تلوبال هزینه ای بابت استفاده از میزکار و دریافت تماس ورودی به میزکار/سانترال (به غیر از شماره های Toll-Free و چند شهر استثنا) و نیز، تعریف ورودی، دریافت و انتقال فکس به ایمیل شما و انتقال به سامانه های Voip و سایر موارد و امکانات دریافت نمی کند. شما صرفا هزینه راه اندازی (که برای بیشتر شماره ها رایگان است!) و آبونمان ماهانه شماره را پرداخت می کنید و اگر تماس خود را به صورت VOiP و نرم افزار پاسخ دهید، آن نیز رایگان است، ولی اگر به شماره های مخابراتی انتقال دهید، هزینه انتقال تماس به شماره تلفن طبق تعرفه مکالمات بین المللی و به صورت دقیقه ای محاسبه می شود.

نرخ مکالمه با مراکش (Morocco)

شبکه پیش شماره هزینه هر دقیقه (دلار)
Landline 212 0.9000
Casablanca 21222 0.0540
Meditel Fix 212520 0.7200
Meditel Fix 212521 0.7200
Meditel Fix 212525 0.7200
Wana Restraint Mobil 212526 0.7200
Wana Restraint Mobil 212527 0.7200
Wana Fix 212529 0.7200
Meditel Fix 212530 0.7200
Meditel Fix 212531 0.7200
Meditel Fix 212532 0.7200
Wana Restraint Mobil 212533 0.7200
Wana Restraint Mobil 212534 0.7200
Wana Fix 212538 0.7200
Wana Restraint Mobil 212540 0.7200
Wana Restraint Mobil 212546 0.7200
Wana Restraint Mobil 212547 0.7200
Wana Restraint Mobil 212550 0.7200
Wana Restraint Mobil 212553 0.7200
Mobile 2126 0.9000
Wana Full Mobility 212600 0.7200
Wana Full Mobility 212606 0.7200
IAM Mobile 212610 0.7200
IAM Mobile 212611 0.7200
Meditelecom Mobile 212612 0.7200
IAM Mobile 212613 0.7200
Meditelecom Mobile 212614 0.7200
IAM Mobile 212615 0.7200
IAM Mobile 212616 0.7200
Meditelecom Mobile 212617 0.7200
IAM Mobile 212618 0.7200
Meditelecom Mobile 212619 0.7200
IAM Mobile 212622 0.7200
IAM Mobile 212623 0.7200
IAM Mobile 212624 0.7200
IAM Mobile 212628 0.7200
Wana Full Mobility 212633 0.7200
Wana Full Mobility 212640 0.7200
IAM Mobile 212641 0.7200
IAM Mobile 212642 0.7200
Meditelecom Mobile 212644 0.7200
Meditelecom Mobile 212645 0.7200
Wana Full Mobility 212646 0.7200
Wana Full Mobility 212647 0.7200
IAM Mobile 212648 0.7200
Meditelecom Mobile 212649 0.7200
IAM Mobile 212650 0.7200
IAM Mobile 212651 0.7200
IAM Mobile 212652 0.7200
IAM Mobile 212653 0.7200
IAM Mobile 212654 0.7200
IAM Mobile 212655 0.7200
Meditelecom Mobile 212656 0.7200
Meditelecom Mobile 212657 0.7200
IAM Mobile 212658 0.7200
IAM Mobile 212659 0.7200
Meditelecom Mobile 212660 0.7200
IAM Mobile 212661 0.7200
IAM Mobile 212662 0.7200
Meditelecom Mobile 212663 0.7200
Meditelecom Mobile 212664 0.7200
Meditelecom Mobile 212665 0.7200
IAM Mobile 212666 0.7200
IAM Mobile 212667 0.7200
IAM Mobile 212668 0.7200
Meditelecom Mobile 212669 0.7200
IAM Mobile 212670 0.7200
IAM Mobile 212671 0.7200
IAM Mobile 212672 0.7200
IAM Mobile 212673 0.7200
Meditelecom Mobile 212674 0.7200
Meditelecom Mobile 212675 0.7200
IAM Mobile 212676 0.7200
IAM Mobile 212677 0.7200
IAM Mobile 212678 0.7200
Meditelecom Mobile 212679 0.7200
Wana Full Mobility 212699 0.7200

ما مشتریانمان را داریم!