تلوبال هزینه ای بابت استفاده از میزکار و دریافت تماس ورودی به میزکار/سانترال (به غیر از شماره های Toll-Free و چند شهر استثنا) و نیز، تعریف ورودی، دریافت و انتقال فکس به ایمیل شما و انتقال به سامانه های Voip و سایر موارد و امکانات دریافت نمی کند. شما صرفا هزینه راه اندازی (که برای بیشتر شماره ها رایگان است!) و آبونمان ماهانه شماره را پرداخت می کنید و اگر تماس خود را به صورت VOiP و نرم افزار پاسخ دهید، آن نیز رایگان است، ولی اگر به شماره های مخابراتی انتقال دهید، هزینه انتقال تماس به شماره تلفن طبق تعرفه مکالمات بین المللی و به صورت دقیقه ای محاسبه می شود.

نرخ مکالمه با مراکش (Morocco)

شبکه پیش شماره هزینه هر دقیقه (دلار)
Landline 212 0.0600
Casablanca 21222 0.0600
Meditel Fix 212520 0.2800
Meditel Fix 212521 0.2800
Meditel Fix 212525 0.2800
Wana Restraint Mobil 212526 0.4800
Wana Restraint Mobil 212527 0.4800
Wana Fix 212529 0.2000
Meditel Fix 212530 0.2800
Meditel Fix 212531 0.2800
Meditel Fix 212532 0.2800
Wana Restraint Mobil 212533 0.4800
Wana Restraint Mobil 212534 0.4800
Wana Fix 212538 0.2000
Wana Restraint Mobil 212540 0.4800
Wana Restraint Mobil 212546 0.4800
Wana Restraint Mobil 212547 0.4800
Wana Restraint Mobil 212550 0.4800
Wana Restraint Mobil 212553 0.4800
Mobile 2126 0.6400
Wana Full Mobility 212600 0.6600
Wana Full Mobility 212606 0.6600
IAM Mobile 212610 0.6000
IAM Mobile 212611 0.6000
Meditelecom Mobile 212612 0.6400
IAM Mobile 212613 0.6000
Meditelecom Mobile 212614 0.6400
IAM Mobile 212615 0.6000
IAM Mobile 212616 0.6000
Meditelecom Mobile 212617 0.6400
IAM Mobile 212618 0.6000
Meditelecom Mobile 212619 0.6400
IAM Mobile 212622 0.6000
IAM Mobile 212623 0.6000
IAM Mobile 212624 0.6000
IAM Mobile 212628 0.6000
Wana Full Mobility 212633 0.6600
Wana Full Mobility 212640 0.6600
IAM Mobile 212641 0.6000
IAM Mobile 212642 0.6000
Meditelecom Mobile 212644 0.6400
Meditelecom Mobile 212645 0.6400
Wana Full Mobility 212646 0.6600
Wana Full Mobility 212647 0.6600
IAM Mobile 212648 0.6000
Meditelecom Mobile 212649 0.6400
IAM Mobile 212650 0.6000
IAM Mobile 212651 0.6000
IAM Mobile 212652 0.6000
IAM Mobile 212653 0.6000
IAM Mobile 212654 0.6000
IAM Mobile 212655 0.6000
Meditelecom Mobile 212656 0.6400
Meditelecom Mobile 212657 0.6400
IAM Mobile 212658 0.6000
IAM Mobile 212659 0.6000
Meditelecom Mobile 212660 0.6400
IAM Mobile 212661 0.6000
IAM Mobile 212662 0.6000
Meditelecom Mobile 212663 0.6400
Meditelecom Mobile 212664 0.6400
Meditelecom Mobile 212665 0.6400
IAM Mobile 212666 0.6000
IAM Mobile 212667 0.6000
IAM Mobile 212668 0.6000
Meditelecom Mobile 212669 0.6400
IAM Mobile 212670 0.6000
IAM Mobile 212671 0.6000
IAM Mobile 212672 0.6000
IAM Mobile 212673 0.6000
Meditelecom Mobile 212674 0.6400
Meditelecom Mobile 212675 0.6400
IAM Mobile 212676 0.6000
IAM Mobile 212677 0.6000
IAM Mobile 212678 0.6000
Meditelecom Mobile 212679 0.6400
Wana Full Mobility 212699 0.6600
logo-samandehi

ما مشتریانمان را داریم!