تلوبال هزینه ای بابت استفاده از میزکار و دریافت تماس ورودی به میزکار/سانترال (به غیر از شماره های Toll-Free و چند شهر استثنا) و نیز، تعریف ورودی، دریافت و انتقال فکس به ایمیل شما و انتقال به سامانه های Voip و سایر موارد و امکانات دریافت نمی کند. شما صرفا هزینه راه اندازی (که برای بیشتر شماره ها رایگان است!) و آبونمان ماهانه شماره را پرداخت می کنید و اگر تماس خود را به صورت VOiP و نرم افزار پاسخ دهید، آن نیز رایگان است، ولی اگر به شماره های مخابراتی انتقال دهید، هزینه انتقال تماس به شماره تلفن طبق تعرفه مکالمات بین المللی و به صورت دقیقه ای محاسبه می شود.

نرخ مکالمه با آلمان (Germany)

شبکه پیش شماره هزینه هر دقیقه (دلار)
Landline 49 0.0180
Civil Services 49115 0.3560
Civil Services 49116 1.1260
Special Services 49118 1.3480
Special Services 4912 2.2000
Special Services 4913 2.2000
Other Mobile 4915 0.0600
E-Plus Mobile 49150 0.0960
T-Mobile Mobile 49151 0.0620
Vodafone Mobile 49152 0.0480
Vodafone Mobile 491520 0.0620
Vodafone Mobile 491522 0.0620
Vodafone Mobile 491523 0.0620
Vodafone Mobile 491525 0.0620
Vodafone Mobile 491528 0.0480
E Plus Mobile 49155 0.0480
E-Plus Mobile 49156 0.0960
E Plus Mobile 49157 0.0480
O2 Mobile 49159 0.0580
Other Mobile 4916 0.0600
T-Mobile Mobile 49160 0.0620
Vodafone Mobile 49162 0.0620
E-Plus Mobile 49163 0.1200
Other Mobile 4917 0.0600
T-Mobile Mobile 49170 0.0620
T-Mobile Mobile 49171 0.0620
Vodafone Mobile 49172 0.0620
Vodafone Mobile 49173 0.0620
Vodafone Mobile 49174 0.0620
T-Mobile Mobile 49175 0.0620
O2 Mobile 49176 0.0580
E-Plus Mobile 49177 0.1200
E-Plus Mobile 49178 0.1200
O2 Mobile 49179 0.0580
Universal Shared Cost 4918 0.0360
Special Services 49180 2.2000
Special Services 49191 2.2000
Special Services 49192 2.2000
Special Services 49193 2.2000
Special Services 49194 2.2000
National VOIP 4932 0.0340
Personal Numbers 49700 0.0860
Other Mobile 49701 0.0600
International VPN 49882280 0.0460
Integrated comunication Enabling 49882288 0.0460
logo-samandehi

ما مشتریانمان را داریم!