تلوبال هزینه ای بابت استفاده از میزکار و دریافت تماس ورودی به میزکار/سانترال (به غیر از شماره های Toll-Free و چند شهر استثنا) و نیز، تعریف ورودی، دریافت و انتقال فکس به ایمیل شما و انتقال به سامانه های Voip و سایر موارد و امکانات دریافت نمی کند. شما صرفا هزینه راه اندازی (که برای بیشتر شماره ها رایگان است!) و آبونمان ماهانه شماره را پرداخت می کنید و اگر تماس خود را به صورت VOiP و نرم افزار پاسخ دهید، آن نیز رایگان است، ولی اگر به شماره های مخابراتی انتقال دهید، هزینه انتقال تماس به شماره تلفن طبق تعرفه مکالمات بین المللی و به صورت دقیقه ای محاسبه می شود.

نرخ مکالمه با تایوان (Taiwan)

شبکه پیش شماره هزینه هر دقیقه (دلار)
Landline 886 0.0540
Mobile 8869 0.1440
CHT Mobile 886910 0.1620
CHT Mobile 886911 0.1620
CHT Mobile 886912 0.1620
CHT Mobile 886919 0.1620
CHT Mobile 886921 0.1620
CHT Mobile 886928 0.1620
CHT Mobile 886932 0.1620
CHT Mobile 886933 0.1620
CHT Mobile 8869340 0.1620
CHT Mobile 8869341 0.1620
CHT Mobile 8869342 0.1620
CHT Mobile 8869343 0.1620
CHT Mobile 8869344 0.1620
CHT Mobile 886937 0.1620
CHT Mobile 886942 0.1620
CHT Mobile 8869630 0.1620
CHT Mobile 8869631 0.1620
CHT Mobile 8869632 0.1620
CHT Mobile 8869633 0.1620
CHT Mobile 8869634 0.1620
CHT Mobile 886972 0.1620
CHT Mobile 886975 0.1620
CHT Mobile 886988 0.1620
CHT Mobile 886991 0.1620

ما مشتریانمان را داریم!