شماره را پرداخت می کنید و اگر تماس خود را به صورت VOiP و نرم افزار پاسخ دهید، آن نیز رایگان است، ولی اگر به شماره های مخابراتی انتقال دهید، هزینه انتقال تماس به شماره تلفن طبق تعرفه مکالمات بین المللی و به صورت دقیقه ای محاسبه می شود.

نرخ مکالمه با آلمان (Germany)

شبکه پیش شماره هزینه هر دقیقه (دلار)
Landline 49 0.0144
Civil Services 49115 0.0414
Civil Services 49116 0.0414
Special Services 49118 0.0270
Special Services 4912 0.0270
Special Services 4913 0.0270
Other Mobile 4915 0.0540
E-Plus Mobile 49150 0.0432
T-Mobile Mobile 49151 0.0432
Vodafone Mobile 49152 0.0432
Vodafone Mobile 491520 0.0432
Vodafone Mobile 491522 0.0432
Vodafone Mobile 491523 0.0432
Vodafone Mobile 491525 0.0432
Vodafone Mobile 491528 0.0432
E Plus Mobile 49155 0.0432
E-Plus Mobile 49156 0.0432
E Plus Mobile 49157 0.0432
O2 Mobile 49159 0.0432
Other Mobile 4916 0.0540
T-Mobile Mobile 49160 0.0432
Vodafone Mobile 49162 0.0432
E-Plus Mobile 49163 0.0432
Other Mobile 4917 0.0540
T-Mobile Mobile 49170 0.0432
T-Mobile Mobile 49171 0.0432
Vodafone Mobile 49172 0.0432
Vodafone Mobile 49173 0.0432
Vodafone Mobile 49174 0.0432
T-Mobile Mobile 49175 0.0432
O2 Mobile 49176 0.0432
E-Plus Mobile 49177 0.0432
E-Plus Mobile 49178 0.0432
O2 Mobile 49179 0.0432
Universal Shared Cost 4918 0.0324
Special Services 49180 0.0270
Special Services 49191 1.9800
Special Services 49192 1.9800
Special Services 49193 1.9800
Special Services 49194 1.9800
National VOIP 4932 0.0414
Personal Numbers 49700 0.0540
Other Mobile 49701 0.0540
International VPN 49882280 0.0414
Mobile 49882283 0.0460
Integrated comunication Enabling 49882288 0.0414

ما مشتریانمان را داریم!